CONTRACT DE ASIGURARE1) - Consultă Avocat Online

CONTRACT DE ASIGURARE1)

firma avocatura
CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE
19 aprilie 2019
Avocat Online
CONTRACT DE ARENDARE1)
19 aprilie 2019
Show all

CONTRACT DE ASIGURARE1)

CONTRACT DE ASIGURARE1) 2

consultanta juridica avocatura

0/50 voturi

CONTRACT DE ASIGURARE1)

 

Încheiat astăzi ………………….

la ……………………………………

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………………………. nr. …………., bloc ……….., scara ………, etaj ……, apartament ……., judeţ/sector …………………………………/……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………….., sub nr. ……………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………………… din ………………………………, având contul nr. ………………………………, deschis la ………………………………………………………….., reprezentată de …………………………………………, cu funcţia de ……………………………………………., în calitate de asigurător, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………… nr. ………………………, bloc ……………, scara …………, etaj ………, apartament …….., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………., cod fiscal nr. …………………………………… din ………………….., având contul nr. ………………….., deschis la ………………………., reprezentată de ……………………………………….., cu funcţia de ……………………………………………………….., în calitate de asigurat, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) …………………………, str. ……………………………………………. nr. ……………, bloc ……….., scara ………, etaj ……., apartament ………., sector/judeţ ……………………………………, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………………………….. din ……………………………….., a Tribunalului ………………………., codul fiscal nr. ……………………….. din …………………., având contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentată de ……………………………., cu funcţia de ……………………., în calitate de asigurat, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) …………………………………, str. …………………………………….. nr. ………….., bloc ……….., scara …………., etaj ………….., apartament …………, sector/judeţ ……………………….., posesoarea autorizaţiei nr. …………….. din ……………….., eliberată de Primăria ………………………, codul fiscal nr. …………………….. din …………………., având contul nr. ……………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentată de …………………………………………………, cu funcţia de……………………………………………………………., în calitate de asigurat, pe de altă parte,

sau

1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………….., nr. …………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judeţ ……………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………. în (localitatea) ……………………., sector/judeţ ……………………….., fiuI lui ………………………………… şi al ……………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …… nr. …………. eliberat de …………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………, în calitate de asigurat, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de asigurare cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Asigurătorul, în temeiul condiţiilor de asigurare prevăzute în anexa nr. ………………… Ia prezentul contract, îl asigură pe asiguratul sus-menţionat, în calitate de deţinător aI autovehiculului:

 1. felul ………………………………………………………………………………………………………………..
 2. marca ……………………………………………………………………………………………………………..
 3. tipul ………………………………………………………………………………………………………………..
 4. număr de înmatriculare şi indicativ ……………………………………………………………………..
 5. serie motor ………………………………………………………………………………………………………
 6. anul de fabricaţie ……………………………………………………………………………………………..
 7. cilindru (cmc) …………………………………………………………………………………………………..
 8. putere (kW) ……………………………………………………………………………………………………..
 9. număr de locuri ………………………………………………………………………………………………..
 10. tonaj ……………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Felul asigurării, suma asigurată şi prima de asigurare sunt cele prevăzute în tabelul de mai jos:

 

Felul asigurării

Moneda

Suma asigurată

Prima de asigurare

 

 

 

 

 

Total

 

 

  1. Prima de asigurare de ………………………., adică ……………….., s-a achitat cu chitanţa nr. ………….. din ……………………. .

 

III. TERMENUL ASIGURĂRII

3.1. Asigurarea se încheie pe timp de …………….., de la ………………… şi până la ………………………. .

3.2. Asigurarea este valabilă ………………………………………………………………………………………………..

 

IV. CLAUZE FINALE

4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

4.3. În cazul îicirc;n care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

4.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care ……………………. astăzi ……………………., data semnării lui.

 

ASIGURAT

 

ASIGURĂTOR

 

__________________

1) Asigurătorul, de obicei, emite o poliţă/carte internaţională de asigurare pe care o predă asiguratului.

 Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație0/50 voturi


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.