Contestatie Ce Vizeaza Creanta Creditoarei Inscrisa In Tabelul Definitiv Rectificat » Consultă Avocat
Avocat Online
Comunicare informatii de interes public privind proiectele care se desfasoara la nivelul institutiei
31 martie 2020
firma avocatura
Contestatie ce vizeaza masura lichidatorului judiciar, Reaua-credinta a contestatorilor
31 martie 2020

Contestatie ce vizeaza creanta creditoarei inscrisa in tabelul definitiv rectificat

avocat pret

avocat pret


Contestatie ce vizeaza creanta creditoarei inscrisa in tabelul definitiv rectificat

Art. 75 din Legea nr. 85/2006 statueaza asupra dreptului partilor interesate de a face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabelul definitiv al creditorilor, dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut de art. 73 alin. 2 si pana la inchiderea procedurii, insa numai in anumite cazuri, respectiv cel al descoperirii existentei unui fals, dol sau a unei erori esentiale care a determinat admiterea creantei sau a unui drept de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.

In conditiile in care contestatoarea nu a invocat nici acte noi si nici imprejurari noi, care sa nu fi fost cunoscute administratorului / lichidatorului judiciar inca de la data intocmirii tabelului preliminar, in cauza nu s-a facut dovada existentei unor erori esentiale pentru a fi incidente conditiile speciale prevazute de art. 75 din Legea nr.85/2006.

Art. 75 din Legea nr. 85/2006

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta la data de 24.07.2014 sub nr. .../118/2012/a5 si ulterior precizata, contestatoarea SC [...] SRL prin administrator special a formulat contestatie la tabelul definitiv rectificat al creantelor asupra averii debitoarei SC [...] SRL solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta in contradictoriu cu intimatii Tomis IPURL in calitate de administrator judiciar desemnat al debitoarei, DGRFP Galati prin AJFP Constanta, Municipiul Cernavoda prin primar si [...] sa dispuna inlaturarea primelor doua creditoare din tabelul definitiv rectificat motivat de faptul ca aceste creante nu mai exista, iar cu privire la creanta [...] sa se dispuna reducerea acesteia.

Intimata [...] SA a formulat intampinare
, prin care a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei si a solicitat respingerea acesteia ca nefondata, motivat de faptul ca tabelul definitiv rectificat a fost intocmit la data de 16.06.2014, motiv pentru care este depasit termenul de 5 zile de la data intocmirii prev. de art. 73 alin, 2 din legea 85/2006, dar si sub aspectul dis part 75 alin. 1 din legea nr. 85/2006 dat fiind ca prezenta contestatie a fost formulata la 6 luni de la data intocmirii tabelului definitiv rectificat. Desi art. 75 nu prevede un termen de exercitare a caii de atac acesta trebuie sa fie rezonabil raportat la principiul celeritatii procedurii insolventei. Motivele de fond invocate sunt complet straine de natura cauzei, tabelul definitiv rectificat nr 4 cuprinzand creanta din data de 13.01.2014, iar sumele diferite despre care se face vorbire sunt din data de 28.05.2014. De asemenea, conventia de esalonare din data de 29.07.2011 nu are legatura cu tabelul contestat.

In cuprinsul completarii la intampinare, debitoarea [...] a mentionat ca in ce priveste conventia de esalonare incheiata in cadrul dosarului de executare, dat fiind ca debitoarea nu si-a respectat obligatia de plata a fost reluata executarea silita. In ceea ce priveste dobanda aplicabila s-a precizat faptul ca prin conventia de credit s-a convenit ca aceasta sa fie 15,5 % revizuibila pe toata perioada de creditare, iar daca apar intarzieri in rambursarea ratei , banca va percepe o dobanda penalizatoare al carei nivel este egal cu dobanda creditului + 8% incepand din ziua scadentei, cea ce semnifica faptul ca valoarea dobanzii era de 23,5 %. Una din facilitatile acordate clientului a fost aceea de a aplica o dobanda de 19%, motiv pentru care sustinerile contestatoarei sunt lipsite de suport probator.

Prin Sentinta civila nr.461/26.02.2016 Tribunalul Constanta a
admis cererea formulata de expertul contabil desemnat de instanta [...] de majorare a onorariului de expert, a dispus majorarea onorariului de expert contabil stabilit pentru expert [...] de la 800 lei la 1500 lei, a obligat pe contestatoare sa achite dnei expert [...] diferenta de onorariu de expert de 700 lei, a admis in parte contestatia la tabelul definitiv rectificat al creantelor privind pe debitoarea
SC [...] SRL prin administrator special [...]
, a dispus diminuarea creantei cu care a fost inscrisa contestatoarea [...] SA in tabelul definitiv rectificat, urmand ca, in acest tabel contestatoarea sa figureze cu o creanta de 142.768,92 lei, a dispus inlaturarea creditoarei DGRFP Galati prin AJFP Constanta cu creanta bugetara in valoare de 38829 lei, mentionata la ordinea de prioritate prev. de art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 si a respins ca nefondat capatul de cerere privind creanta creditoarei Municipiul Cernavoda prin Primar.

Pentru a pronunta aceasta solutie judecatorul sindic a avut in vedere urmatoarele:

Prin cererea introductiva de instanta a fost investit judecatorul sindic cu o contestatie la tabelul definitiv rectificat prin care au fost criticate creantele invocate de creditoarele [...] SA, DGRFP Galati prin AJFP Constanta si Municipiul Cernavoda, in temeiul art. 75 din legea nr. 85/2006.

In ceea ce priveste creanta pretinsa de catre creditoarea [...], criticile au vizat doua aspecte, si anume faptul ca din cuantumul debitului nu au fost scazute sumele obtinute ca urmare a executarii silite a garantilor si faptul ca a fost calculata o dobanda ce nu a fost convenita de catre parti. Ambele critici au fost considerate intemeiate de catre judecatorul sindic, avand in vedere ca intre parti a fost incheiat contractul de credit nr 624 din 31.10.2007, in temeiul caruia creditoarea a acordat debitoarei SC [...] SRL un imprumut in valoare de 250000 lei, pe un termen de 120 luni, avand ca destinatie efectuarea de investitii. Conform art. 3.1 din contract creditul a fost acordat cu un nivel al dobanzii de baza de 11,5% pe an, calculata la soldul creditului de la data punerii la dispozitie, pana la rambursarea integrala a acestuia. In art. 3.2. din contract se mentioneaza ca pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, Banca poate modifica dobanda in functie de evolutia ratelor de dobanda de referinta pe piata monetara si/sau a costului resurselor de creditare, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, pana la nivelul a 5 puncte procentuale. Conform art. 3.6, daca pe parcursul utilizarii creditului, apar intarzieri la plata dobanzilor se vor percepe penalitati, al caror nivel este egal cu dobanda creditului +8%, incepand cu ziua inregistrarii sumei neplatite.

Pentru garantarea creditului incluzand toate dobanzile, comisioanele si cheltuielile au fost constituite doua garantii, astfel: ipoteca de rang II asupra imobilului situat in localitatea [...], compus din teren in suprafata de 4792 mp si constructia C1, hala de productie, proprietatea debitoarei, ipoteca de rang II asupra imobilului situat in Galati, [...] proprietatea debitorilor garanti Damian Stan si [...], contract de garantie reala imobiliara asupra conturilor curente, un bilet la ordin in alb emis de imprumutat in favoarea Bancii, averea personala sau patrimoniul avalistilor [...] si [...].

Contractul de credit a fost modificat prin actul aditional nr 624/1/15.01.2009, conform art. 3.1 nivelul dobanzii de baza este de 15,5 % pe an, revizuibila pe toata perioada de creditare, dobanda care se calculeaza de la data semnarii acului aditional pana la data rambursarii integrale a creditului. In cuprinsul acestui act aditional s-a mentionat faptul ca „prevederile art. 3 din contract se modifica si vor avea urmatorul continut”, facandu-se vorbire despre nivelul dobanzii de baza de 15,5 % pe an revizuibila, despre posibilitatea Bancii de a modifica rata dobanzii pe parcursul derularii contractului, de modalitatea de aducere la cunostinta a modificarilor referitoare la nivelul dobanzii si modul de calcul al acestora. In cadrul acestui act aditional nu au mai fost reluate prevederile art. 3.6, conform carora „
daca pe parcursul utilizarii creditului, apar intarzieri la plata dobanzilor se vor percepe penalitati, al caror nivel este egal cu dobanda creditului +8%, incepand cu ziua inregistrarii sumei neplatite”.
In redactarea din cuprinsul actului aditional, art. 3.6 a prevazut obligatia imprumutatului de a asigura disponibilul in cont in vederea alimentarii acestuia, in niciunul dintre punctele contractului nefiind cuprinsa prevederea aplicarii unei penalitati procentuale asupra dobanzii in cazul intarzierii in plata ratelor de credit.

In consecinta, instanta a constat ca apararile contestatoarei din acest punct de vedere sunt intemeiate, dat fiind ca dobanda asa cum reiese din actul aditional este de 15,5 % pe an, fara posibilitatea majorarii cu 8 puncte procentuale pentru intarzieri in restituirea debitului. Cat timp mentiunea din art. 3.6 din contractul initial nu a fost reluata in cuprinsul art. 3 din actul aditional, iar obiectul acestui act aditional a fost modificarea art. 3, mentionandu-se in articolul unic ca prevederile art. 3 DOBANDA din contractul de credit mentionat se modifica si vor avea urmatorul cuprins, rezulta ca vointa partilor a fost aceea de a stabili o dobanda de 15,5 % fara posibilitatea aplicarii penalitatilor in caz de intarziere.

Este adevarat ca la finalul actului aditional se mentioneaza ca celelalte prevederi ale contractului cu modificarile si completarile ulterioare raman neschimbate, insa aceasta clauza vizeaza celelalte clauze ale contractului initial iar nu art. 3 din acesta care a fost modificat in sensul cuprins in actul aditional. Cat timp se mentioneaza ca art. 3 va avea cuprinsul din actul aditional, pentru a stabili continutul acestuia nu se pot aplica atat prevederile contractului cat si cele ale actului aditional, neputandu-se face o compilatie.

Conform raportului de expertiza intocmit in cauza coroborat cu inscrisurile atasate la dosar la data deschiderii procedurii din valoarea de 250000 lei a creditului era rambursata suma de 92628,76 lei, soldul creditor fiind de 157371,24 lei, dobanzi neachitate in valoare de 45640,72 lei, total sold neachitat alti debitori diversi in valoare de 1551,71 lei si comisioane bancare neachitate la data intrarii in insolventa in valoare de 480,66 lei, totalul creantei fiind de 205164,62 lei. Conform raspunsului la obiectiunile la raportul de expertiza incuviintate de judecatorul sindic, diferenta dintre valoarea dobanzilor calculate de Banca si cele rezultate prin aplicarea procentului de 15,5 % in perioada 15.01.2009-30.04.2014 este in suma de 28055,06 lei.

La data de 31.12.2013 a fost valorificat in cadrul procedurii de executare silita imobilul situat in localitatea Galati, [...], catre creditoare fiind rambursata suma de 76200 lei, care ar fi trebuit scazuta din valoarea creantei pretinsa de Banca, la fel ca si suma care a facut obiectul popririi, care asa cum reiese din inscrisurile aflate la dosar este in valoare de 2040 lei, conform inscrisului aflat la dosar. Aceste sume nu au fost depuse de catre banca din creanta cu care a solicitat a fi inscrisa in tabelul definitiv rectificat ca urmare a vanzarii bunului ipotecat al debitoarei in cursul procedurii insolventei, imprejurare care poate fi considerata ca fiind o eroare in sensul art. 75 din Legea 85/2006.

Astfel, desi debitul urmarit in cadrul procedurii insolventei a fost diminuat ca urmare a executarii altor doua garantii asupra debitorilor garanti, intimata creditoarea [...] a formulat declaratia de creanta la data valorificarii bunului ipotecat in cadrul procedurii insolventei fara a scadea partea din creanta recuperata ca urmare a valorificarii bunului ipotecat al debitoarei garantate si nici sumele obtinute in cadrul popririi.

In aceste conditii, a mentionat expertul contabil faptul ca valoarea creantei detinuta de catre intimata [...] la data vanzarii imobilului situat in localitatea tinand cont de rambursarea sumei reprezentand pret al vanzarii si cele retinute din popriri. Concluzionand aceasta suma a fost stabilita de catre expertul contabil la suma de 143593,92 lei, avand in vedere suma considerata de expert ca fiind achitata ca urmare a retinerilor din veniturile nete ale debitorului poprit. Dat fiind ca din probele administrate de catre contestatoare si anume adresa emisa de Casa Judeteana de Pensii Galati si cupoanele de pensii ale acestei debitoare garante, judecatorul sindic a constatat ca suma retinuta este in realitate a fost mai mare decat cea mentionata in raportul de expertiza ridicandu-se la o valoare de 2050 lei. In aceste conditii, scazand si diferenta de suma care nu a fost avuta in vedere de catre expert, instanta a constatat ca suma corecta a creantei cu care ar fi trebuit sa figureze creditoarea [...] este de 142.768,92 lei.

Pentru aceste considerente, judecatorul sindic a admis contestatia in legatura cu creanta solicitata de [...] si a dispus diminuarea creantei cu care a fost inscrisa contestatoarea [...] SA in tabelul definitiv rectificat, urmand ca, in acest tabel contestatoarea sa figureze cu o creanta de 142.768,92 lei.

Judecatorul sindic a omologat in cauza concluziile cuprinse in raspunsul al obiectiunile la raportul de expertiza intocmit de expertul [...], dat fiind ca prin acest raspuns la obiectiuni au fost calculate dobanzile la creditul acordat in valoare de 15.5 % retinute de instanta ca fiind aplicabile pentru considerentele mai sus expuse, dar si motivat de faptul ca expertul tehnic [...] nu a raspuns la obiectivele incuviintate de judecatorul sindic, facand aprecieri care depasesc limitele unei expertize si care sunt de competenta exclusiva a instantei de judecata. Astfel, expertul era dator sa stabileasca sumele datorate in baza inscrisurilor depuse de parti, fiind atributul judecatorului sindic sa interpreteze actele incheiate de parti si sa stabileasca momentul pana la care pot fi calculate dobanzi.

In aceste conditii, instanta a admis si cererea expertului contabil [...] de majorare a onorariului de expert la suma de 1500 lei, obligand pe contestator sa plateasca expertului contabil diferenta de 700 lei, avand in vedere volumul de munca, timpul necesar intocmirii raportului de expertiza, inclusiv pentru a raspunde obiectiunilor incuviintate.

Referitor la creanta solicitata de creditoarea DGRFP Galati prin AJFP Constanta, judecatorul sindic a constatat ca aceasta creditoare a fost inscrisa in tabelul definitiv rectificat cu suma de 38829 lei, iar dupa data deschiderii procedurii ca urmare a faptului pentru anumiti debitori ai DC [...] SRL s-a dispus inchiderea procedurii insolventei si radierea acestora, debitoarea din prezenta cauza a solicitat ajustarea bazei de impozitare TVA. Prin decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite nr 4713 din data de 5.05.2015 emisa de AJFP Constanta s-a admis cererea formulata de debitoare si s-a dispus rambursarea sumei de 48557 lei TVA aferent perioadei 01.10.2010 -30.12.2014.

Astfel in cauza intre cele doua parti a operat compensatie legala, in care nu este nevoie de acordul de vointa al partilor sau de o hotarare judecatoreasca conform art. 1144 C. civ., daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) obligatiile partilor sunt reciproce, ceea ce inseamna ca obligatiile exista intre aceleasi persoane, fiecare avand, una fata de cealalta, atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor; b) obligatiile sa aiba ca obiect prestatia de a da sume de bani sau bunuri fungibile de aceeasi natura (art. 1145 Cod civil); prin efectul compensatiei, partile raportului juridic obligational trebuie puse in aceeasi situatie in care s-ar afla daca prestatiile reciproce ar fi fost executate efectiv; c) creantele sa fie certe, lichide si exigibile, ceea ce presupune ca ele sa aiba caracter neindoielnic, sa fie determinate in intinderea lor si sa se poata cere executarea lor.

In cauza, toate aceste conditii legale sunt indeplinite, in sensul ca atat contestatoarea debitoare cat si intimata creditor bugetar au in acelasi timp reciproc calitatea de creditor si debitor in temeiul raporturilor contractuale desfasurate, creantele detinute de fiecare dintre parti au ca obiect sume de bani, ele fiind totodata certe, lichide si exigibile.

In consecinta, dat fiind ca dupa intocmirea tabelului definitiv rectificat al creantelor a fost emisa decizia de rambursare TVA aferent perioadei 2010-2014 si ca o parte din aceste sume sunt anterioare deschiderii procedurii, instanta a constatat ca sunt indeplinite conditiile prev. de art. 75 din legea 85/2006, dat fiind ca pentru sumele respective a intervenit compensarea legala. Din aceste motive, instanta a dispus inlaturarea creditoarei DGRFP Galati prin AJFP Constanta cu creanta bugetara in valoare de 38.829 lei, mentionata la ordinea de prioritate prev. de art. 123 pct. 4 din legea nr. 85/2006.

Cu referire la cea de a treia creanta contestata in prezenta cauza, judecatorul sindic a retinut ca prin cererea adresata primariei Municipiului Cernavoda, debitoarea prin administrator special a solicitat recalcularea impozitului ca urmare a scoaterii din evidenta a unor autoturisme casate, cat si prin modificarea treptei de impozitare pentru cele calificate cu suspensie pneumatica pentru care impozitul se reduce la jumatate. Cererea a fost respinsa de catre autoritatea publica, iar impotriva refuzului nejustificat de recalculare a impozitului a fost formulata o actiune in contencios administrativ prin care s-a solicitat anularea in parte a deciziilor de impunere aferente anilor 2010 - 2014 emise de DBCTI a Primariei Cernavoda. Aceasta actiune a fost solutionata de catre instanta de contencios administrativ prin sentinta civila nr. 1527/CA/12.11.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr 941/118/2015 prin care s-a dispus admiterea exceptiei inadmisibilitatii capatului de cerere avand ca obiect anulare decizii de impunere aferente anilor 2010-2013 si respingerea acestui capat de cerere ca inadmisibil, admiterea in parte a contestatiei, anularea in parte a Deciziei nr. 2 din 18.08.201 si Decizia de impunere aferenta anului 2014 privind stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport cu privire la bunurile remorca marca LAG GSA si autotractor marca Roman si a respins restul pretentiilor ca nefondate.

Obiectul prezentei contestatii il reprezinta sumele cu care intimata Orasul Cernavoda a fost inscrisa in tabelul definitiv al creantelor asupra averii debitoarei, sume care au fost calculate pentru perioada anterioara deschiderii procedurii, adica pentru anii 2010-2012, dat fiind ca procedura insolventei a fost deschisa la data de 07.12.2012. Reiese astfel ca pentru sumele care fac obiectul cauzei solutia instantei de contencios administrativ a fost de respingere a contestatiei ca inadmisibila, retinand ca in fapt contestatoarea a avut cunostinta de ele cel mai tarziu la data comunicarii documentatiei, fara a dovedi formularea contestatiei administrative.

Reiese astfel ca pentru creanta invocata de Orasul Cernavoda sustinerile formulate de catre contestatoare sunt nefondate, dat fiind ca nu s-a facut dovada ca la momentul cand au fost stabilite impozitele bunurile erau scoase din evidenta sau au fost incadrate in alta categorie. Dat fiind ca nu sa facut dovada vreunuia din cazurile mentionate in art. 75 din legea nr. 85/2006 pentru creantele solicitate de Orasul Cernavoda, judecatorul sindic a respins contestatia ca nefondata in contradictoriu cu aceasta intimata.

Impotriva Sentintei civile nr.461/26.02.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta a declarat recurs creditoarea [...] S.A. prin sucursala Constanta criticand-o ca fiind nelegala.

In motivarea recursului, sub un prim aspect recurenta arata ca
hotararea pronuntata de judecatorul-sindic a fost data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii

[motivul de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 Cod Procedura Civila].

Apreciaza ca in mod neintemeiat a respins instanta exceptia tardivitatii contestatiei debitoarei invocata de recurenta si a considerat instanta ca suntem in prezenta unei contestatii in temeiul art.75 si nu art.73 din Legea nr.85/2006, respectiv "in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute".

Tabelul definitiv rectificat a fost intocmit in data de 16.06.2014, in timp ce debitorul a formulat contestatie dupa mai bine de o luna, depasind astfel cu mult termenul prevazut de art. 73 alin 2. din Legea nr.85/2006.

Mai mult decat atat, nu suntem in prezenta unui fals, dol sau a unei erori esentiale, pe care de altfel nici instanta nu a motivat-o, retinand doar ca temeiul de drept al contestatiei il reprezinta art.75 din Legea nr. 85/2006.

Actele ce au intemeiat formularea contestatiei sunt aceleasi cu cele atasate la declaratia de creanta, ori in conditiile in care acestea au fost cunoscute de catre societatea debitoare, nefiind vorba de inscrisuri noi, nu se justifica formularea peste termenul legal de 5 zile a contestatiei ce vizeaza o creanta inscrisa initial in tabelul obligatiilor debitoarei. A sustine contrariul inseamna a se admite posibilitatea eludarii dispozitiilor legale ce impun formularea contestatiilor cu respectarea unui termen imperativ de 5 zile de la publicarea in BPI a tabelului obligatiilor debitoarei.

Pentru admisibilitatea unei astfel de contestatii, este necesar deci ca inscrierea facuta in tabelul creditorilor sa fie rezultatul existentei unui fals, dol sau eroare esentiala, descoperita dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor la tabelul preliminar, si care a stat la baza admiterii creantei sau dreptului de preferinta, aspecte cu rol hotarator in inscrierea in tabelul creditorilor.

Un al doilea motiv de recurs este reprezentat de faptul ca instanta, interpretand gresit actul juridic dedus judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia [motivul de modificare prevazut de art. 304 pct. 8 C. Proc. Civ]

Astfel, arata recurenta ca, instanta a retinut in mod total neintemeiat in cuprinsul hotararii ca "in niciunul dintre punctele contractului nefiind cuprinsa prevederea aplicarii unei penalitati procentuale asupra dobanzii in cazul intarzierii in plata ratelor de credit".

Este adevarat ca Actul aditional nr. I aduce modificari la capitolul Dobanda Art. 3, nivelul de dobanda s-a stabilit la 15,5% revizuibil pe toata perioada de creditare, insa la final se mentioneaza ca "celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate, iar in contractul de credit este prevazut la art. 5 "Rambursarea creditului", articol care nu a fost modificat: „Daca apar intarzieri in rambursarea ratei/creditului, BANCA va percepe o dobanda penalizatoare, al carei nivel este egal cu dobanda creditului +8% incepand cu ziua scadentei", adica la dobanda de 15,5% se mai adauga si dobanda penalizatoare de 8%, iar rezultatul este un procent de dobanda final de 23,5%.

Calculul efectuat de expert cu dobanda de 15,5% chiar daca in esenta ar fi corect, el nu corespunde cu prevederile contractului de credit, modificat prin act aditional.

Sustine recurenta ca instanta a respins in mod total neintemeiat concluziile raportului de expertiza contabila intocmit de expertul contabil [...] prin care s-au stabilit urmatoarele: La data intrarii in insolventa a debitoarei [...] SRL creanta subscrisei era in cuantum total de 205.164,62 lei. La data valorificarii apartamentului cu doua camere din Galati, ..., respectiv 31.12.2013, creanta recurentei era in cuantum de 162.206, 42 lei.

Suma datorata bancii la data vanzarii bunului ipotecat situat in localitatea ., jud. Constanta este cea indicata initial de expert in raportul de expertiza contabila si anume : 171.648.27 lei.

Avand in vedere argumentele expuse in cele ce preced, solicita respingerea suplimentului de expertiza contabila si pastrarea concluziilor initiale ale expertului, avand drept rezultat admiterea recursului si respingerea contestatiei debitoarei ca neintemeiata.

Prin notele de sedinta depuse, intimata debitoare prin administrator special a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinand cauza sub aspectul si in limitele motivelor de casare aratate, Curtea constata ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente :

In speta, administratorul special a formulat, in numele debitoarei SC [...] SRL, contestatie impotriva creantelor inscrise in tabelul definitiv rectificat privind creditorii DGRFP Galati, prin AJFP Constanta, Municipiul Cernavoda si [...] SA, contestatie intemeiata pe dispozitiile art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2006.

In raport de limitele investirii instantei de control judiciar hotararea judecatorului sindic va fi supusa examinarii numai din perspectiva modului cum a fost analizata contestatia ce are ca obiect creanta creditoarei recurente.

Potrivit textului de lege mai sus enuntat „
dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut la art. 73 alin. (2), si pana la inchiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabel definitiv de creante, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute ”.

Asa cum se observa din contestatia sumar motivata rezulta ca se contesta tabelul definitiv rectificat nr. 4/16.06.2014 prin care creanta creditoarei [...] SA a fost diminuata la valoarea de 162.206,42 lei conform precizarilor depuse la dosar la data de 16.01.2014.

Argumentele aduse de contestatoare vizeaza imprejurarea ca soldul principal la care au fost calculate accesoriile nu coincide cu soldul ramas in urma conventiei de esalonare incheiate in data de 29.07.2011 cu executorul bancar [...], precum si pentru ca nu exista o modalitate de calcul a accesoriilor, cat si o justificare privind suma de 2.580 lei obtinuta din poprirea pensiei fidejusorului [...].

Curtea constata ca prin incheierea civila nr 1543 din data de 7.12.2012 judecatorul sindic a admis cererea si a dispus deschiderea procedurii insolventei in forma generala fata de SC [...] SRL, fiind desemnat in calitate de administrator judiciar CII [...] si fixat termenul pentru depunerea declaratiilor de creanta la data de 22.02.2013.

Creditoarea recurenta a fost inscrisa in tabelul preliminar al creantelor cu suma de 205.164,62 lei fara sa fi fost contestata calitatea sa de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei sau creanta sub aspectul intinderii sale. Mai mult, Curtea constata ca in cauza chiar expertul contabil desemnat a aratat ca la data deschiderii procedurii insolventei creanta bancii era in suma de 205.164,62 lei, ceea ce coincidea cu creanta declarata initial de banca.

Art.75 din Legea nr. 85/2006 statueaza asupra dreptului partilor interesate de a face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabelul definitiv al creditorilor, dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevazut de art. 73 alin.2 si pana la inchiderea procedurii, insa numai in anumite cazuri, respectiv cel al descoperirii existentei unui fals, dol sau a unei erori esentiale care a determinat admiterea creantei sau a unui drept de preferinta, precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.

Pentru admisibilitatea unei astfel de contestatii este necesar, deci, ca inscrierea facuta in tabelul creditorilor sa fie rezultatul existentei unui fals, dol sau eroare esentiala, descoperita dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor la tabelul preliminar, si care a stat la baza admiterii creantei sau dreptului de preferinta, aspecte cu rol hotarator in inscrierea in tabelul creditorilor.

Si este firesc sa fie asa, intrucat impotriva tabelului preliminar se poate face contestatie de catre aceleasi parti, iar menirea art. 75 nu este aceea de a prelungi acest termen de contestatii.

Curtea retine ca in conditiile in care contestatoarea nu invocat nici acte noi si nici imprejurari noi, care sa nu fi fost cunoscute administratorului / lichidatorului judiciar inca de la data intocmirii tabelului preliminar, in cauza nu s-a facut dovada existentei unor erori esentiale pentru a fi incidente conditiile speciale prevazute de art.75 din Legea nr.85/2006.

Atat invocata lipsa a dovezilor privind achitarea sumelor contestate, cat si lipsa unui calcul detaliat al penalitatilor si dobanzilor existau inca de la data intocmirii tabelului preliminar, contestatoarea nefacand dovada ca aceste aspecte nu ar fi fost cunoscute de atunci.

Aspectele legate de nededucerea unor sume incasate de banca din popririle asupra veniturilor fidejusorului sau din vanzarea unui imobil ce apartinea garantilor ipotecari nu se circumscriu cerintelor de contestare a unor creante inscrise in tabelul definitiv.

Avand in vedere faptul ca trecerea in tabelul definitiv rectificat a creantei [...] SA de catre administratorul judiciar nu este rezultatul unui fals, dol sau erori esentiale, in mod gresit tribunalul a admis contestatia formulata de administratorul special.

Pentru considerentele aratate, Curtea in temeiul art.312 din VCPC va admite recursul si va modifica in parte hotararea in sensul ca va respinge contestatia vizand creanta creditoarei [...], trecuta in tabelul definitiv rectificat, ca nefondata.

Decizia civila nr.
188/21.09.2016
Judecator redactor Nastasia Cuculis


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.