Model Acțiune în Anularea Hotărârii Adunării Creditorilor - Discută Cu Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor

Model Acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor

Sediul materiei:

  • Art. 48 alin. (7) și (8) Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor/administrator judiciar/lichidator judiciar[2],formulez prezenta:

Acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor[3]

prin care solicit[4] anularea hotărârii adunării creditorilor nr. ...., din data de ...., pentru motive de nelegalitate.

În fapt[5], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 48 alin. (7) și (8) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004.Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014). ↑
  2. Au calitate procesuală, conform art. 48 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, creditorii care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, creditorii care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul-verbal întocmit, precum și administratorul judiciar/lichidatorul judiciar ↑
  3. Hotărârea adunării creditorilor poate fi atacată numai pentru motive de nelegalitate, nu și pentru motive de oportunitate. Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei (art. 45 alin. 2 din Legea nr. 85/2014) ↑
  4. Cererea va fi depusă la dosarul cauzei, inclusiv în format electronic, în termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al adunării creditorilor ↑
  5. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitate a hotărârii adunării creditorilor ↑
  6. Comunicarea actelor se va face prin BPI. Cererea va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea prin BPI a celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a creditorilor ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *