Model Acţiune în Pretenţii întemeiată Pe Dreptul De Regres Al Asigurătorului
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
avocat pret
Model Acțiunea revocatorie pauliană
2 noiembrie 2016

Model Acţiune în pretenţii - dreptul de regres al asigurătorului

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul de regres al asigurătorului

Model Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul de regres al asigurătorului

Sediul materiei:

 • Art. 58 Legea nr. 136/1995
 • Art.2210 C. civ.

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subscrisa[2] (denumirea .....), cu sediul[3] în ....., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului[4]/ contul bancar ....., cu sediul procesual ales[5] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[6]/prin reprezentant[7] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[8] .....

în contradictoriu cu pârâtul[9] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[10] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[11], prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....), formulăm

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • obligarea pârâtului la plata sumei de .....,
  reprezentând despăgubiri

- obligarea pârâtei la plata sumei de ..... cu titlu de penalităţi de întârziere;/obligarea pârâtei la plata dobânzii legale în sumă de ....., precum şi plata acestora în continuare până la achitarea integrală a debitului;

În fapt, arătăm că[13] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.2210 Cod civil.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[14] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[15] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[16] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[17], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[18] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[19]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[20], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[21] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[22] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[23] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[24]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[25]/extras din registrul public[26].

Data, Semnătura[27] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului

 1. Judecătoria sau tribunalul, după cum valoarea despăgubirilor pretinse este de până la 200.000 lei sau peste această valoare, conform art. 94 pc.1 lit.j) C.proc. civ.Teritorial este competentă instanţa de la domiciliul sau sediul pârâtului, sau, dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, instanţa în a cărei circumscripţie se află reşedinţa sau reprezentanţa acestuia, iar dacă pârâtul nu are nici reşedinţa ori reprezentanţa cunoscută, instanţa în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, sediul, reşedinţa ori reprezentanţa, după caz. (art. 107 alin.1 şi art.108 C.proc.civ.). Cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a produs riscul asigurat.  ( art. 115 C.proc.civ.). Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente. ↑
 2. Reclamant este societatea de asigurări ↑
 3. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 4. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 5. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 6. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 7. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 9. Pârât este persoana responsabilă de producerea accidentului. ↑
 10. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 11. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei. Se va arăta că asigurătorul a plătit despăgubirea terţului prejudiciat prin accidentul de vehicul produs din culpa pârâtului şi se va menţiona care dintre cazurile prevăzute de art.58 din Legea 136/1995 în care asigurătorul are drept de regres este incident, respectiv: a) accidentul a fost produs cu intenţie; b) accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite cu intenţie; c) accidentul a fost produs în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie încearcă să se sustragă de la urmărire; d) persoana răspunzătoare de producerea pagubei a condus vehiculul fără consimţământul asiguratului. ↑
 14. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 15. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 16. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 17. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 18. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 19. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 20. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 21. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 22. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 23. Taxa de timbru se va calcula la valoare, în conformitate cu dispoziţiile art.3 din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 24. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 25. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 26. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 27. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.