Ghid Juridic - Căsătoria, Transcriere, Divorțul Pe Cale Administrativă | Avocat Online
avocat bucuresti on line
Cartea de identitate și Viza de reședință - Ghid Juridic
7 august 2018
avocat bun
Ghid Juridic Contencios Administrativ
7 august 2018

Ghid Juridic - Căsătoria, Transcriere, Divorțul pe cale administrativă

firma avocatura

firma avocatura

Ghid Juridic Căsătoria, Transcriere, Divorțul pe cale administrativă

Ghid Juridic Căsătoria, Transcriere, Divorțul pe cale administrativă

 

Căsătoria

 • Căsătoria între cetăţeni români

 

Acte necesare:

 1. Acte identitate valabile ale ambilor soţi (original şi copie xerox). Unul dintre soţi trebuie să aibă domicilul sau reşedinţa în municipiul Iaşi;
 2. Certificate de naştere ale viitorilor soţi (original şi copie xerox);
 3. Certificate medicale prenupţiale eliberate de medic, cu menţiunea expresă « se poate căsători »; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii şi trebuie să poarte sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 4. Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă;
 5. Acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori (copie xerox);

După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

 • Certificatul de deces al soţului/soţiei şi o copie xerox a certificatului de căsătorie;
 • Sentinţa / sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile;
 • Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
 • Certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă).

 

 • Căsătoria între un cetăţean român şi unul străin

Cetăţeanul român va prezenta actele menţionate la  « Căsătoria între cetăţeni români »

 

Acte necesare cetățeanului străin:

 1. Certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, care să poarte menţiunea «Se poate căsători»;
 2. Paşaport (original şi copie xerox) - în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;– sau act de identitate, original şi copie xerox (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);

* Actul de identitate al cetăţeanului străin şi viza acordată acestuia în vederea şederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât şi la data oficierii căsătoriei.

 1. Certificat de naştere, original şi copie xerox. Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României:
 2. Dovada eliberată / autentificată de misiunile diplomatice / oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

 

Pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere;

Se va ataşa şi traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii / certificatului menţionat anterior;

 1. Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine;
 2. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din ţara de provenienţă, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condiţiilor de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea unei căsătorii în România, şi regimul matrimonial ales;

- După caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces însoţite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcţie de ţară, traduse şi legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României;

- În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

 

 • Eliberarea, la cerere, a certificatului de căsătorie

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de căsătorie – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi: reprezentanţii legali.

Solicitarea eliberării certificatelor se poate face:

 1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
 2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

 

Acte necesare:

-Cerere tip, se obţine de la ghişeu si se semnează în momentul depunerii;

-Act identitate titular sau persoana împuternicită, original şi copie xerox

În cazul în care titularul nu se poate prezenta este necesară obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”.

Condiţii: Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:

 1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
 • buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.

!  Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi certificatul de stare civilă pierdut, furat sau distrus pot obţine un nou certificat de stare civilă astfel:

-     În situaţia în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

-    În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă.

 

 1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:
 • paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlu de călătorie.

 

 1. Pentru cetăţenii străini:
 • paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
 • actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

!Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate la România pot solicita procurarea certificatelor astfel:

 • personal;
 • pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc);
 • prin împuternicit, cu procură specială.

 

Când certificatul este solicitat în folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face şi de către alte persoane, cu aprobarea primarului, sens în care se va prezenta:

 • act identitate titular;
 • act identitate solicitant;
 • adeverinţă medicală care să ateste că titularul este bolnav, netransportabil.

 

 • Transcriere căsătorie încheiată în străinătate

Termenul de soluționare al dosarelor este de 30 de zile. Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde va aflați.

Documente necesare:

-   Certificatul  de căsătorie original simplu/apostilat/supralegalizat, eliberat de autorităţile din străinătate – original şi două  copii  xerox ;

-   Traducerea certificatului de căsătorie–în original şi copie xerox

-   Copii xerox după certificatele de naştere ale soţilor;

-   Copii xerox după actele de identitate ale soţilor (carte identitate/carte provizorie de identitate sau paşaport  cu domiciliul în străinătate)

-   Declaraţia notarială a ambilor soţi cu privire la numele de familie după încheierea căsătoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original

-   Copie xerox după hotărârea de divorţ sau certificatul de deces privind o eventuală căsătorie anterioară,  dacă este cazul;

În cazul în care titularul nu se poate prezenta împuternicitul trebuie să prezinte:

Procură specială autentificată;

 • făcută la notar public, în ţară ;
 • făcută în străinătate – la notar public (Apostilată/Supralegalizată după caz, şi tradusă prin traducere legalizată în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României.
 • Copie act identitate mandatar.

 

 • Redobândire cetățenie Transcriere act căsătorie

 

Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 zile. Transcrierea poate fi solicitată și la Ambasada sau Consulatul României din țara unde va aflați.

Documente necesare:

 1. Dovada redobândirii cetăţeniei române ( Certificat de cetăţenie) – original şi copie xerox;
 2. Dovada depunerii cererii de obţinere a cetăţeniei române la Birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie;
 3. Certificat de căsătorie – original şi copie legalizată;
 4. Fotocopie după  copia legalizată a certificatului de căsătorie;
 5. Certificatele de naştere ale soţilor – original şi copii xerox;
 6. Cărţile de identitate şi paşapoartele soţilor – original şi copii xerox;
 7. Convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/ apostilată/ supralegalizată , original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales.
 8. Procură specială autentificată la notar în cazul în care titularul actului de stare civilă nu se poate prezenta;
 9. Actul de identitate al mandatarului – original şi copie xerox.

 

 

 • Livret de familie

Acte necesare:

 • Certificat căsătorie / naştere mamă / tată, după caz şi copie xerox;
 • Acte identitate soţi / părinte, după caz şi copie xerox;
 • Certificat /e naştere copil/copii şi copie xerox;
 • Sentinţă desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox, dacă este cazul;
 • Certificat deces soţ / soţie şi copie xerox, dacă este cazul;
 • Documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz şi copie xerox;

 

Divorţ pe cale administrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat:

- de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie

- de pe raza ultimei locuinţe comune

În cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere că:

 1. sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;
 2. nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 3. niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
 4. nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
 5. adresa ultimei locuinţe comune;
 6. numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să-l poarte după desfacerea căsătoriei.

 

Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă :

Dosarul de divorţ va cuprinde:

- certificatul de naştere, al soţului, respectiv soţiei – în original şi copie;

- certificat de căsătorie – în original şi copie;

- actul de identitate (buletinul / cartea / cartea provizorie de identitate) - în original şi copie;

- taxa de divorţ administrativ

Actele de identitate trebuie să se afle în termen de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.

- în cazul cetăţenilor străini certificatele de stare naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele a căror cetăţeni sunt (după caz simple / apostilate / supralegalizate)

 

Termenele stabilite pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă:

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care aceasta a fost primită şi acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia. La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, în acest sens solicitând soţilor o declarație privind menținerea  cererii de desfacere a căsătoriei.

În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declarație de renunțare  privind cererea de desfacere a căsătoriei.

Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul de 30 de zile, în vederea completării declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ, dosarul cuprinzând actele de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat aprobat de primar.

 

Condiţii care invalidează cererea pentru divorţul administrativ:

Dosarul de divorţ se clasează în următoarele cazuri:

 1. dacă, după scurgerea termenului de 30 de zile (pentru depunerea declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ) niciunul din soţi nu se prezintă pentru a stărui în cererea de divorţ;
 2. dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/ înţelege să renunţe la divorţ (prin completarea declaraţiei de renunţare la divorţ);
 3. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
 4. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
 5. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

 

Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrativă:

În situaţia în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile legale, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un proces verbal prin care propune respingerea cererii de divorţ care se supune aprobării primarului.

În situaţia în care se constată că soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care propune primarului o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.

Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau a notarului public nu există cale de atac, dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor în baza unui alt temei prevăzut de lege.

 

Certificatul de divorţ

Când sunt întrunite toate condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează CERTIFICATUL DE DIVORŢ, pe care-l înmânează soţilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care 2 se înmânează părţilor pe bază de semnătură, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.

Este interzis să se înscrie pe certificatul de divorţ menţiuni cu privire la motivele sau culpa soţilor.

Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ, se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ.

La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărţilor de identitate provizorii şi buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea menţiunii privind desfacerea căsătoriei, numărul de înregistrare al certificatului de divorţ,  menţiunea privind numele de familie al titularului, data până la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.

 

Ghid Juridic Căsătoria, Transcriere, Divorțul pe cale administrativă

 

Ghid Juridic Căsătoria, Transcriere, Divorțul pe cale administrativă

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.