Contestatie La Executare, Anulare Titlu Executor Emis De Catre Un Organ Fiscal » Consultă Avocat
cabinet de avocat
Contestatie in procedura insolventei
31 martie 2020
avocat pret
Contestatie privind anularea deciziilor prin care s-a stabilit admisibilitatea a doua oferte
31 martie 2020

Contestatie la executare, Anulare titlu executor emis de catre un organ fiscal

cabinet avocat

cabinet avocat


Contestatie la executare, Anulare titlu executor emis de catre un organ fiscal

Art. 2 lit. f din Legea nr. 554/2004 Decizia ICCJ nr. XIV din 5 februarie 2007 (RIL) Art. 373 alin. 2 din Codul de procedura civila

Prin Decizia nr. XIV din 5 februarie 2007 a ICCJ s-a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in aplicarea dispozitiilor art.169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala (n.n. devenit art.172 alin.4 dupa ultima republicare), s-a stabilit ca judecatoria in circumscriptia careia se face executarea este competenta sa judece contestatia, atat impotriva executarii silite insesi, a unui act sau masuri de executare, a refuzului organelor de executare fiscala de a indeplini un act de executare in conditiile legii, cat si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de un alt organ jurisdictional, daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

In cazul contestarii executarii silite ce se realizeaza de catre organele administrativfiscale in baza unui titlu executoriu fiscal, dreptul comun este reprezentat de normele dreptului civil, material si procesual, iar nu de normele de drept public cuprinse in Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ si, respectiv, in titlul IX din Codul de procedura fiscala, care sunt aplicabile numai la solutionarea actiunii in anularea sau modificarea obligatiei fiscale, ce constituie titlu de creanta fiscala.


Decizia civila nr. 7/16.03.2016 Dosar nr. 21313/212/2014*

Prin cererea formulata la data de 07.07.2014 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. .../212/2014, contestatoarea S.C. [...] S.R.L. a solicitat, pe calea contestatiei la executare, in contradictoriu cu intimata Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta anularea titlului executoriu nr. [...]/24.06.2014, a somatiei nr. 13/30/1/2014/302697/24.06.2014, a instiintarii privind infiintarea popririi nr. [...]/23.06.2014, precum si a executarii silite insesi.

Totodata, contestatoarea a solicitat intoarcerea executarii silite in ceea ce priveste suma executata prin poprire in cuantum de 18.318,08 lei, precum si restituirea taxei judiciare de timbru aferente actiunii promovate.

Prin Sentinta civila nr. 3468/25.03.2015 a Judecatoriei Constanta
a fost admisa contestatia la executare, dispunandu-se anularea titlului executoriu nr.[...]/24.06.2014 emis de intimata si executarea silita inceputa in dosarul de executare nr. [...]/13/30/1/2014/302697.

A retinut instanta ca se afla in situatia anularii unui titlu executoriu si a actelor de executare emise in materie fiscala si guvernate de dispozitiile procedurale ale codului de procedura fiscala. In cauza titlul executoriu a fost emis in vederea executarii sumelor datorate de SC [...] SRL cu titlu de amenzi civile catre stat in cuantum de 20 de lei pe zi, conform art.580 Cod procedura civila, amenzi la care a fost obligat prin sentinta civila nr. 22278/13.12.2011 pronuntata in dosarul nr. .../212/2011 al Judecatoriei Constanta pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 21086/24.11.2008 a Judecatoriei Constanta.

Impotriva sentintei mentionate a declarat apel intimata DGRFP Galati - AJFP Constanta, care a criticat solutia instantei de fond ca fiind nelegala si netemeinica, apel ce a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta - Sectia de contencios administrativ si fiscal la data de 28.08.2015.

Prin incheierea din data de 02.12.2015 Tribunalul Constanta - Sectia de contencios administrativ si fiscal a admis exceptia necompetentei functionale a sectiei, iar cauza a fost trimisa spre solutionare Sectiei II-a civile din cadrul Tribunalului Constanta.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de contencios administrativ a retinut ca, desi creanta care se executa este o creanta fiscala in sensul art.21 Cod procedura fiscala, titlul executoriu in baza caruia a inceput executarea silita impotriva intimatului-contestator S.C. [...] S.R.L. este reprezentat de o hotarare judecatoreasca pronuntata de instanta civila - sentinta civila nr.22278/13.12.2011 - pronuntata in dosarul nr.3964/212/2011 de Judecatoria Constanta,

Astfel, se apreciaza ca solutionarea caii de atac formulate impotriva sentintei civile nr. 3468/25.03.2015, prin care se solicita a se constata caracterul cert al creantei fiscale ce are ca izvor aceasta hotarare judecatoreasca, este in competenta sectiei corespunzatoare a tribunalului, intrucat prin contestatia formulata se contesta executarea insasi si nu numai legalitatea actelor de executare din perspectiva indeplinirii conditiilor extrinseci de legalitate prevazute de OG nr. 92/2003 - Codul de procedura fiscala, motive pentru care s-a constatat natura civila a caii de atac formulate, dispunandu-se inaintarea dosarului spre solutionare la Sectia II Civila a Tribunalului Constanta.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Sectiei a Il-a civile din cadrul Tribunalului Constanta la data de 08.01.2016 sub nr.21313/212/2014*, iar instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei functionale.

Prin Incheierea nr. 94/21.01.2016 instanta civila a admis exceptia necompetentei functionale si a trimis cauza spre competenta solutionare Sectiei de Contencios Administrativ si Fiscal din cadrul Tribunalului Constanta.

S-a retinut ca, in speta, contestatia la executare priveste acte de executare efectuate in temeiul titlului executoriu nr.[...]/24.06.2014 emis de intimata DGRFP Galati prin AJFP Constanta si executarea silita inceputa in dosarul de executare nr.[...]/13/30/1/2014/302697, situatie ce vizeaza anularea unui titlu executoriu si a actelor de executare emise in materie fiscala si guvernate de dispozitiile procedurale ale codului de procedura fiscala.

S-a mai retinut ca, potrivit art.2 lit. f din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, notiunea de contencios administrativ este definita drept activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

S-a apreciat ca, in cazul de fata, competenta de solutionare in prima instanta a contestatiei la executare apartine judecatoriei in raport de dispozitiile art.168 Cod procedura fiscala, insa cauza are natura contencios administrativa, iar in calea de atac natura juridica a litigiului de fond determina instanta competenta functional in solutionarea acestuia.

S-a considerat ca faptul ca anterior a existat o hotarare judecatoreasca prin care contestatoarea a fost obligata la plata amenzilor civile in favoarea statului ramane fara relevanta in conditiile in care creanta este una fiscala, executarea se face potrivit codului de procedura fiscala, iar in cauza au fost contestate potrivit dispozitiilor codului de procedura fiscala titlul executoriu fiscal si actele de executare fiscala efectuate impotriva contestatoarei.

Constatand ivit conflictul negativ de competenta, instanta civila a trimis cauza spre solutionarea acestuia sectiei a II - a civile, de contencios administrativ si fiscal din cadrul Curtii de Apel Constanta.

Analizand cauza sub aspectul naturii juridice a acesteia si, implicit, al competentei functionale a instantei in solutionarea caii de atac exercitate impotriva hotararii pronuntate, potrivit art.136 si 135 Cod procedura civila,
Curtea retine ca obiectul pricinii il constituie o contestatie la executare prin care s-a solicitat anularea titlului executor emis de catre un organ fiscal, precum si a executarii insesi, contestatie formulata in temeiul art.172 Cod procedura fiscala.

Intr-adevar, elementul care determina stabilirea unei anumite competente functionale (sectii specializate) a tribunalului in solutionarea caii de atac a apelului este natura juridica a litigiului de fond, iar principiul ce sta la baza calificarii unei actiuni ca fiind de contencios administrativ este acela enuntat de art.2 lit. f din Legea nr.554/2004, potrivit cu care contenciosul administrativ este definit drept activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Prin urmare, esential pentru determinarea naturii de contencios administrativ a litigiului este ca acesta sa fie nascut din emiterea sau incheierea unui act administrativ, din tacerea administrativa ori din refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri referitoare la un drept sau la un interes legitim, in timp ce litigiul de fata - contestatie la executare - nu poate fi calificat ca fiind de contencios administrativ intrucat nu se incadreaza in normele speciale, derogatorii si de stricta interpretare si aplicare ale Legii nr.554/2004, respectiv nu are ca obiect un act administrativ ci un act de executare silita, efectuat intr-adevar de catre organele fiscale, dar caruia legiuitorul nu ii recunoaste natura juridica a unui act administrativ.

In acest sens, trebuie subliniat faptul ca prin Decizia nr. XIV din 5 februarie 2007 a ICCJ s-a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in aplicarea dispozitiilor art.169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala (n.n. devenit art.172 alin.4 dupa ultima republicare), s-a stabilit ca judecatoria in circumscriptia careia se face executarea este competenta sa judece contestatia, atat impotriva executarii silite insesi, a unui act sau masuri de executare, a refuzului organelor de executare fiscala de a indeplini un act de executare in conditiile legii, cat si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de un alt organ jurisdictional, daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

In stabilirea unei astfel de interpretari, instanta suprema a retinut ca, potrivit art. 169 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, orice persoana interesata poate face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat, cu incalcarea prevederilor legale, de catre organele de executare fiscale, precum si impotriva refuzului acestora de a indeplini un act de executare in conditiile legii.

Totodata, s-a avut in vedere ca, in conformitate cu dispozitiile alin. (3) al aceluiasi articol, „Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acesta nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege”, iar in reglementarea competentei si a modului de solutionare, in cuprinsul alin. (4) al aceluiasi articol 169 din Codul de procedura fiscala se mai prevede: „Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta.”

S-a considerat ca, in lipsa unor proceduri exprese referitoare la instanta judecatoreasca competenta, devin aplicabile, in aceasta privinta, dispozitiile art. 2 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, in care se precizeaza ca: „Unde prezentul cod nu dispune se aplica dispozitiile Codului de procedura civila.” Or, potrivit art. 400 alin. 2 din Codul de procedura civila, „Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa”, iar „Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare”.

Din coroborarea acestor dispozitii cu prevederea de la art. 373 alin. 2 din Codul de procedura civila, care stabileste ca „Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune astfel”, instanta suprema a decis ca este competenta sa judece, atat contestatia la executarea propriu-zisa, cat si contestatia la titlu, judecatoria in circumscriptia careia se face executarea.

S-a apreciat ca o atare solutie se impune deoarece, in cazul contestarii executarii silite ce se realizeaza de catre organele administrativ-fiscale in baza unui titlu executoriu fiscal,
dreptul comun este reprezentat de normele dreptului civil, material si procesual, iar nu de normele de drept public cuprinse in Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ si, respectiv, in titlul IX din Codul de procedura fiscala, care sunt aplicabile numai la solutionarea actiunii in anularea sau modificarea obligatiei fiscale, ce constituie titlu de creanta fiscala.

Instanta suprema a statuat ca o astfel de interpretare este conforma si prevederilor art. 169 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, prin care se precizeaza ca, in cazul contestatiei mentionate, „Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile”.

Din aceasta interpretare, obligatorie pentru instante in temeiul art.330/7 alin.4 VCPC si art.317 alin.4 NCPC, rezulta in mod evident ca in cadrul contestatiei la executare formulate impotriva titlului executor/executarii insesi efectuate de organele fiscale natura fiscala a creantei ce se executa este lipsita de relevanta, deoarece regulile de procedura si normele de drept material aplicabile sunt cele civile, situatie ce face ca interventia instantei de contencios administrativ sa fie exclusa, iar o astfel de natura a cauzei se pastreaza si in calea de atac, care va reveni spre solutionare, de asemenea, instantei civile, iar nu celei de contencios administrativ.

Judecator redactor Elena Carina Gheorma

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.