Codul Vamal - Perfecționarea Activă » Consultă Avocat
avocat bun
Codul Vamal – Plasarea mărfurilor în zone libere sau antrepozite libere
22 mai 2019
cabinet de avocat
Codul Vamal - Regimuri vamale - Punerea în liberă circulație
22 mai 2019

Codul Vamal - Perfecționarea activă

caut avocat

caut avocat

Codul Vamal - Perfecționarea activă

Art. 134. - (1) Regimul de perfecționare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul vamal al României într-una sau mai multe operațiuni de perfecționare:

a) mărfurile străine destinate reexportului în afara teritoriului vamal al României sub forma produselor compensatoare, fără ca aceste mărfuri să fie supuse drepturilor de import sau măsurilor de politică comercială;

b) mărfurile puse în liberă circulație, cu rambursarea sau remiterea drepturilor de import aferente unor asemenea mărfuri, dacă sunt exportate în afara teritoriului vamal al României sub formă de produse compensatoare.

(2) Prin sistem cu suspendare se înțelege regimul de perfecționare activă prevăzut la alin. (1) lit. a).

(3) Prin sistem cu rambursare se înțelege regimul de perfecționare activă prevăzut la alin. (1) lit. b).

(4) Prin operațiuni de perfecționare se înțelege:

a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montajul, asamblarea și adaptarea lor la alte mărfuri;

b) transformarea mărfurilor;

c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea lor;

d) utilizarea anumitor mărfuri, definite în conformitate cu regulamentul vamal, care, deși nu se regăsesc în produsele compensatoare, permit sau facilitează obținerea acestor produse, chiar dacă dispar total sau parțial în cursul folosirii lor.

(5) Prin produse compensatoare se înțelege toate produsele care rezultă din operațiuni de perfecționare.

(6) Prin mărfuri echivalente se înțelege mărfurile românești care sunt utilizate în locul mărfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare.

(7) Prin rata de randament se înțelege cantitatea sau procentajul de produse compensatoare obținute din perfecționarea unor cantități determinate de mărfuri de import.

Art. 135. - (1) Mărfurile echivalente trebuie să fie de aceeași calitate și să aibă aceleași caracteristici ca mărfurile de import. În anumite cazuri, stabilite în regulamentul vamal, mărfurile echivalente pot fi într-un stadiu de fabricație mai avansat decât mărfurile de import.

(2) Autoritatea vamală permite ca:

a) produsele compensatoare să fie obținute din mărfuri echivalente;

b) produsele compensatoare obținute din mărfuri echivalente să fie exportate din România înainte de a importa mărfurile de import.

(3) Când se aplică dispozițiile alin. (2), mărfurile de import sunt considerate, în scopuri vamale, ca mărfuri echivalente, iar mărfurile echivalente ca mărfuri de import.

(4) Când se aplică alin. (2) lit. b) și produsele compensatoare ar fi susceptibile de plata drepturilor de export dacă nu ar fi exportate sau reexportate în cadrul unei operațiuni de perfecționare activă, titularul autorizației trebuie să constituie o garanție pentru a asigura plata acestor drepturi în eventualitatea în care importul mărfurilor nu se efectuează în termenul prevăzut.

(5) Prin regulamentul vamal se pot adopta măsuri destinate să interzică, să limiteze sau să faciliteze operațiunile efectuate în temeiul alin. (2).

Art. 136. - Autorizația de perfecționare activă este emisă la cererea persoanei care efectuează operațiunile de perfecționare sau care se ocupă de efectuarea lor.

Art. 137. - Autorizația de perfecționare activă se acordă numai:

a) persoanelor stabilite în România. Autorizația se poate acorda și persoanelor stabilite în afara României pentru importurile de natură necomercială;

b) când, fără să aducă atingere utilizării mărfurilor menționate la art. 134 alin. (4) lit. d), mărfurile de import pot fi identificate în produsele compensatoare sau, în cazul menționat la art. 135, când se poate verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru mărfurile echivalente;

c) când regimul de perfecționare activă poate contribui la crearea unor condiții favorabile pentru exportul sau reexportul produselor compensatoare, cu condiția ca interesele esențiale ale producătorilor români să nu fie afectate în mod nefavorabil. Cazurile în care condițiile economice se consideră îndeplinite se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 138. - (1) Autoritatea vamală stabilește termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinație vamală. Acest termen trebuie să țină seama de durata necesară pentru efectuarea operațiunilor de perfecționare și de livrare a produselor compensatoare.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data la care mărfurile străine sunt plasate sub regimul de perfecționare activă. Autoritatea vamală poate acorda prelungirea termenului în urma unei cereri justificate depuse de titularul autorizației. Din rațiuni de simplificare se poate decide ca un termen care începe în cursul unei luni calendaristice sau al unui trimestru să se încheie în ultima zi a unei luni calendaristice ulterioare, respectiv a unui trimestru ulterior.

(3) Când se aplică prevederile art. 135 alin. (2) lit. b), autoritatea vamală stabilește termenul în care mărfurile străine trebuie declarate pentru regim. Acest termen începe la data acceptării declarației de export pentru produsele compensatoare obținute din mărfurile echivalente corespunzătoare.

(4) Autoritatea vamală poate să prevadă termene specifice în cazul unor operațiuni de perfecționare sau pentru anumite mărfuri de import.

Art. 139. - (1) Autoritatea vamală stabilește fie rata de randament a operațiunii, fie, când este cazul, metoda de determinare a acestei rate. Rata de randament este propusă de titularul operațiunii pe baza condițiilor reale în care se efectuează sau urmează să se efectueze operațiunea de perfecționare.

(2) În cazuri justificate, pentru operațiuni de perfecționare activă care se efectuează uzual în condiții tehnice bine definite, cu mărfuri având caracteristici sensibil constante, din care rezultă produse compensatoare de o calitate uniformă, se poate stabili, potrivit regulamentului vamal, o rată de randament standard, pe baza unor date reale, cunoscute și determinate în prealabil de titularul operațiunii.

Art. 140. - Cazurile și condițiile în care mărfurile aflate în aceeași stare sau produsele compensatoare sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 141. - (1) În cazul nașterii unei datorii vamale, cuantumul acesteia se determină pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import în momentul acceptării declarației de plasare a acestor mărfuri sub regim de perfecționare activă.

(2) Dacă în momentul menționat la alin. (1) mărfurile de import îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de tratamentul tarifar preferențial în cadrul contingentelor sau al plafoanelor tarifare, acestea pot beneficia de tratamentul tarifar preferențial prevăzut pentru mărfuri identice în momentul acceptării declarației vamale de punere în liberă circulație.

Art. 142. - Prin excepție de la prevederile art. 141, produsele compensatoare:

a) sunt supuse drepturilor de import corespunzătoare, când sunt puse în liberă circulație și se regăsesc în lista prevăzută de regulamentul vamal, în măsura în care ele sunt proporționale cu partea exportată a produselor compensatoare neincluse pe această listă. Titularul autorizației are însă dreptul să solicite ca taxarea pentru acele produse să fie efectuată în condițiile menționate la art. 141;

b) sunt supuse drepturilor de import corespunzătoare când sunt supuse taxării stabilite prin politica agricolă și sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulamentul vamal;

c) sunt supuse drepturilor de import determinate în conformitate cu reglementările aplicabile regimului vamal în cauză sau în materie de zone libere sau antrepozite libere, când au fost plasate sub un regim suspensiv sau într-o zonă liberă ori antrepozit liber. Titularul autorizației are însă dreptul să solicite ca taxarea să fie efectuată potrivit art. 141 sau, în cazurile când produselor compensatoare li s-a atribuit o destinație vamală, alta decât transformarea sub control vamal, cuantumul drepturilor de import percepute să fie cel puțin egal cu cel calculat conform art. 141;

d) pot fi supuse reglementărilor privind stabilirea drepturilor prevăzute pentru regimul de transformare sub control vamal când mărfurile de import ar fi putut fi plasate sub acest regim;

e) beneficiază de tratament tarifar favorabil în funcție de destinația lor finală, când acest tratament este prevăzut pentru mărfuri identice importate;

f) sunt scutite de drepturi de import când o astfel de scutire este prevăzută, prin lege, pentru mărfuri identice importate.

Art. 143. - (1) Produsele compensatoare ori mărfurile aflate în aceeași stare pot face obiectul unui export temporar, total sau parțial, în scopul perfecționării complementare efectuate în afara teritoriului vamal al României, cu condiția obținerii unei autorizații și cu respectarea prevederilor privind regimul de perfecționare pasivă.

(2) Când ia naștere o datorie vamală privind produsele reimportate, autoritatea vamală încasează:

a) drepturile de import pentru produsele compensatoare sau mărfurile aflate în aceeași stare menționate la alin. (1), calculate în conformitate cu prevederile art. 141 și 142;

b) drepturile de import pentru produsele reimportate după perfecționare în afara teritoriului vamal al României, al căror cuantum se calculează în conformitate cu dispozițiile privind regimul de perfecționare pasivă în aceleași condiții care s-ar aplica dacă produsele exportate sub acest din urmă regim ar fi fost puse în liberă circulație înainte ca acest export să aibă loc.

Art. 144. - (1) Sistemul cu rambursare poate fi utilizat pentru toate mărfurile. Acest sistem nu poate fi utilizat când, în momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație:

a) mărfurile de import sunt supuse unor restricții cantitative la import;

b) mărfurile de import beneficiază de o măsură tarifară în cadrul contingentelor;

c) pentru mărfurile de import este necesară prezentarea unei licențe de import sau export ori a unui certificat prevăzut de reglementările privind politica agricolă;

d) a fost stabilită o restituire la export sau o taxă la export pentru produsele compensatoare.

(2) Rambursarea drepturilor de import nu este permisă nici în cazul în care, în momentul acceptării declarației de export pentru produsele compensatoare, aceste produse necesită prezentarea unui certificat de import sau de export ori s-a stabilit o restituire sau o taxă la export pentru acestea.

(3) Prin regulamentul vamal se pot stabili derogări de la prevederile alin. (1) și (2).

Art. 145. - (1) În declarația de punere în liberă circulație trebuie să se indice faptul că se utilizează sistemul de rambursare și să fie furnizate datele de referință ale autorizației.

(2) La cererea autorității vamale, autorizația menționată la alin. (1) se anexează la declarația de punere în liberă circulație.

Art. 146. - În cadrul sistemului cu rambursare nu se aplică dispozițiile art. 135 alin. (2) lit. b), alin. (3) și (4), art. 138 alin. (3), art. 140, 141 și art. 142 lit. b) și d), precum și art. 149.

Art. 147. - (1) Titularul autorizației poate solicita rambursarea sau remiterea drepturilor de import când poate dovedi, în conformitate cu cerințele autorității vamale, că mărfurile de import puse în liberă circulație în cadrul sistemului cu rambursare sub formă de produse compensatoare sau mărfuri în aceeași stare au fost:

a) fie exportate;

b) fie plasate, în vederea reexportului ulterior, sub regimul de tranzit, regimul de antrepozitare vamală, regimul de admitere temporară sau regimul de perfecționare activă în sistem cu suspendare sau într-o zonă liberă sau antrepozit liber.

(2) Dispozițiile alin. (1) lit. b) se aplică în cazul în care au fost îndeplinite toate condițiile de utilizare a regimului.

(3) În scopul atribuirii unei destinații vamale în conformitate cu alin. (1) lit. b), produsele compensatoare sau mărfurile de import aflate în aceeași stare sunt considerate mărfuri străine.

(4) Termenul în care trebuie să se depună cererea de rambursare se stabilește prin regulamentul vamal.

(5) Când produsele compensatoare sau mărfurile aflate în aceeași stare, plasate sub un regim vamal sau într-o zonă liberă sau antrepozit liber, potrivit alin. (1), sunt puse în liberă circulație, cuantumul drepturilor de import rambursate sau remise se consideră a constitui cuantumul datoriei vamale.

(6) În scopul stabilirii cuantumului drepturilor de import ce trebuie rambursate sau remise, prevederile art. 142 lit. a) se aplică în mod corespunzător.

Art. 148. - Exportul temporar al produselor compensatoare realizat conform art. 143 alin. (1) nu se consideră ca export, în sensul art. 147, cu excepția cazului când acele produse nu sunt reimportate în România în perioada prevăzută.

Art. 149. - Regimul de perfecționare activă în sistemul cu suspendare se aplică și pentru ca produsele compensatoare să beneficieze de scutirea de drepturi de export în care se încadrează produsele identice obținute din mărfuri românești în locul mărfurilor de import.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.