Contract Vanzare Cumparare - Bun | Consultanță Juridică 24/7
Avocat Online
Procura Partaj Actiune divort
24 iulie 2012
Avocat Online
Model Acţiune în accesiune imobiliară asupra unei lucrări autonome cu caracter durabil
1 noiembrie 2016

Contract vanzare cumparare - Bun

avocati

avocati

CONTRACT VANZARE CUMPARARE - Bun

Încheiat astăzi ................

la ....................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... în (localitatea) .............................. sector/judeţ .................................., fiul lui ................................ şi al ........................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........, nr. ..........................., eliberat de ......................., cod numeric personal .................................., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi

1.2. D ........................................................................., domiciliat în ......................................................, str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........., sector/judeţ ......................, născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... în (localitatea) ................................ sector/judeţ ............................., fiul lui ................................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. ........................ eliberat de .........................., cod numeric personal .............................................., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:

Contract de vanzare cumparare - Bun

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Eu, vânzătorul vând cumpărătorului următorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formează obiectul vânzării pentru a nu exista nici o neclaritate).

Bunul pe care îl vând este proprietatea mea (dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb. etc., autentificat sub nr. .................................... din .......................... la ...................... şi transcris în registrul de transcipţiuni şi inscripţiuni sub nr. ................................ din ........................ la ................................ sau înscris în cartea funciară ................................. .

III. PREŢUL CONTRACTULUI

3.1. Preţul vânzării este de ........................... lei, care a fost achitat integral astăzi, data autentificării prezentului contract (sau se va plăti în modul următor: ........................).

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Vânzătorul garantează pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni, cât şi împotriva viciilor ascunse.

4.2. De asemenea, vânzătorul garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, ipotecat sau gajat, aşa cum reiese din certificatul nr. ...................... din data de ....................... eliberat de grefa judecătoriei ......................... .

4.3. Cumpărătorul declară că a cumpărat bunul descris mai sus la preţul de .........................................

şi se obligă a-l plăti integral (sau în condiţiile descrise mai sus).

V. CLAUZE FINALE

5.1. Taxele cu privire la cheltuielile vânzării (autentificarea actului, taxe de timbru, transport etc.), vor fi achitate potrivit acordului încheiat între părţi.

5.2. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat într-un număr de ................... exemplare, din care ...................... astăzi ........................ data semnării lui.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

 Afla mai multe detalii accesand pagina Avocat drept civil .

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *