Contract De Concesiune, Distinctia Dintre Reziliere Si Denuntarea Unilaterala A Contractului » Consultă Avocat
cabinet avocat
Contestatie tabel preliminar formulata de banca impotriva inscrierii in tabelul preliminar a fidejusorului
31 martie 2020
avocatura bucuresti
Daune morale Raspunderea civila delictuala
31 martie 2020

Contract de concesiune, Distinctia dintre reziliere si denuntarea unilaterala a contractului

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti


Contract de concesiune, Distinctia dintre reziliere si denuntarea unilaterala a contractului

Spre deosebire de denuntarea unilaterala a contractului care poate fi luata unilateral de concedent, printr-o hotarare a Consiliul Local, rezilierea efectiva a contractelor de concesiune este atributul exclusiv al instantelor judecatoresti, care trebuie sesizate de una din partile contractuale in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre cealalta parte. Prin urmare, Consiliul Local, parte contractanta in contractul de concesiune nu putea emite o hotarare prin care sa dispuna rezilierea acestui contract. Din cuprinsul hotararii contestate rezulta clar ca vointa consiliului a fost de a rezilia, nu de a denunta unilateral contractul intrucat hotararea s-a luat pentru nerespectarea obligatiilor contractuale. De altfel, nu se face trimitere la vreo situatie exceptionala care sa justifice interesul local pentru a denunta unilateral contractul de concesiune.

Temei de drept:


- art. 57 alin 1 lit. b din a O.U.G. nr. 54/2006 , art. 58 din H.G. nr. 168/2007

Curtea de Apel Iasi - Sectia de Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr.

446/18.03.2019

  1. Circumstantele cauzei

5

Cadrul procesual

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Vaslui reclamanta Intreprindere Individuala X. a chemat in judecata pe paratul Consiliul Local al com. S. solicitand anularea Hotararii Consiliului Local al com. S. nr. 68 din 30.05.2017, prin care s-a dispus rezilierea unilaterala a contractului de concesiune nr. 390/2012, precum si a Hotararii Consiliului Local al com. S. din 27.07.2017, prin care a fost respinsa contestatia impotriva hotararii nr. 68.

  1. Hotararea instantei de fond

Prin sentinta civila nr. 391/04/10.2018 a Tribunalului Vaslui s-a respins actiunea formulata de reclamanta Intreprindere Individuala X. in contradictoriu cu parata Consiliul Local al com. S.

Impotriva acestei sentinte a declarat, in termen, recurs reclamanta Intreprindere Individuala X. criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

3
Motivele de recurs infatisate de recurenta si apararile formulate de intimata

In motivarea recursului se arata ca Tribunalul da o interpretare diferita a dispozitiilor legale in materie si a materialului probator administrat in cauza, hotararea pronuntata fiind lipsita de temei legal, data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii, solicitand casarea sentintei recurate si admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

Recurenta invoca incidenta motivului de recurs prevazut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ. potrivit carora casarea hotararii primei instante se poate cere cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material.

Recurenta considera ca in mod gresit, instanta de fond a respins cererea sa privind anularea Hotararii Consiliului Local al com. S. nr. 68 din 30.05.2017, prin care s-a dispus rezilierea unilaterala a contractului de concesiune nr. 390/2012.

Din punctul sau de vedere, nu este indeplinita conditia de fond a rezilierii unilaterale a contractului de concesiune, in sensul ca nu s-a facut dovada unei neexecutari insemnate a contractului dupa cum nu s-a facut nici dovada unei neexecutari de mica insemnatate.

Din actele dosarului nu rezulta acea neexecutare de mare insemnatate. Singurul argument adus de catre parat in rezilierea contractului il constituie faptul ca stana nu era amplasata pe suprafata de teren concesionata la data de 01.05.2018 si ca nu a dat curs notificarii pentru a muta stana pana la data de 20.05.2018.

Faptul ca nu s-a mutat stana pe pasune pana la data de 20.05.2018 nu reprezinta o neexecutare de mare insemnatate pentru ca a respectat perioada de pasunat si nici nu s-a facut dovada ca aceasta neexecutare a avut un caracter repetat.

Instanta fond a facut confuzie intre stana de oi si saivanul de oi. Stana reprezinta amplasamentul in care oile sunt adapostite vara, in jurul pasunii, iar saivanul este amplasamentul unde sunt adapostite iarna. In instanta a aratat faptul ca nu se poate amplasa saivanul pe acel teren concesionat si nu stana in perioada de vara. A avut stana amplasata pe acea suprafata de teren in toata perioada contractului.

De asemenea, nu s-a facut dovada ca nu a efectuat lucrari de intretinere corespunzatoare a pasunilor. In situatia rezilierii unilaterale a contractului, cel care dispune rezilierea trebuie sa faca dovada neexecutarii contractului, neexecutare care trebuie sa fie de mare insemnatate sau de mica insemnatate, insa sa aiba un caracter repetat.

Simplul fapt ca in cuprinsul hotararii, prin care a fost reziliat contractul de concesiune, se face mentiune ca nu a fost amplasata stana, ca nu au fost efectuate lucrari de intretinere, nu reprezinta o dovada a neexecutarii obligatiilor contractuale, neexecutare care sa ii dea dreptul paratului sa dispuna rezilierea unilaterala a contractului.

4.
Solutia si considerentele instantei de recurs

Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de dispozitiile legale incidente, motivele de recurs invocate si din oficiu, Curtea constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

In fapt, Curtea de Apel retine ca intre recurenta-reclamanta Intreprindere Individuala X. si paratul Consiliul Local al com. S. a fost incheiat contractul de concesiune nr. 390/07.06.2012 pe o perioada de 10 ani, cu privire la o suprafata de 40 ha pasune.

Potrivit clauzelor contractuale: 5.3, 5.5 si 5.6, concedentul are dreptul sa verifice, in perioada derularii contractului de concesiune, modul in care se respecta conditiile si clauzele acestuia de catre concesionar, acesta din urma avand obligatia de a pune la dispozitia concedentului toate informatiile, documentele si evidentele solicitate; concesionarul este obligat sa respecte perioada de pasunat a animalelor care este cuprinsa intre 01.05-30.10 a fiecarui an. In perioada 1 noiembrie - 30 aprilie pasunatul este interzis; concesionarii vor asigura efectuarea lucrarilor de intretinere corespunzatoare a pasunilor in vederea mentinerii si ridicarii potentialului de productie si vor prezenta un program de pasunat, cu respectarea perioadei de refacere a covorului vegetal, la data incheierii contractului de concesiune, conform cap. IV, pct. 8 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003.

Conform cap .VII, Incetarea contractului, la punctele b si c sunt prevazute situatiile in care contractul de concesiune inceteaza, respectiv:

  1. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar;
  2. nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini care face parte integranta din prezentul contract.

Din continutul Dispozitiei nr. 175 din data de 12.05.2017, Primarul com. S. a convocat Consiliul Local in sedinta avand ca proiect pe ordinea de zi pct. 1 „Informare privind situatia pasunilor apartinand domeniului privat al corn. S.”.

Ulterior, a fost emisa Hotararea nr. 62 din 12.05.2017, prin care Consiliul Local al com. S. a hotarat notificarea crescatorilor de animale care au incheiate contracte de concesiune si inchiriere a unor suprafete de pasune, proprietate privata a com. S., jud. Vaslui, in vederea verificarii respectarii clauzelor contractuale, crescatori identificati potrivit tabelului nominal cu crescatorii de animale care detin suprafete de teren inchiriate sau concesionate, proprietate privata a com. S.

La data de 18.05.2017, recurentul a fost notificat avandu-se in vedere continutul Hotararii nr. 62/12.05.2017 a Consiliului Local S. punandu-i-se in vedere urmatoarele:

  • pana la data de 20 mai sa se mute cu animalele pe amplasamentele de pasune inchiriate/concesionate;
  • pana la data de 15 iunie sa fie la zi cu plata chiriei/concesiunii;
  • respectarea perioadei de pasunat, respectiv 01.05-30.10 a fiecarui an;
  • pana pe data de 15 iunie sa prezinte consiliului local toate documentele justificative care atesta lucrarile efectuate pe pasune in vederea mentinerii si ridicarii potentialului de productie.

Ulterior, la data de 25.05.2017, o comisie formata din viceprimarul com. S., secretarul com. S. si un politist local, s-a deplasat in punctele cu suprafete de pasune inchiriate/concesionate de crescatorii de animale pe raza com. S., constatandu-se ca in punctul „P.”, amplasament concesionat de reclamant, nu era amplasata stana si nu se pasuna, incheind in acest sens procesul-verbal din data de 25.05.2017.

Urmare a procesului-verbal,
desi nu expirase termenul de 15 iunie acordat concesionarului pentru a face dovada indeplinirii obligatiilor contractuale asumate
, a fost emisa Hotararea Consiliului Local a comunei S. nr. 68/30.05.2017 prin care s-a hotarat rezilierea contractului de concesiune nr. 390/07.06.2012 ca urmare a nerespectarii legislatiei in vigoare si a clauzelor contractuale, respectiv neasigurarea unitatilor pe suprafata, neefectuarea lucrarilor de intretinere corespunzatoare a pasunilor in vederea mentinerii si ridicarii potentialului de productie, neprezentarea unui program de pasunat, hotararea fiind adusa la cunostinta reclamantului prin adresa din 06.07.2017.

Reclamantul a formulat cerere de reanalizare a hotararii nr. 68/30.05.2017, cerere respinsa de Consiliului Local a comunei S.

Reclamantul invoca in sustinerea cererii nerespectarea dispozitiilor art. 1551 alin 1 teza I C.civ., care prevad ca: „Creditorul nu are dreptul la rezolutiune atunci cand neexecutarea este de mica insemnatate”. Creditorul are dreptul la rezolutiune atunci cand neexecutarea este insemnata. Daca neexecutarea este insemnata. adica suficient de importanta, inseamna ca il lipseste pe creditor de ceea ce era indreptatit sa se astepte de pe urma contractului.

Art. 1551 alin. 1 teza a II-a C.civ. prevede dreptul creditorului la rezilierea contractului cu executare succesiva, chiar daca neexecutarea este de mica insemnatate, insa numai daca are un caracter repetat.

In drept, potrivit Cap. VI pct. 8 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003: VI. Responsabilitati pentru punerea in valoare a pajistilor: 1. Obligatii ale proprietarilor si utilizatorilor de pajisti: a) Detinatorii de pajisti au obligatia sa asigure intretinerea corespunzatoare a acestora, in vederea mentinerii si ridicarii potentialului de productie.

Art. 871 cod civil (1) Concesionarul are dreptul si, in acelasi timp, obligatia de exploatare a bunului, in schimbul unei redevente si pentru o durata determinata, cu respectarea conditiilor prevazute de lege si a contractului de concesiune. (3) Procedura de concesionare, precum si incheierea, executarea si incetarea contractului de concesiune sunt supuse conditiilor prevazute de lege.

Reclamantul sustine ca niciodata nu i-a comunicat parata faptul ca nu isi indeplineste obligatiile contractuale, anterior notificarii din 18.05.2017.

In ceea ce priveste aceasta notificare, Curtea constata ca, referitor la principalele obligatii contractuale, plata chiriei/concesiunii si efectuarea de lucrarile pe pasune in vederea mentinerii si ridicarii potentialului de productie, recurentului i s-a acordat un termen, sa faca dovada indeplinirii acestor obligatii, respectiv 15 iunie. Or, anterior implinirii acestui termen s-a emis Hotararea Consiliului Local al com. S. nr. 68 din

30.05.2017.

Conform Cap .VII. Incetarea contractului, la punctele b si c sunt prevazute situatiile in care contractul de concesiune inceteaza, respectiv:

b) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar;

c) nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini care face parte integranta din prezentul contract.

In drept, potrivit art. 57 alin 1 lit. b din a O.U.G. nr. 54/2006
incetarea contractului de concesiune poate avea loc in cazul in care interesul national sau local o impune, prin
denuntarea unilaterala de catre concedent
, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia. In acest caz, Consiliul Local poate emite o hotarare de incetare a contractului de concesiune.

Potrivit art. 58 din H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica prevede faptul ca
: „In
cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre una dintre parti prin contractul de concesiune sau ai incapacitatii indeplinirii acestora, cealalta parte este indreptatita sa solicite tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul concedentului sa se pronunte cu privire la rezilierea contractului."

Din aceste dispozitii legale rezulta ca, spre deosebire de denuntarea unilaterala a contractului care poate fi luata unilateral de concedent, printr-o hotarare a

Consiliul Local,
rezilierea efectiva a contractelor de concesiune este atributul exclusiv al instantelor judecatoresti,

care trebuie sesizate de una din partile contractuale
in cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre

cealalta parte. Prin urmare, Consiliul Local al com. S., parte contractanta in contractul de concesiune nr. 390/07.06.2012, nu putea emite o hotarare prin care sa dispuna rezilierea acestui contract. Din cuprinsul hotararii contestate rezulta clar ca vointa consiliului a fost de a rezilia, nu de a denunta unilateral contractul, intrucat hotararea s-a luat pentru nerespectarea obligatiilor contractuale. De altfel, nu se face trimitere la vreo situatie exceptionala care sa justifice interesul local pentru a denunta unilateral contractul de concesiune.

In atare conditii, Curtea constata ca Hotararea Consiliului Local a comunei S. nr. 68/30.05.2017 prin care s-a hotarat rezilierea contractului de concesiune nr.

390/07.06.2012 este nelegala, impunandu-se anularea acesteia.

In ceea ce priveste capatul de cerere privind „anularea Hotararii Consiliului Local al com. S. din 27.07.2017, prin care a fost respinsa contestatia impotriva hotararii nr. 68”, Curtea constata ca potrivit adresei nr. 74/11.01.2018, in cadrul sedintei Consiliului Local al com. S. din 27.07.2017 a fost respins proiectul de hotarare privind solutionarea favorabila a contestatiei formulate de Intreprindere Individuala X. impotriva hotararii nr. 68/30.05.2017 prin care s-a hotarat rezilierea contractului de concesiune nr.

390/07.06.2012. De altfel, si din procesul verbal de la dosarul de fond rezulta ca proiectul de hotarare a fost respins. In atare conditii, Curtea a retinut ca, in fapt, nu s-a adoptat nicio Hotarare de Consiliului Local al com. S. in 27.07.2017, prin care sa fi fost respinsa contestatia recurentului impotriva hotararii nr. 68, astfel ca solutia de respingere a acestui capat de cerere a fost mentinuta.

Fata de considerente aratate mai sus, in baza art. 496 C.pr.civ. raportat la art. 488 pct. 8 C.proc.civ. si art. 20 din Legea nr. 554/2004, apreciind ca solutia primei instante nu este legala si temeinica, Curtea admite recursul declarat de recurenta Intreprindere

Individuala X. impotriva sentintei civile nr. 391/04/10.2018 pronuntata de Tribunalul


Vaslui, sentinta pe care o caseaza in parte in sensul admiterii in parte a actiunii formulate de reclamanta Intreprindere Individuala X. in contradictoriu cu parata Consiliul Local al com. S., a anularii Hotararii Consiliului Local al com. S. nr. 68/30.05.2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.