Codul Vamal - Domeniul De Aplicare și Definiții » Consultă Avocat
caut avocat
Codul Vamal - Drepturile și obligațiile autorității vamale
22 mai 2019
avocat
Codul fiscal - Sancțiuni
22 mai 2019

Codul Vamal - Domeniul de aplicare și definiții

caut avocat

caut avocat

Codul Vamal - Domeniul de aplicare și definiții

Art. 1. - (1) Reglementările vamale cuprind prezentul cod, regulamentul de aplicare a acestuia, precum și alte acte normative care conțin prevederi referitoare la domeniul vamal.

(2) Codul vamal se aplică schimbului de mărfuri și bunuri dintre România și alte țări, fără a aduce atingere reglementărilor speciale prevăzute în alte domenii.

Art. 2. - (1) Reglementările vamale se aplică în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în măsura în care nu există dispoziții contrare prevăzute în acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

(2) Introducerea sau scoaterea din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a oricăror alte bunuri este permisă numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.

(3) În punctele de trecere a frontierei de stat și pe teritoriul țării sunt organizate birouri vamale care funcționează potrivit legii.

(4) La trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale numai de autoritatea vamală.

Art. 3. - (1) Teritoriul vamal al României cuprinde teritoriul statului român, delimitat de frontiera de stat a României, precum și marea teritorială a României, delimitată conform normelor dreptului internațional și legislației române în materie.

(2) Teritoriul vamal al României include și spațiul aerian al teritoriului țării și al mării teritoriale.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. persoană - persoană fizică sau juridică; în această definiție se încadrează și o asociație de persoane fizice care, deși nu are personalitate juridică, este recunoscută de lege;

2. persoană stabilită în România - o persoană fizică cu domiciliul ori cu reședința în România sau o persoană juridică care are sediul social, sediul central sau sediul permanent în România ori asociația de persoane prevăzută la pct. 1 cu sediul în România;

3. autoritate vamală - autoritate învestită, în principal, cu aplicarea reglementărilor vamale;

4. birou vamal - unitate a autorității vamale în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalitățile prevăzute în reglementările vamale;

5. birou vamal de intrare - biroul vamal desemnat de autoritatea vamală conform reglementărilor vamale, către care mărfurile introduse pe teritoriul vamal al României trebuie să fie dirijate fără întârziere și la care acestea sunt supuse controalelor corespunzătoare la intrare, destinate analizei de risc;

6. birou vamal de import - biroul vamal desemnat de autoritatea vamală conform reglementărilor vamale, la care trebuie să fie îndeplinite formalitățile vamale și controlul corespunzător destinat evaluării riscurilor, pentru a da o destinație vamală mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al României;

7. birou vamal de export - biroul vamal desemnat de autoritatea vamală, conform reglementărilor vamale, la care trebuie să fie îndeplinite formalitățile vamale și controlul corespunzător destinat evaluării riscurilor, pentru a da o destinație vamală mărfurilor care ies de pe teritoriul vamal al României;

8. birou vamal de ieșire - biroul vamal desemnat de autoritatea vamală, conform reglementărilor vamale, la care mărfurile trebuie să fie prezentate înainte de a ieși de pe teritoriul vamal al României și unde acestea sunt supuse controlului vamal de ieșire destinat analizei de risc;

9. decizie - orice act oficial al autorității vamale privind reglementările vamale, referitor la un anumit caz, care produce efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane identificate ori identificabile, inclusiv informațiile tarifare obligatorii și informațiile obligatorii în materie de origine;

10. statut vamal - statutul unei mărfi ca fiind marfă românească sau străină;

11. mărfuri românești:

a) mărfuri obținute în întregime pe teritoriul vamal al României, cu respectarea condițiilor de origine prevăzute în prezentul cod, care nu încorporează mărfuri importate din alte țări. Mărfurile obținute din mărfuri plasate sub un regim suspensiv nu se consideră a avea statut de marfă românească în cazurile de importanță economică specială determinate prin regulamentul vamal;

b) mărfuri importate care au fost puse în liberă circulație;

c) mărfuri obținute pe teritoriul vamal al României fie din mărfurile prevăzute la lit. a) și b), fie din mărfurile prevăzute la lit. b);

12. mărfuri străine - altele decât cele definite la pct. 11; mărfurile românești își pierd statutul vamal când sunt scoase de pe teritoriul vamal al României;

13. datorie vamală - obligația unei persoane de a plăti cuantumul drepturilor de import sau de export;

14. drepturi de import:

a) taxele vamale și taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de plătit la importul de mărfuri;

b) taxele agricole și alte taxe la import introduse prin reglementările privind politica agricolă sau prin reglementările specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, dacă este cazul;

15. drepturi de export:

a) taxele vamale și taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de plătit la exportul mărfurilor;

b) taxele agricole și alte taxe la export introduse prin reglementările privind politica agricolă sau prin reglementările specifice aplicabile anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole, dacă este cazul;

16. debitor - orice persoană obligată să achite datoria vamală;

17. supraveghere vamală - orice acțiune a autorității vamale pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale și, când este cazul, a altor dispoziții aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;

18. control vamal - acte specifice efectuate de autoritatea vamală pentru a asigura aplicarea corectă a reglementărilor vamale și a altor dispoziții legale privind intrarea, ieșirea, tranzitul, transferul și destinația finală ale mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al României și alte țări, inclusiv staționarea mărfurilor care nu au statutul de mărfuri românești; aceste acte pot să includă verificarea mărfurilor, a datelor înscrise în declarație, existența și autenticitatea documentelor electronice sau scrise, examinarea evidențelor contabile ale agenților economici și a altor înscrisuri, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor și al altor mărfuri transportate de sau aflate asupra persoanelor, precum și efectuarea de verificări administrative și alte acte similare;

19. destinație vamală a mărfurilor:

a) plasarea mărfurilor sub un regim vamal;

b) introducerea mărfurilor într-o zonă liberă sau antrepozit liber;

c) reexportul acestora în afara teritoriului vamal al României;

d) distrugerea mărfurilor;

e) abandonarea mărfurilor în favoarea statului;

20. regim vamal:

a) punerea în liberă circulație;

b) tranzitul;

c) antrepozitarea vamală;

d) perfecționarea activă;

e) transformarea sub control vamal;

f) admiterea temporară;

g) perfecționarea pasivă;

h) exportul;

21. declarație vamală - actul cu caracter public, prin care o persoană manifestă, în formele și modalitățile prevăzute în reglementările vamale, voința de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal;

22. declarant - persoana care întocmește declarația vamală în nume propriu sau persoana în numele căreia se face o declarație vamală;

23. prezentarea mărfurilor în vamă - reprezintă înștiințarea autorității vamale, în modalitatea prevăzută de lege, despre sosirea mărfurilor la biroul vamal sau în orice alt loc desemnat ori aprobat de autoritatea vamală;

24. liber de vamă - acțiune prin care autoritatea vamală lasă la dispoziția titularului declarației vamale mărfurile vămuite în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;

25. titularul regimului - persoana în numele căreia s-a făcut declarația vamală sau persoana căreia i-au fost transferate drepturile și obligațiile persoanei menționate anterior în privința regimului vamal;

26. titularul autorizației - persoana căreia i s-a eliberat o autorizație;

27. risc - probabilitatea producerii, la intrarea, ieșirea, tranzitul, transferul și destinația finală ale mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al României și alte țări și la staționarea mărfurilor care nu au statutul de mărfuri românești, a unui eveniment care fie:

a) împiedică aplicarea corectă a reglementărilor legale, fie

b) compromite interesele financiare ale României, fie

c) constituie o amenințare pentru securitatea și siguranța României, pentru sănătatea publică, pentru mediu sau pentru consumatori;

28. gestionarea riscurilor - determinarea sistematică a riscurilor și punerea în practică a tuturor măsurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri; acest termen include activități de genul colectării de date și de informații, analizării și evaluării riscurilor, recomandării și adoptării de măsuri, precum și controlul și evaluarea periodică ale procesului și ale rezultatelor sale, pe bază de surse și de strategii naționale și internaționale.

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *