Convenția Europeană A Drepturilor Omului - Dispoziții Finale - Avocat Online
cabinet avocat
Cauza Tinner impotriva Elvetiei
27 aprilie 2014

Convenția Europeană a Drepturilor Omului - Dispoziții finale

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Convenția Europeană a Drepturilor Omului - Dispoziții finale

 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului - Dispoziții finale

ARTICOLUL 52

Anchetele Secretarului General

Orice înaltă Parte Contractantă va furniza, la solicitarea Secretarului General al Consiliului Europei, explicaţiile cerute asupra modulul în care dreptul său Intern asigură aplicarea efectivă a tuturor dispoziţiilor acestei convenţii.

ARTICOLUL 53

Apărarea drepturilor omului recunoscute

Nicio dispoziţie din prezenta Convenţie nu va fi Interpretată ca limitând sau aducând atingere drepturilor omului şl libertăţilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricărei părţi contractante sau oricărei alte convenţii la care această parte contractantă este parte.

ARTICOLUL 54

Competenţele Comitetului de Miniştri

Nicio dispoziţie a prezentei Convenţii nu aduce atingere competenţelor conferite Comitetului de Miniştri prin statutul Consiliului Europei.

ARTICOLUL 55

Excluderea altor moduri de soluţionare a litigiilor

Cu excepţia unoracorduri speciale.înaltele Părţi Contractante renunţă să se prevaleze de tratate, convenţii sau declaraţii în vigoare încheiate între ele în scopul de a supune, pe calea unei cereri, un diferend apărut din Interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii, unul alt mod de reglementare decât cele prevăzute în susnumita Convenţie.

ARTICOLUL 56

Aplicarea teritorială

 1. Orice stat.în momentul ratificării sau în orice alt moment ulterior, poate să declare, prin notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei, că prezenta Convenţie se va aplica, sub rezerva paragrafului 4 al prezentului articol, unuia sau tuturor teritoriilor ale căror relaţii Internaţionale el le asigură.
 2. Convenţia se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate în notificare începând cu a 30-a zi de la data la care Secretarul General al Consiliului Europei va fi primit această notificare.
 3. în respectivele teritorii, dispoziţiile prezentei Convenţii vor fi aplicate ţinând seama de necesităţile locale.
 4. Orice stat care a făcut o declaraţie conform primului paragraf din acest articol poate să declare, în orice moment ulterior, referitor la unul sau mai multe teritorii vizate în această declaraţie, că acceptă competenţa Curţii pentru a lua cunoştinţă de cererile persoanelor fizice, ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform articolului 34 din convenţie.

ARTICOLUL 57

Rezervele

 1. Oricare stat, în momentul semnării prezentei Convenţii sau al depunerii instrumentului său de ratificare, poate să formuleze o rezervă în legătură cu o dispoziţie anume a Convenţiei, în măsura în care o lege atunci în vigoare pe teritoriul său nu este conformă cu această dispoziţie. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate în termenii prezentului articol.
 2. Orice rezervă emisă conform prezentului articol necesită o scurtă expunere privind legea în cauză.

ARTICOLUL 58

Denunţarea

 1. O înalta Parte Contractantă nu poate denunţa prezenta Convenţie decât după expirarea unui termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a Convenţiei în ceea ce o priveşte şi prin intermediul unui preaviz de şase luni, dat printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei, care informează despre aceasta celelalte părţi contractante.
 2. Această denunţare nu poate avea ca efect să dezlege înalta Parte Contractantă interesată de obligaţiile conţinute în prezenta Convenţie în ceea ce priveşte orice fapt care, putând constitui o încălcare a acestor obligaţii, ar fi fost comis de ea anterior datei la care denunţarea are efect.
 3. Sub aceeaşi rezervă arînceta dea mai fi parte la prezenta Convenţie orice parte contractantă care arînceta de a mai fi membru al Consiliului Europei.
 4. Convenţia poate fi denunţată conform dispoziţiilor paragrafelor precedente în ceea ce priveşte orice teritoriu pentru care ea a fost declarată aplicabilă potrivit articolului 56.

ARTICOLUL 59

Semnarea şi ratificarea

 1. Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Ratificările vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
 2. Uniunea europeană poate adera la prezenta Convenţie.
 3. Prezenta Convenţie va intra în vigoare după depunerea a zece Instrumente de ratificare.
 4. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior. Convenţia va Intra în vigoare din momentul depunerii Instrumentului de ratificare.
 5. Secretarul General al Consiliului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei Intrarea în vigoare a Convenţiei, numele înaltelor Părţi Contractante care au ratificat-o, precum şi depunerea oricărui Instrument de ratificare Intervenită ulterior.

 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului - Dispoziții finale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *