Model Acţiune în Constatarea Simulaţiei | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
avocat pret
Model Acțiunea revocatorie pauliană
2 noiembrie 2016

Model Acţiune în constatarea simulaţiei

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model Acţiune în constatarea simulaţiei

Model Acţiune în constatarea simulaţiei

Sediul materiei:

 • Art. 1289-1294 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10] prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul[13](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[14] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta[15] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[16], prin reprezentant[17] (nume ....., prenume .....), formulăm

CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să constate caracterul simulat al contractului de [18]….., încheiat la data de[19] .....

În fapt, arătăm că la data de[20] …… pârâţii au încheiat contractul de[21] …..

Susţinem că prezentul contract are un caracter simulat întrucât [22]…..

Faţă de cele mai sus expuse, având în vedere caracterul simulat al contractului public solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1289 şi[23] ….. din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea…..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[24] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[25] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[26] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[27], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[28] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[29]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[30], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[31] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[32] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[33] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[34]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[35]/extras din registrul public[36]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[37].

Data, Semnătura[38],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea de reclamant poate aparţine unui terţ faţă de contractul al cărui caracter simulat se solicită a fi constatat sau chiar de una dintre părţile contractului. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea de reclamant poate aparţine unui terţ faţă de contractul al cărui caracter simulat se solicită a fi constatat sau chiar uneia dintre părţile contractului. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. In situaţia în care acţiunea este formulată de un terţ faţă de contractul al cărui caracter simulat se solicită a fi constatat, în calitatea de pârâţi vor figura ambele părţi ale contractului. ↑
 14. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. In situaţia în care acţiunea este formulată de un terţ faţă de contractul al cărui caracter simulat se solicită a fi constatat, în calitatea de pârâţi vor figura ambele părţi ale contractului. ↑
 16. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 17. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 18. Se va indica denumirea contractului (spre exemplu de vânzare-cumpărare). ↑
 19. Se va menţiona data încheierii contractului. ↑
 20. Se va menţiona data încheieriicontractului. ↑
 21. Se va menţiona tipul contractului şi obiectul acestuia. Există posibilitatea formulării prezentei acţiuni şi de către una dintre părţile contractului, al cărui caracter simulat se solicită a fi constatat, caz în care se va menţiona în mod corespunzător că „ la data de am încheiat cu pârâtul contractul …..” ↑
 22. Se vor indica pe larg aspectele de fapt care susţin în opinia reclamantului ipoteza caracterului simulat al contractului încheiat de pârâţi ↑
 23. Se menţionează şi alte temeiuri de drept speciale în funcţie de tipul contractului (spre exemplu, în materia contractului de donaţie, dispoziţiile art. 992 din C. civ. ). ↑
 24. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 25. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 26. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 27. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 28. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 29. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 30. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 31. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 32. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 33. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 34. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 35. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 36. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 37. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 38. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.