CONTRACT DE GAJ - Consultă Avocat Online

CONTRACT DE GAJ

cabinet de avocat
ACORD DE CONSULTANŢĂ
6 iunie 2019
onorariu avocat
CONTRACT DE CONSULTANŢĂ
6 iunie 2019
Show all

CONTRACT DE GAJ

caut avocat bun

caut avocat bun

5/51 rating

CONTRACT DE GAJ

 

Încheiat astăzi ……………

la ……………………………..

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) …………………………… sector/judeţ ………………………., fiul lui ……………………………. şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. ………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal ………………………………., în calitate de
creditor

gajist
, pe de o parte, şi

1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………….. şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….. nr. …………………….. eliberat de …………….., cod numeric personal …………………., în calitate de
debitor gajist
, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de gaj, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Creanţa care se garantează de către debitorul gajist constă în suma de ……………………… lei şi o dobândă de ………………. % pe an, sumă ce reprezintă împrumutul obţinut de la creditorul gajist, conform contractului de împrumut nr. ……………… din data de ………………….. .

2.2. Bunurile ce se dau în gaj creditorului gajist sunt cele menţionate în anexa semnată de părţi, ce constituie parte integrantă din prezentul contract, în valoare de ………………………….. lei şi care sunt proprietatea debitorului gajist.

2.3. Bunurile vor fi păstrate în deplină siguranţă fără ca creditorul gajist să aibă dreptul de a le folosi sau de a dispune de ele.

2.4. În caz de neplată a împrumutului şi a dobânzilor aferente până la data de …………………………., creditorul gajist va putea cere judecătoriei ………………………………. încuviinţarea prin ordonanţă a vânzării la licitaţie a bunurilor, urmând ca din preţul obţinut să fie acoperită datoria.

2.5. Părţile au stabilit ca vânzarea, care va fi coordonată de executorul judecătoresc, să se facă după darea anunţului publicitar în trei ziare de largă circulaţie, cu termen de aşteptare a virtualilor cumpărători – 5 zile lucrătoare de la apariţia anunţului, după care bunurile se vor vinde celui care a oferit preţul cel mai mare.

III. LITIGII

3.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IV. CLAUZE FINALE

4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

4.4. Redactat şi editat/dactilografiat în ………………… exemplare la ………………….. .

S-au eliberat ………………… exemplare.

 

DEBITOR GAJIST

……………………………

 

CREDITOR GAJIST

……………………………..

 

 

CONTRACT DE GAJ

 

 

 

 

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

   

S.C.
………………………… cu sediul în ………………………. telefon …………….. fax ………………….. înmatriculată în Registrul Comerţului …………………. sub nr. ……………………… având cont curent nr. …………………. la Banca ………………… şi codul fiscal nr. ………………….. prin reprezentanţii legali …………………… în calitate de
CREDITOR GAJIST
şi

 

 
S.C.
……………………………. cu sediul în ………………….. telefon ………………. fax …………… înmatriculată în Registrul Comerţului …………… sub nr. ……………… având cont curent nr. ………………… la Banca ……………………. şi codul fiscal nr. ……………….. prin reprezentanţi legali ………………………. în calitate de
DEBITOR GAJIST

 

au convenit prezentul contract, cu următoarele clauze:

 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1.
Debitorul dă în gaj creditorului următoarele bunuri mobile proprietatea sa ……………………………….. în valoare de ………………. menţionate în borderoul anexă, semnate de părţi şi atestate sub aspectul cantităţii şi calităţii de expertul …………………… luate în primire de creditor la data încheierii contractului.

   

2.2.
Creanţa garantată de către debitor este în sumă de ……………… lei şi o dobândă de ……% anual, din momentul scadenţei banii primiţi de creditor, cu titlu de …………….. avans, preţ pentru mărfurile ce urmează a fi predate creditorului gajist ……………….. la data de ……………… potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. ……………….. încheiat între părţi la data de ………………………..

   

Art. 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CREDITORULUI

 

3.1.
Creditorul gajist se obligă să asigure depozitarea, conservarea şi păstrarea în deplină siguranţă a bunurilor primite în gaj de la debitor în depozitul situat în ……………………… şi răspunde de degradarea, dispariţia sau distrugerea lor din culpa sa până la concurenţa valorii acestora, stabilită de comun acord sau prin expert, cu excepţia cazului fortuit sau forţei majore, înainte ca obligaţia să devină exigibilă.

3.2.
Creditorului îi este interzis să folosească bunurile primite în gaj de la debitor.

 

3.3.
Creditorul se obligă să restituie bunurile primite cu titlu de gaj la data când debitorul îşi îndeplineşte obligaţia de livrare a mărfurilor prevăzute în contract sau de plată a datoriei cu dobânda comercială de …….% pe an din creanţa pentru care s-a constituit gajul.

 

3.4.
În caz de neexecutare integrală a creanţei garantate până la data de …. …………… creditorul va putea cere Judecătoriei ………………. încuviinţarea vânzării bunurilor gajate prin licitaţie publică, coordonată de executorul judecătoresc, urmând ca din preţul obţinut să fie plătit cu preferinţă, înaintea altor creditori ai debitorului, cu îndeplinirea formalităţilor legale.

 

Art. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DEBITORULUI

 

4.1.
Debitorul se obligă să restituie creditorului suma primită cu titlu de avans preţ mărfuri, cu dobânda stabilită în cazul în care în termenul contractual nu a livrat creditorului mărfurile prevăzute în contract.

 

4.2.
Debitorul garantează că bunurile aduse în gaj sunt proprietatea sa, conform înscrisului ……………………., nu sunt afectate de nici o sarcină sau privilegiu în favoarea vreunei persoane fizice sau juridice şi se află în depozitul creditorului din …………………….. (localitatea, str. nr. …)

 

4.3.
Cheltuielile efectuate cu asigurarea, depozitarea conservarea şi paza bunurilor date în gaj sunt în sarcina debitorului. În cazul dispariţiei, degradării sau distrugerii bunurilor, despăgubirile din asigurări revin creditorului, dacă nu şi-a îndeplinit obligaţia de livrarea mărfurilor, debitorul cesionând dreptul de despăgubire ce-i revine din asigurare.

 

4.4.
Debitorul răspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor date în gaj creditorului.

 

4.5.
Debitorul se obligă să nu facă nici un act care ar putea fi interpretat ca act de înstrăinare a bunului gajat până la completa lichidare a creditorului.

 

Art. 5. DISPOZIŢII FINALE

 

5.1.
Creditorul acceptă gajul bunurilor prevăzute în anexă pentru garantarea creditului acordat.

5.2.
Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional însuşit şi semnat de ambele părţi.

 

Prezentul contract a fost redactat în 2 exemplare, câte un exemplar a fost luat de fiecare parte

 

 

   CREDITOR GAJIST,

DEBITOR GAJIST

…………………………………….          …………………………………

 

 

 

CONTRACT DE GAJ

 

Încheiat astăzi …………………………

la …………………………………………..

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de
creditor gajist
, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. ………………………………… nr. ……………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………….., sub nr. …………………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………. din ……………………………., având contul nr. …………………………, deschis la ……………………….., reprezentată de …………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de
debitor gajist1)
, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de gaj, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie un credit în sumă de ………………………………. lei pe care Banca …………………………………… S.A. îl acordă debitorului gajist.

2.2. Creditul, în sumă de ………………………………….. lei, dobânda aferentă plus taxele şi comisioanele legate de acesta sunt garantate prin gaj asupra …………………………………………………………….. .

2.3. Pentru garantarea îndeplinirii obligaţiilor sale de plată către Banca ………………………………….. S.A. la data scadentă a plăţii, debitorul gajist acordă Băncii un drept de garanţie asupra următoarelor bunuri2) …………………………………………… .

2.4. Bunurile gajate conform descrierii din anexa nr. 1 care constituie parte integrantă a prezentului contract, sunt amplasate în …………………………………….. 3).

III. PREŢUL CONTRACTULUI

3.1. Preţul contractului este un credit în sumă de …………………. lei şi bunurile gajate.

3.2. Debitorul gajist suportă costurile legate de încheierea contractului, precum şi cele judiciare şi extrajudiciare ce au legătură cu acest contract.

3.3. Banca va fi îndreptăţită să plătească, dacă se impune, costurile menţionate anterior în contul debitorului gajist.

3.4. Cheltuielile suportate de Bancă vor fi imediat rambursate de către debitorul gajist, adăugându-se şi dobânda aferentă.

3.5. Rata dobânzii va fi cea aplicabilă creditului garantat în conformitate cu Contractul de credit.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajist:

a) declară pe proprie răspundere că este proprietarul bunurilor gajate şi că are capacitate de exerciţiu deplină4);

b) bunurile gajate sunt în circuitul civil şi se obligă să le menţină în stare bună şi să efectueze reparaţiile necesare pe cheltuiala proprie;

c) dacă bunurile sunt depozitate într-un spaţiu ce nu-i aparţine, se obligă să plătească la termen toate cheltuielile de depozitare a acestora pe perioada de valabilitate a contractelor de custodie;

d) asigură bunurile pe cheltuială proprie;

e) informează imediat Banca ………………………. S.A. despre apariţia vreunei situaţii de facto sau de jure ce vizează bunurile în mod direct;

f) permite în orice moment accesul persoanelor autorizate de Bancă în locul în care sunt amplasate bunurile;

g) furnizează Băncii ………………….. S.A. oricând o descriere a stării bunurilor.

4.2. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist:

a) să reţină bunurile până la achitarea întregii datorii (art. 1694 alin. 1 Cod civil) 5);

b) să răspundă pentru pieirea sau deteriorarea bunurilor gajate, dacă aceasta s-a produs din culpa sa (art. 1619 Cod civil);

c) nu are dreptul să se folosească de bunurile gajate6);

d) să restituie bunurile primite în gaj în momentul achitării datoriei7).

V. CLAUZA DE NERENUNŢARE

5.1. Nici o renunţare la vreuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi considerată efectuată şi nici o încălcare a acestora nu va fi considerată scuzabilă, retroactiv sau anticipat, decât dacă o astfel de renunţare se face în scris şi poartă semnătura creditorului gajist.

5.2. Nu vor fi considerate drept renunţare nici neexercitarea atribuţiilor, nici întârzierea în exercita-rea atribuţiilor din partea creditorului gajist, precum şi nici un drept la despăgubire.

5.3. Exercitarea parţială de către creditorul gajist a drepturilor sale nu va împiedica exercitarea acestor drepturi ulterior.

VI. CESIUNEA

6.1. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajist rezultate din acest contract sunt netransferabile.

6.2. Banca poate să transfere obligaţiile ei oricărei persoane.

VII. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ

7.1. Debitorul gajist având obligaţia să asigure bunurile în cazul pieirii acestora, dreptul de gaj se exercită asupra indemnizaţiei de asigurare.

VIII. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

8.1. Banca ……………………. S.A. va cere instanţei competente să sechestreze bunurile dacă există pericolul ca acestea să fie deteriorate sau transferate fără consimţământul Băncii.

8.2. Debitorul gajist convine cu Banca că nu va greva sau permite existenţa oricărei sarcini asupra bunurilor în beneficiul unor terţi, fără acordul prealabil scris al Băncii şi nu va transfera, vinde, cesiona dreptul de proprietate asupra bunurilor sechestrate, fără consimţământul Băncii.

8.3. Ambele părţi contractante sunt de acord că ……………………… este custode al bunurilor în condiţiile stabilite în Contractul de custodie anexat (anexa nr. 2).

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.

9.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Dacă debitorul gajist se află în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor faţă de Bancă, toate obligaţiile garantate prin acest contract vor deveni imediat exigibile şi vor fi plătite integral.

10.2. Dacă debitorul gajist nu-şi îndeplineşte obligaţiile faţă de care gajul funcţionează ca o garanţie indiferent de faptul că aceasta este posibilă sau nu, Banca va declanşa imediat procedura legală de recuperare a creanţei.

10.3. Privitor la existenţa datoriei şi la valoarea ei, extrasele de cont semnate de reprezentanţii Băncii vor funcţiona ca dovadă suficientă a sumei pe care debitorul gajist o datorează Băncii.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract de gaj şi toate celelalte obligaţii ale debitorului gajist prevăzute în acest contract vor înceta să producă efecte legale în următoarele condiţii:

a) în cazul rambursării integrale a tuturor sumelor datorate Băncii de către debitorul gajist, sau

b) în cazul renunţării la garanţie de către Bancă, renunţarea fiind considerată valabilă numai dacă este formulată în scris şi semnată de Bancă.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care ……………….. astăzi ……………………., data semnării lui.

 

CREDITOR GAJIST

…………………………………

 

DEBITOR GAJIST

…………………………………..

 

NOTE
:

1) În cazul în care debitorul gajist şi beneficiarul creditului sunt persoane diferite, atunci debitorul gajist va fi denumit fidejusor sau garant.

2) Descrierea bunurilor în conformitate cu condiţiile specificate în contract.

3) Se indică exact atât persoana care este în posesia bunurilor gajate, cât şi locul unde se află bunurile mai sus menţionate.

4) Dacă debitorul este minor, îşi poate gaja bunurile pentru garantarea propriei datorii numai cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare (art. 129 alin. 2 Codul familiei). Este interzis însă ocrotitorului legal – părinte sau tutore – să garanteze, în numele minorului (art. 129 alin. 1 Codul familiei) obligaţia altuia.

5) Gajul, în întregul său, garantează fiecare fracţiune de datorie.

6) Dacă creditorul se foloseşte de bunurile gajate, debitorul poate cere ca gajul să fie pus sub sechestru (art. 1693 Cod civil şi art. 596 Cod de procedură civilă).

7) Creditorul păstrează drept de retenţie asupra bunurilor gajate şi după ce a fost achitată datoria iniţială dacă a efectuat cheltuieli necesare şi utile pentru conservarea acestor bunuri, până la rambursarea acestor cheltuieli integral.

 

 

CONTRACT DE GAJ*)

 

Încheiat astăzi …………….

la ………………………………

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ……………………….., având contul nr. …………………………, deschis la …………………., reprezentată de ………………………………………., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de
creditor gajist
, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………………. nr. ………………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ……………………….., având contul nr. …………………………, deschis la …………………….., reprezentată de ……………………………………, cu funcţia de ………………………………….., în calitate de
debitor gajist
, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ……………………………………………., str. ………………………….. nr. ………….., bloc ……….., scara ………., etaj ………., apartament ………., sector/judeţ ……………………………….., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………….. din …………………… a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. ………………………… din ……………………, având contul nr. …………….., deschis la ………………….., reprezentată de …………………………………………, cu funcţia de ……………………………., în calitate de
debitor gajist
, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) …………………………………………, str. ………………………………… nr. ……….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ……………………., posesoarea autorizaţiei nr. …………………. din ………………, eliberată de Primăria ……………………., codul fiscal nr. …………………….. din ……………………., având contul nr. …………., deschis la ………………………. reprezentată de …………, cu funcţia de …………….., în calitate de
debitor gajist
, pe de altă parte,

sau

1.2. D …………………………………………………, domiciliat în ………………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………… în (localitatea) ………………… sector/judeţ …………………………, fiul lui ………………………………. şi al ……………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….. nr. ……………….., eliberat de …………………. cod numeric personal …………………………………, în calitate de
debitor gajist
, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de gaj, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Debitorul gajist garantează creanţa de …………………., cu o dobândă de ………….. % pe …………… din momentul scadenţei, sumă primită cu titlu de ……………………………………………………… pentru …………………………………………………. potrivit cu ……………………………….. încheiat între părţi.

2.2. Garanţia constă în bunurile care se dau în gaj de către debitorul gajist şi s-au luat în primire de creditorul gajist pe baza procesului-verbal-anexă, semnat de părţi, care face parte integrantă din prezentul contract.

2.3. Bunurile depuse în gaj sunt atestate cantitativ sau calitativ de expertul ……………………….., posesor al carnetului de expert nr. …………………… din …………………………………. eliberat de ……………………….. .

2.4. Bunurile menţionate în procesul-verbal anexat sunt proprietatea debitorului gajist.

2.5. Bunurile predate-primite ca gaj vor fi păstrate în deplină siguranţă de creditorul gajist în …………………………. acesta neavând nici un drept de dispoziţie asupra lor.

2.6. a) În caz de neplată, până la scadenţă, adică până la data de ……………………. integral, a creditului garantat acordat de creditorul gajist, acesta poate cere instanţei judecătoreşti încuviinţarea vânzării bunurilor gajate urmând ca din preţul obţinut să se acopere datoria.

b) Părţile au convenit ca, în acest caz, vânzarea să fie coordonată de executorul judecătoresc, publicându-se anunţuri publicitare în 3 ziare de circulaţie, cu termen de aşteptare a virtuali-lor cumpărători ………………. zile libere de la data apariţiei anunţurilor, după care bunurile gajate vor fi vândute celui care a oferit preţul cel mai mare la licitaţie.

III. FORŢA MAJORĂ

3.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

3.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

3.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IV. LITIGII

4.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

V. CLAUZE FINALE

5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

5.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

5.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

5.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………….. exemplare, din care ……………………. astăzi ……………………., data semnării lui.

 

CREDITOR GAJIST

……………………………….

 

DEBITOR GAJIST

…………………………………..

 

_______________

*) Se autentifică de notarul public şi se transcrie în registrul de publicitate mobiliară a judecătoriei competente, în termen de 5 zile de la semnare.

 Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație5/51 rating


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.