Modalitățile Actului Juridic Civil. Condiția. Termenul | Discută Cu Un Avocat Online
avocat
Anularea hotărârii adunării generale asociaţie proprietari
1 noiembrie 2016
avocat consultanta juridica
Începutul prescripției extinctive
22 decembrie 2016

Modalitățile actului juridic civil. Condiția. Termenul.

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Modalitățile actului juridic civil. Condiția. Termenul.

 

Condiția

 

Este afectat de condiție actul juridic al căurui eficacitate sau desființare depinde de un eveniment viitor şi nesigur.

Condiția este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde eficacitatea actului juridic.

Condiția este rezolutorie atunci când îndeplinirea ei determină desființarea actului juridic. Până la proba contrară, condiția se prezumă a fi rezolutorie ori de câte ori scadența obligațiilor principale precedă momentul la care condiția s-ar putea îndeplini.

Condiția imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri este considerată nescrisă, iar dacă este însăşi cauza contractului, atrage nulitatea absolută a acestuia.

Obligația contractată sub o condiție suspensivă ce depinde exclusiv de voința debitorului, nu produce nici un efect.

Îndeplinirea condiției se apreciază după criteriile stabilite de părți sau pe care acestea este probabil să le fi avut în vedere după împrejurări.

Când obligația este contractată sub condiția producerii unui eveniment într-un anumit termen, condiția este socotită neîndeplinită dacă termenul s-a împlinit fără ca evenimentul să se producă. În lipsa unui termen, condiția se consideră neîndeplinită numai atunci când este sigur că evenimentul nu se va produce.

Atunci când obligația este contractată sub condiția că un eveniment nu se va produce, într-un anumit termen, condiția se consideră îndeplinită dacă este sigur că evenimentul nu se va produce. În lipsa unui termen,  condiția nu se consideră îndeplinită decât atunci când este sigur că evenimentul nu se va produce.

Partea interesată poate cere oricând instanței să constate îndeplinirea sau neîndeplinirea condiției.

Condiția se consideră îndeplinită dacă debitorul obligat sub această condiție împiedică realizarea ei.

Condiția se consideră neîndeplinită dacă partea interesată de îndeplinirea condiției determină, cu rea-credință, realizarea evenimentului.

Partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiția este liberă să renunțe unilateral la aceasta atâta timp cât condiția nu s-a îndeplinit.

Condiția îndeplinită este prezumată a produce efecte retroactiv, din momentul încheierii contactului, dacă din voința părților, natura contractului ori dispozițiile legale, nu rezultă contrariul.

În cazul contractelor cu executare continuă sau succesivă afectate de o condiție rezolutorie, îndeplinirea acesteia, în lipsa unei stipulații contrare, nu are nici un efect asupra prestațiilor deja executate.

Atunci când condiția suspensivă produce efecte retroactive, în caz de îndeplinire, debitorul este obligat la executare. Actele încheiate de proprietarul sub condiție suspensivă sunt valabile şi, în cazul îndeplinirii condiției, produc efecte de la data încheierii lor.

Atunci când condiția rezolutorie produce efecte retroactive, în caz de îndeplinire, fiecare dintre părți este obligată să restituie celeilalte prestațiile pe care le-a primit în temeiul obligației ca şi cum  aceasta nu ar fi existat niciodată.

Obligația afectată de condiție este transmisibilă, drepturile dobânditorului fiind însă supuse aceleiaşi condiții.

Creditorul poate, chiar înainte de îndeplinirea condiției, să facă orice acte de conservare a dreptului său.

În lipsă de stipulație sau prevedere legală contrară, fructele culese ori încasate înainte de îndeplinirea condiției se cuvin proprietarului sub condiție rezolutorie.

Termenul

Actul juridic este afectat de termen atunci când executarea sau stingerea lui depinde de un element viitor şi nesigur. Termenul poate fi stabilit de părți sau de instanță ori prevăzut de lege.

Termenul este suspensiv atunci când, până la împlinirea lui, este amânată scadența obligației.

Termenul este extinctiv atunci când, la împlinirea lui, obligația se stinge.

Termenul profită debitorului, afară de cazul când din lege, din voința părților sau din împrejurări rezultă că a fost stipulat în favoarea creditorului sau a ambelor părți. Cel care are beneficiul exclusiv al termenului poate renunța oricând la acesta, fără consimțământul celeilalte părți.

Ceea ce este datorat cu termen nu se poate cere înainte de împliniea acestuia, dar ceea ce s-a executat de bunăvoie şi în cunoştință de cauză înainte de împlinirea termenului nu este supusă restituirii.

Atunci când părțile convin să amâne stabilirea termenului sau lasă uneia din ele sarcina de a-l stabili şi când, după o durată rezonabilă de timp, termenul nu a fost încă stabilit, instanța poate, la cererea uneia dintre părți, să fixeze termenul ținând cont de natura obligației, de situația părților şi de orice alte împrejurări.

Instanța poate, de asemenea, să fixeze termenul atunci când, prin natura sa, obligația presupune un termen şi nu există nici o convenție prin care acesta să poată fi determinat.

Cererea pentru stabilirea termenului se soluționează potrivit regulilor aplicabile ordonanței preşedințiale, fiind supusă prescripției, care începe să curgă de la data încheierii actului juridic.

Debitorul decade din beneficiul termenului dacă se află în stare de insolvabilitate sau, după caz, de insolvență declarată în condițiile legii, precum şi atunci când cu intenție sau dintr-o clupă gravă diminuează prin fapta sa garanțiile constituite în favoarea creditorului sau nu constituie garanțiile promise.

În sensul prevederilor de mai sus, starea de insolvabilitate rezultă din inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executării silite, față de valoarea totală a datoriilor exigibile. Dacă prin lege nu se prevede altfel, această stare se constată de instanță, care, în acest scop, poate ține seama de anumite împrejurări, precum dispariția intempestivă a debitorului, neplata unor datorii devenite scadente, declanşarea împotriva sa a unei proceduri de executare silită şi altele asemenea.

Decăderea din beneficiul termenului poate fi cerută şi atunci când, din culpă sa, debitorul ajunge în situația de a nu mai satisface o condiție considerată esențială de creditor la data încheierii contractului. În acest caz, este necesar să se fi stipulat expres caracterul esențial al condiției şi posibilitatea sancțiunii decăderii, precum şi să fi existat vreun interes legitim pentru creditor să considere condiția respectivă drept esențială.

Renunțarea la termen sau decăderea din beneficiul termenului face ca obligația să devină de îndată exigibilă. Decăderea din beneficiul termenului a unui debitor, chiar solidar, nu este opozabilă celorlalți codebitori.

Dacă un eveniment pe care părțile îl consideră a fi un termen nu se realizează, obligația devine exigibilă în ziua în care evenimentul ar fi trebuit în mod normal să se producă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.