Model Acţiune în Nulitatea Actului Juridic De Optiune Succesorală - Avocat Online
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
consultanta juridica avocat
Model Acţiune în revendicare mobiliară
2 noiembrie 2016

Model Acţiune în nulitatea actului juridic de optiune succesorală

avocat specializat

avocat specializat

Model Acţiune în nulitatea actului juridic de optiune succesorală

Model Acţiune în nulitatea actului juridic de optiune succesorală

Sediul materiei:

 • Art. 1100-1105 C. civ.
 • Art. 1329 C. civ.
 • Art. 1179 C. civ
 • Art. 1246-1249 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[1] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[2], personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[3] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[4] ....., formulăm

CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să dispună anularea actului de opţiune succesorală efectuat de pârât constând în [5]….. , la succesiunea deschisă de pe urma defunctului ……. decedat la data de…., cu ultimul domiciliu în ….. .

În fapt, arătăm că sunt moştenitor acceptant al succesiunii defunctului ......, potrivit [6]….. . În legătură că aceeaşi succesiune, pârâtul a emis actul de [7]….. .

Apreciez că actul de opţiune succesorală care a emanat de la pârât este lovit de nulitate absolută/relativă, pentru următoarele considerente: [8]…..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.[9]….

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[10] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[11] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[12] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicit citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[13] ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[14], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[15] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[16] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[17] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[18]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[19]/extras din registrul public[20]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[21].

Data, Semnătura[22],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului

 1. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 2. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 5. Se va individualiza actul de opţiune succesorală prin raportare la tipul său (de acceptare sau de renunţare) şi la forma de exteriorizare. ↑
 6. Se va menţiona actul prin care reclamantul a acceptat succesiunea defunctului. ↑
 7. Se va individualiza actul de opţiune succesorală emis de pârât prin raportare la tipul său (de acceptare sau de renunţare) şi la forma de exteriorizare. ↑
 8. Se va prezenta, pe larg, motivul de nulitate absolută sau, după caz, relativă, invocat de către reclamant. ↑
 9. În funcţie de motivul de nulitate invocat de către reclamant. ↑
 10. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 11. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 12. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 13. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 14. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 15. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 16. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 17. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013. ↑
 18. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 19. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 20. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 22. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.