CONTRACT DE LOCAŢIUNE » Consultă Avocat
cabinet avocat
ACT CONSTITUTIV SRL
19 aprilie 2019
avocat specializat
CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT)
19 aprilie 2019

CONTRACT DE LOCAŢIUNE

Avocat Online

Avocat Online

CONTRACT DE LOCAŢIUNE

CONTRACT DE LOCAŢIUNE Încheiat astăzi ................. la .....................................

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. (numele şi prenumele/denumirea) .................. cu domiciliul/sediul în (localitatea) ....................... judeţul/sectorul ................................. str. ..................................... nr. .................., bloc .............., scara ......., etaj ........, ap. .........., în calitate de (proprietar, administrator) .................................. al imobilului ce aparţine ................................................. şi

1.2. (numele şi prenumele/denumirea) .................. cu domiciliul/sediul în (localitatea) ....................... judeţul/sectorul .................................. str. ....................................... nr. .................., bloc ............, scara ........, etaj ......., ap. ....., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria .............................. nr. ........................... eliberat(ă) la data de ............................... de ........................... în calitate de chiriaş

au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Primul, în calitate de (proprietar, administrator) ........................................ închiriază, iar secundul, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa situată în (localitatea) .......................... judeţul/sectorul .................................. str. .................................. nr. ........, bloc .........., scara ........., etaj ..........., apartament ..............,

compusă din ............. camere în suprafaţă de ............................... (o cameră ..................... mp,

o cameră .............. mp etc.), dependinţe în suprafaţă de ................ mp (o baie ................... mp,

o bucătărie .............. mp, .......................... un wc .................... mp, o debara ...................... mp,

o cămară .............. mp, o boxă .................. mp, un hol .................. mp, pod ........................ mp,

pivniţă .................... mp etc.) şi ....................... mp curte/grădină, din care ........................... mp folosiţi în exclusivitate/comun.

2.2. Locuinţa ce face obiectul prezentului contract de închiriere va fi folosită de chiriaş şi membrii săi de familie, .................. soţie, .................... fiu, .................... fiică, etc.

2.3. Locuinţa descrisă la pct. 2.1 s-a predat în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-primire încheiat între proprietar/administrator şi chiriaş, care face parte integrantă din prezentul contract.

2.4. Termenul de închiriere este de ................. ani/luni, cu începere de la data de ..................... şi până la data de .............., la expirarea acestui termen, contractul putând fi reînnoit cu acordul părţilor.

 

III. PREŢUL CONTRACTULUI

3.1. Chiria aferentă locuinţei închiriate este lunară, în sumă de (în cifre) ................................. lei (adică ................................ lei) şi este calculată în conformitate cu prevederile normelor legale.

3.2. Chiria se datorează începând cu data de .................................... şi se achită proprietarului contra chitanţă/în contul său nr. ........................., deschis la Banca .............................................. până la data de ............................... a fiecărei luni, pentru luna în curs.

3.3. La data încheierii prezentului contract, chiriaşul a achitat proprietarului, cu anticipaţie, suma de ............................ lei (adică ........................................ lei), reprezentând chiria aferentă locuinţei pe o perioadă de (în cifre şi litere) ............ luni.

3.4. Pe durata închirierii, cuantumul chiriei se va putea modifica în următoarele situaţii asupra cărora părţile convin:

 1. ............................................................................................................................................
 2. ............................................................................................................................................
 3. …….................................................................................................................................... etc.

3.5. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriaşului cu cel puţin 60 de zile înainte de termenul scadent de plată.

3.6. Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de ..................% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Proprietarul are următoarele obligaţii:

 1. să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă;
 2. să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi în funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;
 3. să întreţină în bune condiţii: elementele structurii de rezistenţă ale clădirii; elementele de construcţii exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţi şi grădini, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, holurile, coridoarele, subsolurile); să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie ş.a.).

4.2. Chiriaşul are următoarele obligaţii:

 1. să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;
 2. să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii. Dacă persoanele care au produs degradarea nu au fost identificate, atunci cheltuielile de reparaţii se suportă de către cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;
 3. să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata prezentului contract;
 4. să predea, la mutarea din locuinţă, proprietarului, locuinţa în stare de folosinţă şi de curăţenie şi cu obiectele menţionate în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea în folosinţă a locuinţei.

 

V. REZILIEREA CONTRACTULUI{1)Ţ

5.1. Contractul de închiriere poate fi reziliat înainte de termenul pentru care s-a încheiat:

 1. la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile, cu cel puţin 60 de zile, înainte de data la care va avea loc rezilierea;
 2. la cererea proprietarului, atunci când chiriaşul:
 • nu a achitat chiria cel puţin (în cifre şi litere) ............................. luni consecutiv;
 • a provocat stricăciuni însemnate locuinţei, clădirii în care este situată instalaţiilor, precum şi oricăror altor bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează, fără drept, părţi ale acestora;
 • are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;
 • nu a respectat clauzele contractuale.

5.2. Chiriaşul poate/nu poate subînchiria locuinţa.

5.4. Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin lege nu au solicitat preluarea contractului.

 

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Prezentul contract de închiriere este accesoriu la contractul de muncă încheiat cu chiriaşul. 2)

6.2. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ...................... exemplare, din care ............... astăzi ......., data autentificării.

 

PROPRIETAR

 

CHIRIAŞ

 

NOTE:

 1. Sunt nule de drept clauzele incluse în contract, care:
 • obligă chiriaşul să recupereze sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie care constituie obligaţia acestuia;
 • prevăd răspunderea colectivă a chiriaşilor, în caz de degradare a elementelor de construcţii şi instalaţii, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune cu excepţia celor ce sunt în sarcina proprietarului;
 • impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;
 • exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin, potrivit dispoziţiilor legale;
 • autorizează proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.
 1. Dacă este cazul.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.