Codul Vamal - Perfecționarea Pasivă » Consultă Avocat
avocat bucuresti on line
Codul Vamal - Mărfuri care părăsesc teritoriul vamal al României
22 mai 2019
avocat bun
Codul Vamal – Plasarea mărfurilor în zone libere sau antrepozite libere
22 mai 2019

Codul Vamal - Perfecționarea pasivă

Avocat Online

Avocat Online

Codul Vamal - Perfecționarea pasivă

Art. 165. - (1) Regimul de perfecționare pasivă permite ca mărfurile românești să fie exportate temporar de pe teritoriul vamal al României pentru a fi supuse unor operațiuni de perfecționare, iar produsele rezultate din aceste operațiuni să fie puse în liberă circulație cu exonerare totală sau parțială de drepturi de import.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu înlătură aplicarea prevederilor care reglementează domenii specifice privind sistemul de schimburi standard prevăzut în prezenta secțiune sau la art. 143.

(3) Exportul temporar al mărfurilor românești atrage aplicarea drepturilor de export, a măsurilor de politică comercială și a altor formalități prevăzute pentru scoaterea mărfurilor românești în afara teritoriului vamal al României.

(4) În sensul prezentei secțiuni, prin:

a) mărfuri de export temporar se înțelege mărfurile plasate sub regimul de perfecționare pasivă;

b) operațiuni de perfecționare se înțelege operațiunile menționate la art. 134 alin. (4) lit. a) -c);

c) produse compensatoare se înțelege toate produsele care rezultă din operațiunile de perfecționare;

d) rata de randament se înțelege cantitatea sau procentajul de produse compensatoare obținute prin perfecționarea unei cantități date de mărfuri de export temporar.

Art. 166. - (1) Nu pot fi plasate în regim de perfecționare pasivă mărfurile românești:

a) al căror export implică rambursarea sau remiterea drepturilor de import;

b) care, înaintea exportului, au fost puse în liberă circulație cu exonerare totală de drepturi de import, în funcție de destinația lor finală, atât timp cât condițiile pentru acordarea unei astfel de exonerări continuă să se aplice;

c) al căror export implică acordarea rambursărilor la export sau pentru care, potrivit reglementărilor privind politica agricolă, se acordă un alt avantaj financiar decât aceste rambursări.

(2) Prin regulamentul vamal se pot stabili derogări de la prevederile alin. (1) lit. b).

Art. 167. - (1) Autorizația de perfecționare pasivă se emite la cererea persoanei care se ocupă de îndeplinirea operațiunilor de perfecționare.

(2) Autorizația de perfecționare pasivă poate fi acordată și unei alte persoane decât cea prevăzută la alin. (1) pentru mărfurile de origine română, în sensul titlului II cap. II secțiunea 1, când operațiunea de perfecționare constă în încorporarea acelor mărfuri în mărfuri obținute în afara României și importate ca produse compensatoare, cu condiția ca utilizarea acestui regim să contribuie la promovarea vânzării mărfurilor de export, fără să aducă atingere intereselor esențiale ale producătorilor români de produse identice sau similare cu produsele compensatoare importate.

(3) Cazurile și modalitățile în care se aplică alin. (2) se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 168. - Autorizația se acordă numai:

a) persoanelor stabilite în România;

b) când se poate stabili faptul că produsele compensatoare rezultă din perfecționarea mărfurilor de export temporar. Cazurile și condițiile în care se pot aplica derogări de la prezenta dispoziție sunt prevăzute în regulamentul vamal;

c) când utilizarea regimului de perfecționare pasivă nu este de natură să aducă atingere în mod serios intereselor esențiale ale producătorilor români.

Art. 169. - (1) Autoritatea vamală stabilește termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie reimportate pe teritoriul vamal al României. Acest termen se prelungește în urma depunerii, înainte de expirarea termenului inițial, a unei cereri justificate a titularului autorizației.

(2) Autoritatea vamală stabilește fie rata de randament a operațiunii, fie, când este necesar, modalitatea de stabilire a acesteia.

Art. 170. - (1) Exonerarea totală sau parțială de drepturi de import prevăzută la art. 171 alin. (1) se acordă numai când produsele compensatoare sunt declarate pentru punerea în liberă circulație în numele sau pe seama:

a) titularului autorizației; sau

b) a oricărei alte persoane stabilite în România, cu condiția ca acea persoană să fi obținut consimțământul titularului autorizației, iar condițiile autorizării să fie îndeplinite.

(2) Exonerarea totală sau parțială de drepturi de import nu se acordă când una dintre condițiile sau obligațiile legate de regimul de perfecționare pasivă nu este îndeplinită, în afară de cazul în care se stabilește că neconcordanțele nu au un efect semnificativ în funcționarea corectă a regimului de perfecționare pasivă.

Art. 171. - (1) Exonerarea totală sau parțială de drepturi de import prevăzută la art. 165 constă în deducerea din cuantumul drepturilor de import, aferente produselor compensatoare puse în liberă circulație, a cuantumului drepturilor de import care ar fi aplicabile la aceeași dată mărfurilor de export temporar, dacă acestea ar fi importate pe teritoriul vamal al României din țara în care a avut loc operațiunea de perfecționare sau ultima operațiune de perfecționare.

(2) Cuantumul ce trebuie dedus în temeiul prevederilor alin. (1) se calculează pe baza cantității și a felului mărfurilor în cauză, la data acceptării declarației de plasare sub regimul de perfecționare pasivă și pe baza altor elemente de taxare aplicabile la data acceptării declarației de punere în liberă circulație a produselor compensatoare.

(3) Valoarea mărfurilor de export temporar este cea înscrisă în declarația vamală de plasare sub regimul de perfecționare pasivă sau, dacă nu este posibilă determinarea valorii în acest mod, valoarea se determină prin diferența dintre valoarea în vamă a produselor compensatoare și costurile de perfecționare justificate prin documente.

(4) Dacă înainte de a fi plasate sub regimul de perfecționare pasivă mărfurile de export temporar au fost puse în liberă circulație la o taxă redusă în funcție de destinația lor finală și atât timp cât condițiile de acordare a acestei taxe reduse continuă să se aplice, cuantumul de dedus este cuantumul drepturilor de import încasat la punerea în liberă circulație a mărfurilor. Prin regulamentul vamal se stabilesc și alte costuri care nu se iau în considerare la calcularea cuantumului care trebuie dedus.

(5) Când mărfurile de export temporar ar putea beneficia, la punerea în liberă circulație, de o taxă redusă sau zero, în funcție de destinația lor finală, această taxă se ia în considerare cu condiția ca mărfurile să fi suferit aceleași operațiuni ca operațiunile prevăzute pentru o astfel de destinație în țara în care a avut loc operațiunea de perfecționare sau ultima operațiune de perfecționare.

(6) Dacă produsele compensatoare beneficiază de o măsură tarifară preferențială, în sensul art. 46 lit. d) sau e), iar această măsură există pentru mărfurile care se încadrează la același cod tarifar ca și mărfurile de export temporar, procentul drepturilor de import de luat în considerare la stabilirea cuantumului de dedus conform alin. (1) este acela care s-ar aplica dacă mărfurile de export temporar ar îndeplini condițiile în care se aplică măsura preferențială.

(7) Prezentul articol nu înlătură aplicarea prevederilor adoptate de România în schimbul de mărfuri cu alte țări, care stabilesc exonerarea de drepturi de import a anumitor produse compensatoare.

Art. 172. - (1) Când scopul operațiunii de perfecționare este repararea mărfurilor de export temporar, acestea sunt puse în liberă circulație cu exonerare totală de drepturi de import când mărfurile au fost reparate cu titlu gratuit fie datorită unei obligații contractuale sau legale care decurge dintr-o garanție, fie datorită existenței unui viciu de fabricație.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul în care defectul a fost luat în considerare în momentul în care mărfurile în cauză au fost puse pentru prima oară în liberă circulație.

Art. 173. - (1) Când scopul operațiunii de perfecționare este repararea mărfurilor de export temporar și o astfel de reparare se efectuează cu titlu oneros, exonerarea parțială de drepturi de import prevăzută la art. 165 constă în stabilirea cuantumului drepturilor aplicabile, pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptării declarației de punere în liberă circulație a produselor respective și luând în considerare ca valoare în vamă o valoare egală cu costurile de reparare, cu condiția ca aceste costuri să reprezinte singura plată efectuată către titularul autorizației și să nu fie influențate de nici o legătură între titular și operator.

(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 171, prin regulamentul vamal se pot stabili cazurile și condițiile specifice în care mărfurile pot fi puse în liberă circulație în urma operațiunii de perfecționare pasivă, pentru care costul operațiunii de perfecționare este luat ca bază pentru evaluare în vederea aplicării Tarifului vamal de import al României.

Art. 174. - (1) Perfecționarea pasivă în sistemul de schimburi standard permite ca marfa importată, denumită în continuare produs de înlocuire, să înlocuiască un produs compensator.

(2) Autoritatea vamală aprobă utilizarea sistemului de schimburi standard când operațiunea de perfecționare constă în repararea de mărfuri românești, altele decât cele care fac obiectul politicii agricole sau al reglementărilor specifice aplicabile anumitor mărfuri ce rezultă din transformarea produselor agricole.

(3) Fără a se înlătura aplicarea prevederilor art. 179, dispozițiile privind produsele compensatoare se aplică și produselor de înlocuire.

(4) Autoritatea vamală permite ca produsele de înlocuire să fie importate înainte de exportul mărfurilor de export temporar, procedura numindu-se import anticipat. La importul anticipat al unui produs de înlocuire se constituie o garanție care să acopere cuantumul drepturilor de import.

Art. 175. - (1) Produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la același cod tarifar, să fie de aceeași calitate comercială și să aibă aceleași caracteristici tehnice ca mărfurile de export temporar, dacă acestea din urmă ar fi fost supuse operațiunii de reparare în cauză.

(2) Dacă mărfurile de export temporar au fost deja folosite înaintea acestui export, produsele de înlocuire trebuie să nu fie produse noi. Autoritatea vamală poate acorda derogări de la această regulă dacă produsul de înlocuire a fost livrat gratuit fie datorită unei obligații contractuale sau legale care decurge dintr-o garanție, fie datorită unui viciu de fabricație.

Art. 176. - Sistemul de schimburi standard poate fi autorizat numai când este posibil să se verifice dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 175.

Art. 177. - (1) În cazul importului anticipat, exportul mărfurilor de export temporar se realizează în termen de două luni de la data acceptării de către autoritatea vamală a declarației de punere în liberă circulație a produselor de înlocuire.

(2) În situații excepționale, la solicitarea justificată a titularului, autoritatea vamală poate prelungi, în limite rezonabile, termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 178. - În cazul importului anticipat și când se aplică prevederile art. 171, cuantumul de dedus se determină pe baza elementelor de taxare aplicabile mărfurilor de export temporar la data acceptării declarației de plasare sub acest regim.

Art. 179. - Prevederile art. 167 alin. (2) și ale art. 168 lit. b) nu se aplică în cazul sistemului de schimb de mărfuri standard.

Art. 180. - Dispozițiile menționate în cadrul perfecționării pasive sunt aplicabile și în scopul punerii în aplicare a măsurilor netarifare de politică comercială.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.