Model Acţiune în Anularea Actelor încheiate în Dauna Drepturilor Creditorilor - Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Acţiune în anularea actelor juridice frauduloase încheiate în dauna drepturilor creditorilor

caut avocat

caut avocat

Model Acţiune în anularea actelor juridice frauduloase încheiate în dauna drepturilor creditorilor

Sediul materiei:

 • Art.117 alin.(1), art.118 şi art.119 Legea nr. 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/Subscrisa ........., cu sediul în ......., numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă ......., cod de identificare fiscală ......, în calitate de administrator judiciar/lichidator al debitoarei ......, în calitate de reclamantă[2],

în contradictoriu cu[3] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[4] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[5], formulăm

ACŢIUNE ÎN ANULAREA ACTELOR JURIDICE FRAUDULOASE ÎNCHEIATE ÎN DAUNA DREPTURILOR CREDITORILOR

prin care solicităm:

 • anularea contractului nr. ........ /....... încheiat de debitorul ....... şi pârâtul ......, în dauna drepturilor creditorilor

– repunerea părţilor în situaţia anterioară;

În fapt, arătăm că[6] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 117 alin.( 1) , art. 118 şi art. 119 din Legea nr.85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[7], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[8] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Potrivit art. 115 din Legea 85/2014, prezenta acţiune este scutită de taxă de timbru.[9]

Anexăm dovada desemnării ca administrator judiciar/lichidator/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[10].

Data, Semnătura [11] ,

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă. ↑
 2. Titularul acţiunii este administratorul judiciar sau lichidatorul debitorului aflat în procedura insolvenţei, care exercită acţiunea în numele acestuia. Acţiunea prevăzută la art. 117 poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. Conform art. 118 alin.2 din Legea 85/2014, în cazul în care administratorul judiciar sau lichidatorul nu exercită această acţiune, comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de cerere. ↑
 3. Pârâtul este cealaltă parte contractantă la încheierea actului a cărui anulare se solicită. ↑
 4. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 5. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 6. Se va arăta că actul a cărui anulare se solicită s-a încheiat în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii şi în ce mod au fost prejudiciaţi creditorii prin încheierea sa, precum şi faptul că debitorul a avut reprezentarea faptului că încheierea actului va contribui la crearea stării de insolvenţă. ↑
 7. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 8. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 9. Când cererea este formulată de comitetul creditorilor, taxa judiciară de timbru este de 200 de lei, potrivit art.14 alin.1 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. ↑
 10. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 11. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.