CONTRACT DE IMPRUMUT » Consultă Avocat
caut avocat bun
CONTRACT DE IMPRUMUT CU GAJ DE MARFURI
6 iunie 2019
consultanta juridica avocat
CONTRACT DE GAJ FARA DEPOSEDARE
6 iunie 2019

CONTRACT DE IMPRUMUT

Avocat Online

Avocat Online

CONTRACT DE IMPRUMUT

 

 

   
Art. 1.
PARTILE CONTRACTANTE

   Banca ................................. societate comerciala pe actiuni, inmatriculata in Registrul Comertului ................ sub nr. ......................... sucursala .............. filiala (Agentia) ..................... cu sediul in str. .................... nr. .......... judetul/sectorul ................... al municipiului Bucuresti, telefon .............. fax ...................... denumita in prezentul contract "BANCA" reprezentata prin .................... director si ............... contabil sef in calitate de IMPRUMUTATOR si

   Societatea Comerciala .................................... cu sediul in .................... str. ........... nr. ..... bl. ..... et. .... ap. .... judetul/sector al municipiului Bucuresti ............ inmatriculata la Registrul Comertului ............... sub nr. ................ si codul fiscal nr. ................. reprezentata prin ............................. in calitate de ................. si prin ................... in calitate de ........... posesor al actului de identitate nr. ............................. eliberat de ................. denumita "imprumutat", au convenit incheierea prezentului contract de imprumut, cu urmatoarele clauze:

   
Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

   BANCA acorda Imprumutatului un credit in suma de lei ................. (in cifre si in litere), pe termen de ................... ani ....... luni ............., cu o perioada de gratie de .............. luni, care incepe de la data .................

   Creditul este acordat si va fi utilizat numai pentru: (export, productie, investitii, dupa caz) ...........................................

   Creditul se acorda prin: - contul separat de imprumut intitulat ............. ......................... nr. .................. deschis la Banca .............. ........ din localitatea .........................

   
Art. 3.
MODALITATEA DE EFECTUARE A PLATILOR

   Plata se efectueaza prin virament, ca regula generala, pentru toate platile. Eventualele plati in numerar vor fi aprobate de banca, ulterior, pe masura aparitiei necesitatilor.

   
Art. 4.
TERMENELE DE EFECTUARE A PLATILOR DIN CREDITE APROBATE sunt:

 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 

 

   Perioada maxima de neutilizare a creditului este de 15 zile.

   
Art. 5.
DOBANZI SI COMISIOANE

   Creditul se acorda cu o dobanda de .......% pe an, calculata si varsata lunar si un comision de gestiune de .........% calculat si retinut din imprumut in momentul acordarii acestuia. Banca are dreptul sa indexeze dobanda, in functie de dobanda pietei si rata inflatiei; dobanda indexata se aplica de banca si la soldul creditului existent la data indexarii dobanzii.

   IMPRUMUTATUL accepta nivelul actual al dobanzii de ......% pe an, si comisionul de .......%, precum si eventualele modificari pana la nivelul de .....% an. In situatia in care, pe parcursul creditarii, nivelul dobanzii curente va depasi limita acceptata initial, banca se obliga sa aduca la cunostinta imprumutatului noul nivel al dobanzii. In cazul in care ca urmare a comunicarii bancii, imprumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat si dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, banca are dreptul de a considera ca acceptat noul nivel al dobanzii si urmatoarele, pana la rambursarea integrala a creditului fara indeplinirea altor formalitati.

   Dobanda curenta se calculeaza si se plateste lunar, inaintea oricaror plati, incepand cu luna urmatoare angajarii integrale a creditului (inclusiv in perioada de gratie cand nu se ramburseaza ratele de credit). Dobanda se incaseaza de banca direct din contul de disponibilitati (pentru export, productie sau investitii) pe baza de nota contabila, eliberand imprumutatului un extras de cont.

   
Art. 6.
TERMENELE SI RATELE DE RAMBURSARE A CREDITELOR

   Rambursarea creditelor se va face conform graficului de mai jos:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

   Prima rata se va rambursa la data de ................... iar ultima rata la data de ..................

   Creditul poate fi rambursat de catre imprumutat integral sau partial, cu acceptul bancii si inainte de scadenta.

   Nerambursarea la scadenta a ratelor de credit si a dobanzilor curente atrage dupa sine plata de catre imprumutat a unei dobanzi majorate (penalizatoare), stabilita de banca la ........% pe an si, totodata, da dreptul bancii de a trece la supravegherea platilor.

   In perioada de supraveghere a platilor, banca are dreptul de a utiliza, cu prioritate fata de celelalte plati, incasarile zilnice ale imprumutatului pentru rambursarea ratelor scadente. Daca in termen de 60 zile de la data instituirii supravegherii platilor, ratele restante si dobanzile aferente nu vor fi rambursate, banca va proceda la executarea silita in vederea recuperarii creditului nerambursat si a dobanzilor aferente.

   Pentru neutilizarea la datele prevazute in contract, imprumutatul va plati un comision de .......% an asupra sumei neutilizate de imprumutat, calculat pe perioada dintre data stabilita pentru utilizare si utilizarea efectiva a imprumutului. Comisionul pentru neutilizarea creditului se incaseaza de catre banca din disponibilitatile imprumutatului aflate in contul nr. .................

   
Art. 7.
GARANTII

   Imprumutatul se obliga sa garanteze creditul in suma de lei ................ cu urmatoarele garantii constituite in favoarea bancii, astfel: ................................................ (sunt nominalizate garantiile convenite, valoarea admisa in garantie, clauzele de constituire si clauzele de valabilitate etc.). Toti garantii .............................. lei.

   Bunurile admise in garantie sunt asigurate astfel: ...................... Drepturile de despagubire ce vor rezulta din contractele de asigurare incheiate pentru bunurile aduse in garantie sunt cesionate in favoarea bancii. Contractele de asigurare vor fi reinnoite, astfel incat creditul ramas de rambursat sa fie permanent acoperit de garantii asiguratorii. Originalul contractelor de asigurare se pastreaza la banca.

   
Art. 8.
DREPTURILE BANCII

   Banca are dreptul:

   
a)
sa verifice respectarea conditiilor in care s-a acordat creditul, existenta permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada creditarii.

   Imprumutatul va pune la dispozitia bancii, in acest scop, toate documentele solicitate (bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, precum si orice alte documente privind garantiile, bunurile cumparate din credit si activitatea desfasurata.

   In caz de nerespectare a acestor obligatii de catre imprumutat, Banca va putea retrage creditul inainte de scadenta.

   
b)
sa verifice faptic existenta bunurilor depuse in garantie.

   
c)
sa reduca sau sa anuleze creditul aprobat, daca imprumutatul nu a furnizat date reale, dupa expirarea unui termen de preaviz de 5 zile dat in scris.

   
d)
sa ramburseze creditul negarantat, inainte de scadentele stabilite in cazul instrainarii, degradarii, pastrarii sau utilizarii bunurilor admise in garantie in conditii necorespunzatoare, precum si datorita minusurile de garantie constatate.

   
e)
sa anuleze, sa intrerupa sau sa reduca, fara preaviz, utilizarea creditului acordat, in urmatoarele cazuri:

   - imprumutatul nu respecta prevederile contractului;

   - imprumutatul nu respecta destinatia creditului;

   - imprumutatul nu plateste la scadenta dobanda sau ratele din credit;

   - imprumutatul are o situatie economica si financiara precara sau compromisa;

   - imprumutatul este in incapacitate de plata.

   Banca nu preia riscul politic sau calamitatile naturale si nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de imprumutat.

   
Art. 9.
OBLIGATIILE IMPRUMUTATULUI

   Imprumutatul se obliga:

   
a)
sa utilizeze creditul aprobat numai in scopul pentru care a fost solicitat;

   
b)
sa restituie bancii creditul utilizat, dobanda si comisioanele bancare in termenele si in sumele prevazute in prezentul contract;

   
c)
sa garanteze restituirea in termenele prevazute in contract a creditului acordat, prin constituirea unui gaj, avand ca obiect ..............., contract accesoriu la contractul de imprumut, incheiat intre parti. Banca preia in custodie, in depozitul propriu al imprumutatului, bunurile gajate. Prima rata a creditului va fi acordata imprumutatului dupa ce acesta va preda bancii, bunul ce face obiectul contractului de gaj, daca nu s-a convenit altfel.

   
d)
sa respecte prevederile normelor tehnice ale bancii si sa inscrie corect si la zi in evidentele sale contabile toate operatiunile privind acordarea, utilizarea si rambursarea creditului;

   
e)
sa puna la dispozitia bancii toate documentele solicitate (buget de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, precum si alte documente privind garantiile, bunurile cumparate sau realizate din credit si cele care privesc activitatea desfasurata).

   
f)
sa mentioneze pe documentele de plata pozitia din documentatie unde se regaseste cheltuiala, precum si sursa din care se efectueaza plata (surse proprii, credit) si in cazul creditelor pentru investitii;

   Imprumutatul declara ca are urmatoarele contracte de credite cu alte banci, pentru care a depus urmatoarele garantii: ............................

   
Art. 10.
Relatiile dintre partile contractante nereglementate prin prezentul contract sunt supuse regulilor generale de creditare, precum si celorlalte norme de lucru ale bancii, in vigoare, in prezent.

   
Art. 11.
LITIGII

   Litigiile de orice fel dintre partile contractante vor fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun.

   
Art. 12.
Prezentul contract are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.

   Redactat in .............. exemplare, din care ........... exemplare raman la banca si ..... exemplare la imprumutat.

   Anexele nr.............. fac parte integranta din contract.

 

   BANCA,

 IMPRUMUTAT,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *