Comunicare Informatii De Interes Public Privind Proiectele Care Se Desfasoara La Nivelul Institutiei » Consultă Avocat
Plangere Penala
Competenta autoritatii publice pentru incheierea unor contracte de concesiune/inchiriere pentru pajistile disponibile
31 martie 2020
avocat pret
Contestatie ce vizeaza creanta creditoarei inscrisa in tabelul definitiv rectificat
31 martie 2020

Comunicare informatii de interes public privind proiectele care se desfasoara la nivelul institutiei

Avocat Online

Avocat Online


Comunicare informatii de interes public privind proiectele care se desfasoara la nivelul institutiei

Comunicarea informatiilor de interes public prin publicare pe site nu inlatura obligatia care rezulta din Legea nr. 544/2001 de comunicare catre orice persoana interesata a informatiilor solicitate, obligatie care rezulta si din art. 21 alin. 3 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Insa, din interpretarea acestui text de lege coroborat cu prevederile art. 21 alin. 2 din H.G. nr. 123/2002 potrivit cu care „ in situatia in care informatia solicitata este dintre cele care se comunica din oficiu, se asigura de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum si sursa unde informatia solicitata poate fi gasita”, rezulta faptul ca, dupa comunicarea catre solicitant a faptului ca informatia este publica, fiindu-i indicat si locul in care a fost publicata, pentru a se face o comunicare in scris in sensul dorit de catre reclamanta, este necesar ca aceasta sa revina cu o noua solicitare in care sa precizeze
expres
ca doreste comunicarea in scris, pe suport electronic sau hartie.

Legea nr. 544/2001 Art. 21 alin. 3 din H.G. nr. 123/2002

Avand in vedere ca sesizarea instantei s-a facut sub imperiul legii noi de procedura, in cauza sunt aplicabile disp. art. 499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art. 425 alin. 1 lit. b, hotararea instantei de recurs va cuprinde in considerente numai motivele de casare invocate si analiza acestora, aratandu-se de ce s-au admis ori, dupa caz, s-au respins. ”

Prin cererea inregistrata sub nr. .../118/2016 pe rolul Tribunalului Constanta, reclamanta SC [...] SRL a chemat in judecata pe parata [...], pentru ca instanta, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratei la furnizarea informatiilor de interes public solicitate prin adresele nr. 69/27.01.2016, nr. 80/29.01.2016, nr. 81/29.01.2016, nr. 142/09.02.2016, nr. 152/10.02.2016 si nr. 153/10.02.2016; obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

Prin
sentinta civila
nr. 818/13.06.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. .../118/2016, s-a admis actiunea promovata de catre reclamanta SC [...] SRL si a fost obligata parata [...] la comunicarea catre reclamanta a informatiilor de interes public solicitate prin adresele nr. ..

in sensul comunicarii urmatoarelor informatii: lista proiectelor finalizate si a celor aflate in derulare in care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului proiectului, competitia, durata acestuia, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, conducatorul proiectului, precum si facultatea implicata.

Instanta a apreciat ca refuzul paratei de a comunica actele solicitate incalca prevederile legii nr. 544/2001, respectiv art. 2, 6, 7, 10, 11, 22.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata [...], criticand-o pentru nelegalitate din perspectiva art. 488punctul 8 Cod procedura civila, pentru urmatoarele motive:

Sustine recurenta-parata ca, avand in vedere sustinerile intimatei din actiunea introductiva si din probatoriile administrate, rezulta fara echivoc ca S.C. [...] S.R.L. a luat la cunostinta de informatiile solicitate ca urmare a raspunsurilor paratei, astfel ca in mod eronat instanta de fond a retinut prin sentinta civila recurata faptul ca in mod nelegal, abuziv, parata a refuzat a furniza informatiile solicitate.

In opinia recurentei-parate, instanta de fond a respins, in mod eronat, exceptia lipsei de obiect invocata de parata.

Prin adresa nr. .../27.01.2016 inregistrata la institutia recurenta cu nr. .../27.01.2016, societatea intimata a solicitat lista proiectelor finalizate si in derulare cu precizari referitoare la titlu, competitie, durata, buget, beneficiar/partener, conducator proiect, facultate. Prin adresa nr. .../05.02.2016, Universitatea „[...]" din Constanta i-a comunicat intimatei faptul ca aceste informatii au fost puse din oficiu la dispozitia persoanelor interesate, prin publicare pe site-ul institutiei, sens in care a evidentiat link-urile la care pot fi consultate.

Luand la cunostinta de proiectele derulate la nivelul Universitatii „[...]" din Constanta ca urmare a accesarii linkurilor mentionate de parata, S.C. [...] S.R.L. a formulat adresele nr. .../29.01.2016 si nr. .../29.01.2016, prin care a solicitat informatii despre proiectul [...], contract de finantare nr. ./11.03.2014, S-E, Constanta, derulat in cadrul Universitatii „[...]" din Constanta.

Prin adresa nr. .../1L02.2016, institutia recurenta a raspuns solicitarilor intimatei, evidentiind inca o data faptul ca informatiile solicitate se afla pe site-uri de specialitate, sens in care a indicat link-urile aferente. Prin aceeasi adresa, parata a aratat ca o parte din informatiile solicitate sunt confidentiale si, avand in vedere dispozitiile art. 10 din Contractul de finantare al proiectului, ale art. 163 alin. 1 din Legea 53/2003 coroborat cu art. 36 alin. 1 din Contractul colectiv de munca la Nivel de Grup de Unitatii din Sectorul de Activitate „invatamant Superior si Cercetare" inregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. ... din data de 13.11.2014, nu pot fi furnizate.

Prin adresa nr. .../09.02.2016, SC [...] S.R.L. a evidentiat ca, in urma verificarii informatiilor comunicate de parata prin adresele nr. .../05.02.2016 si nr. .../11.02.2016, a gasit anumite contradictii referitoare la proiectul POSDRU/..., motiv pentru care a solicitat o explicatie detaliata privind diferentele constatate. Prin aceeasi adresa, s-a solicitat si lista proiectelor finalizate si in derulare cu precizari referitoare la titlu, competitie, durata, buget, beneficiar/partener, conducator proiect, facultate. Ori, lista proiectelor a fost solicitata si prin adresa nr. .../27.01.2016 la care Universitatea „[...]” din Constanta a raspuns prin adresa nr. ,../05.02.2016.

Sustine recurenta ca a raspuns solicitarilor intimatei referitor la proiectul POSDRU/., prin adresa nr.2878/10.03.2016.

Prin adresele nr..../10.02.2016 si nr. .../10.02.2016, inregistrate la UOC sub nr. .../10.02.2016 si .../10.02.2016, SC [...] SRL a solicitat informatii despre proiectul POSDRU/.. Prin adresa nr. ./09.03.2016 recurenta a indicat inca o data link-urile la care informatiile solicitate pot fi accesate; de asemenea, s-au mai comunicat anumite precizari referitoare la proiectul in discutie.

In conditiile in care probatoriile administrate demonstreaza ca Universitatea „[...]" din Constanta a raspuns tuturor solicitarilor intimatei, considera recurenta ca in mod eronat instanta de fond a respins exceptia lipsei de obiect a actiunii.

Avand in vedere aspectele prezentate pe fondul cauzei, rezulta fara echivoc ca parata nu a refuzat in niciun moment comunicarea informatiilor solicitate de intimata-reclamanta, dupa cum in mod eronat a retinut instanta de fond.

In opinia recurentei-parate, probatoriile administrate pe fondul cauzei demonstreaza ca Universitatea ”[...]" din Constanta a comunicat, inca din data de 05.02.2016, lista proiectelor finalizate si a celor aflate in derulare in care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului

proiectului, competitia, durata, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, conducatorul proiectului, facultatea implicata.

Instanta de fond s-a aflat in eroare cu privire la inscrisurile depuse la dosarul cauzei retinand prin sentinta civila recurata ca „
Urmare a comunicarii partiale a informatiilor solicitate, a depus reclamatia administrativa, la care nu a primit raspuns
.” Ori, la dosarul cauzei nu exista nicio solicitare a societatii intimate denumita reclamatie administrativa sau continand elementele unei reclamatii administrative in sensul Legii nr.544/2001.

Invedereaza recurenta-parata ca nu are cunostinta ce inscrisuri a avut in vedere instanta de fond incat a retinut ca intimata ar fi depus o reclamatie administrativa la care parata nu a raspuns.

In motivarea deciziei sale, instanta de fond a retinut faptul ca
„asigurarea accesului la informatiile de interes public in modalitatea aratata nu reprezinta decat componenta de publicitate din oficiu care nu o exclude pe aceea de comunicare a informatiilor la cerere, astfel ca indeplinirea obligatiei de publicare pe pagina de internet sau prin afisare la sediu nu justifica refuzul paratei de a furniza informatiile solicitate de reclamanta in conditiile art. 6 din Legea nr. 554/2004".

Sustine recurenta ca aspectul retinut de instanta de fond nu este aplicabil situatiei dedusa judecatii iar acesta ar fi incident doar daca Universitatea „[...]" din Constanta ar fi comunicat faptul ca informatiile solicitate se afla pe site-ul institutiei, fara a indica link-urile corespunzatoare. Ori, cat timp recurenta-parata a indicat exact link-ul la care informatia solicitata se regaseste, cat timp societatea intimata a accesat link-urile trimise, luand la cunostinta de informatia solicitata, considera recurenta-parata ca in mod eronat s-a retinut ca indicarea link-urilor corespunzatoare la care informatiile pot fi regasite constituie refuz de comunicare a informatiilor solicitate.

Desi in concluziile orale s-a afirmat ca unele din site-urile indicate in adresele de raspuns erau nefunctionale, acest aspect nu a fost aratat prin cererea de chemare in judecata si nici nu a fost probat prin vreun mijloc de proba. Din contra, aceasta asertiune se afla in totala contradictie cu sustinerile din cererea de chemare in judecata.

Invedereaza recurenta ca intimata a afirmat in actiunea introductiva faptul ca, urmare accesarii site-urilor mentionate in cuprinsul adresei parate, a solicitat ulterior, prin diferite adrese, date despre diferite proiecte. Mai mult de atat, acest aspect a fost retinut si de catre instanta de fond, prin sentinta civila recurata.

In opinia recurentei-parate toate probatoriile administrate pe fondul cauzei demonstreaza fara echivoc ca S.C. [...] S.R.L. a luat la cunostinta de informatiile pe care le-a solicitat, in urma consultarii link-urilor indicate de parata prin adresele de raspuns. Mai mult de atat, intimata nu a adus la cunostinta recurentei faptul ca, analizand raspunsurile primite, nu a regasit informatiile solicitate.

In mod eronat instanta de fond a retinut faptul ca parata nu s-a conformat obligatiilor consacrate expres de legea speciala, mai ales in conditiile in care modalitatea in care Universitatea „[...]” din Constanta a inteles sa comunice informatiile solicitate este expres stipulata de art. 21 alin. 2 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Coroborand aceasta dispozitie cu prevederile art. 23 si 24 din actul normativ indicat, este evident ca toate raspunsurile recurentei-parate respecta dispozitiile legale si principale consacrate de legislatia in materie.

Scopul Legii nr. 544/2001, evidentiat in articolul 1, este urmatorul: „
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatie de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei
”.

Sustine recurenta-parata ca probatoriile administrate pe fondul cauzei demonstreaza faptul ca societatea intimata a luat la cunostinta de informatiile solicitate, in urma accesarii link-urilor indicate de parata prin adresele de raspuns. De altfel, pe parcursul actiunii in justitie, intimata a aratat ca urmare accesarii site-urilor mentionate in cuprinsul adresei paratei, a solicitat sa-i fie comunice date despre proiectul ..respectiv in urma verificarii informatiilor comunicate de catre parata, a accesat link-urile recomandat de aceasta si a constatat existenta unei erori in cazul proiectului POSDRU/..

Sustine recurenta-parata ca este o institutie care respecta principiul transparentei si comunica din oficiu informatii referitoare la proiectele de cercetare care se desfasoara la nivelul institutiei, prin publicare pe site-ul propriu si pe alte site-uri de specialitate, informatii care pot fi accesate de orice persoana interesata.

Solutia instantei:

Potrivit art. 488 punctul 8 C.pr.civ.:

(1) „Casarea unor hotarari se poate cere numai pentru urmatoarele motive de nelegalitate: 8. cand hotararea a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material”.

Un prim aspect pe care il va sublinia instanta de recurs are in vedere faptul ca prima instanta a enumerat informatiile care vor fi comunicate, acestea limitandu-se la lista proiectelor finalizate si a celor aflate in derulare in care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului proiectului, competitia, durata acestuia, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, conducatorul proiectului, precum si facultatea implicata.

Aceasta dispozitie nu face obiectul recursului, astfel ca, indiferent de informatiile care au fost solicitate, parata se va limita la cele enumerate , mentiunea devenind definitiva prin nerecurare.

Prin adresa nr. .../27.01.2016, reclamanta a solicitat paratei sa ii comunice lista proiectelor finalizate si a celor aflate in derulare in care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului proiectului, competitia, durata acestuia, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, conducatorul proiectului, precum si facultatea implicata.

Prin Adresa nr. .../05.02.2016 parata i-a comunicat ca informatiile solicitate sunt informatii publice in sensul conferit acestei notiuni de art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, astfel ca toate datele referitoare la proiectele finalizate, precum si cele aflate in derulare, se regasesc pe site-ul institutiei, fiind indicate adresele unde pot fi regasite.

Luand cunostinta de acest raspuns, reclamanta a formulat cererea nr. 80/29.01.2016, solicitand date referitoare la un anumit proiect, respectiv Proiectul . - Contract de finantare nr.

.../11.03.2014 S-E Constanta, solicitand a se indica obiectul contractului, numele/prenumele, functia in cadrul proiectului si remuneratia nominala a echipei de implementare, durata contractului, durata de executie a contractului, data expirarii contractului, transele de primire a banilor, modalitatea de plata, contributia eligibila a beneficiarului, cererea de plata, eventualele acte aditionale, stadiul fizic de realizare a activitatilor la momentul solicitarii, gradul de realizare al activitatilor la acel moment.

Totodata, prin cererea inregistrata sub nr. .../29.01.2016, a solicitat paratei sa-i comunice date referitoare la Proiectul ... - Contract de finantare nr. .../11.03.2014 S-E Constanta, respectiv cheltuielile bugetului in valoare de 20.776.878 lei, detaliat pe achizitii publice aferente acestui proiect defalcate, dupa cum urmeaza: tipul de achizitie si suma, furnizorul, data si numar factura / bon fiscal, data achitarii platilor catre furnizor.

Prin adresa nr. .../11.02.2016, parata i-a comunicat ca, in ceea ce priveste Proiectul ... - Contract de finantare nr. .../1L03.2014 S-E Constanta, informarea publicului s-a efectuat prin intermediul masurilor de informare si publicitate prevazute in cadrul acestuia, toate informatiile publice solicitate referitoare la proiect regasindu-se pe site-ul www..

Prin aceeasi adresa parata a adus la cunostinta reclamantei ca informatiile referitoare la achizitiile publice derulate in cadrul Proiectului s-ar regasi pe site-ul www.w-licitatie.ro si pe site-ul universitatii, iar platile efectuate de ANCSI pentru rambursarile aferente proiectului ar putea fi

consultate la adresa http://old.fonduri-ue.ro/poscce/link-ul „Plati catre beneficiari la data de 03.02.2016”.

Parata a adus si lamuriri referitoare la clauzele de confidentialitate din contracte, respectiv clauza privind salariul care a fost preluata si in contractele individuale de munca incheiate in cadrul proiectului”, precizand ca informatiile pe care a inteles a le solicita referitoare la „elementele ce fac parte din contractele individuale de munca sunt protejate prin clauze de confidentialitate general valabile, reglementate prin legislatia muncii”.

Reclamanta a accesat link-urile recomandate si a constatat existenta unei erori in cazul Proiectului ... „Schema inovativa pentru tranzitia de la scoala la piata muncii pentru studenti”, in cadrul careia [...] detine calitatea de partener, iar Universitatea ..., calitatea de beneficiar, cu privire la Codul de Contract aferent proiectului, acesta fiind diferit pe site-ul Universitatii [...] Constanta.

Prin cererea inregistrata sub nr. .../09.02.2016, reclamanta a solicitat a i se prezenta un punct de vedere cu privire la diferentele inserate pe cele doua site-uri accesate si a i se comunica lista proiectelor finalizate si a celor in derulare, cu indicarea titlului de proiect, a competitiei, duratei, bugetului, beneficiarului / partenerului, conducatorului proiectului, precum si a facultatii vizate.

La cererea nr. .../2016 s-a raspuns cu adresa nr. .../10.03.2016 in sensul ca Universitatea „[...]” din Constanta raspunde doar de informatiile pe care le posteaza pe site-ul propriu, nu si al altor institutii.

Prin cererea inregistrata sub nr. .../10.02.2016 a solicitat date referitoare la Proiectul ..., respectiv obiectul contractului, numele/prenumele, functia in cadrul proiectului si remuneratia nominala a echipei de implementare, durata contractului, durata de executie a contractului, data expirarii contractului, transele de primire a banilor, modalitatea de plata, contributia eligibila a beneficiarului, cererea de plata, eventualele acte aditionale, stadiul fizic de realizare a activitatilor la momentul solicitarii, gradul de realizare a activitatilor la acel moment.

Prin cererea inregistrata sub nr. .../10.02.2016 a solicitat date referitoare la Proiectul ..., respectiv cheltuielile bugetului in valoarea de 11.211.111,80 lei detaliat pe achizitii publice aferente acestui proiect defalcate, dupa cum urmeaza: tipul de achizitie si suma, furnizorul, data si numarul facturii / bon fiscal, data achitarii platilor catre furnizor.

La cererile nr. .../10.02.2016 si .../10.02.2016 s-a raspuns cu adresa nr. .../09.03.2016 in sensul ca informatiile solicitate referitoare la Proiectul . pot fi consultate pe site-ul Universitatii (fiind indicate mai multe adrese in acest sens). In plus, au fost comunicate informatii referitoare la finantarea proiectului, perioada de implementare, valoarea totala alocata Universitatii „[...]”, structura parteneriatului, responsabilitatile Universitatii „[...]”, cereri de rambursare depuse si incasate, modul de indeplinire a obiectivelor proiectului.

Asa cum a precizat si recurenta, Universitatea „[...]” din Constanta este o institutie care, in virtutea principiului transparentei, comunica din oficiu informatii referitoare la proiectele care se desfasoara la nivelul institutiei prin publicarea acestora pe site-ul pe care il detine.

Comunicarea acestor informatii in modalitatea precizata nu inlatura obligatia care rezulta din Legea nr. 544/2001 de comunicare catre orice persoana interesata a informatiilor solicitate, obligatie care rezulta si din art. 21 alin. 3 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Insa, din interpretarea acestui text de lege coroborat cu prevederile art. 21 alin. 2 din HG nr. 123/2002 potrivit cu care
„in situatia in care informatia solicitata este dintre cele care se comunica din oficiu, se asigura de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum si sursa unde informatia solicitata poate fi gasita”,
rezulta faptul ca, dupa comunicarea catre solicitant a faptului ca informatia este publica, fiindu-i indicat si locul in care a fost publicata, pentru a se face o comunicare in scris in sensul dorit de catre reclamanta, este necesar ca aceasta sa revina cu o noua solicitare in care sa precizeze expres ca doreste comunicarea in scris, pe suport electronic sau hartie.

In ceea ce priveste solicitarea nr. .../27.01.2016, instanta retine ca reclamanta intimata a luat cunostinta de raspunsul inregistrat cu nr. .../05.02.2016 prin care erau indicate toate adresele disponibile unde puteau fi analizate informatiile solicitate si, dupa consultare, nu a mai revenit asupra solicitarii initiale.

Astfel, prin adresele imediat urmatoare s-au solicitat informatii referitoare doar la un anumit proiect, inca o dovada a faptului ca au fost accesate adresele indicate, iar solicitarea a fost restransa la un singur proiect. De asemenea, in cuprinsul solicitarii inregistrata cu nr. 142/09.02.2016 reclamanta precizeaza expres ca a accesat site-ul „Universitatii [...]” fara sa arate ca nu ar fi identificat informatiile solicitate. Mai mult, prin aceasta adresa solicita informatii legate de un proiect cu privire la care a constatat inadvertente.

Instanta apreciaza, pentru motivele mai sus indicate, ca recurenta parata si-a indeplinit obligatia in ceea ce priveste adresa nr. ... /27.01.2016, aspect care rezulta din conduita reclamantei.

Cererile ... si .../29.01.2016 vizeaza un singur proiect in legatura cu care se solicita diverse informatii. Aceste solicitari trebuie apreciate in legatura directa cu dispozitia instantei de fond, neatacata, potrivit cu care informatiile ce se vor furniza trebuie sa se refere doar la lista proiectelor finalizate si a celor aflate in derulare in care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului proiectului, competitia, durata acestuia, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, conducatorul proiectului, precum si facultatea implicata.

In consecinta, excluzand acele solicitari care nu se circumscriu limitelor stabilite, se constata ca prin adresa de raspuns nr. .../1L02.2016 reclamanta a fost indrumata spre site-uri care contin toate informatiile solicitate.

Instanta a apreciat ca recurenta si-a indeplinit obligatia prevazuta de Legea nr. 544/2001 avand in vedere argumentele expuse in ceea ce priveste adresa nr. ... /27.01.2016.

Prin adresa nr. .../09.02.2016 se solicita informatii legate de unele inadvertente privind inregistrarea Proiectului ..

La aceasta solicitare se raspunde expres conform adresei nr. ./10.03.2016.

Fata de argumentele mai sus expuse, instanta mai arata ca exceptia lipsei de obiect invocata de catre parata recurenta a fost analizata ca aparare de fond, aceasta nefiind o veritabila exceptie.

In ceea ce priveste solicitarile exprimate prin adresele nr. ... si .../10.02.2016, instanta constata ca privesc Proiectul [...].

Recurenta este obligata sa formuleze raspunsuri in limita stabilita definitiv de catre prima instanta, avand in vedere prevederile art. 21 alin. 2 si 3 din HG nr. 123/2002.

Solicitarile au fost exprimate la data de 10.02.2016 iar raspunsul la aceste adrese a fost formulat la data de 09.03.2016, dupa introducerea actiunii in justitie, si la mai mult de 5 zile prevazute la art. 21 alin. 2 din HG nr. 123/2002 in care recurenta se putea rezuma a indica doar sursa unde informatia poate fi gasita.

Astfel, toate informatiile solicitate in cuprinsul adreselor nr. ... si .../10.02.2016, in limita stabilita de catre prima instanta, vor fi comunicate pe suport electronic sau hartie, prima instanta facand o corecta aplicare a normelor de drept material.

Cererea reclamantei a fost respinsa in privinta adreselor nr. ./27.01.2016, nr. ./29.01.2016, nr../29.01.2016, nr../09.02.2016, prima instanta neluand in considerare indeplinirea de catre parata a obligatiilor impuse de Legea nr. 544/2001, asa cum rezulta din conduita reclamantei.

Decizia civila nr. 110/CA/08.02.2017 Judecator redactor Ecaterina Grigore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.