Codul Fiscal - Impozitul Pe Mijloacele De Transport » Consultă Avocat
avocat bucuresti on line
Codul fiscal - Alte taxe locale
22 mai 2019
avocat
Codul fiscal - Impozitul pe spectacole
22 mai 2019

Codul fiscal - Impozitul pe mijloacele de transport

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Codul fiscal - Impozitul pe mijloacele de transport

Art. 468. - Reguli generale (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ- teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Art. 469. - Scutiri (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul- lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

e) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței;

f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public;

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

l) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

n) autovehiculele acționate electric;

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

p) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localitățile precizate în:

a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) -c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la aceste litere, deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.

(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

Art. 470. - Calculul impozitului (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  

 

 

 

 

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

 

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

 

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

 

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

18

 

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

72

 

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

144

 

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

 

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

 

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

 

9

Tractoare înmatriculate

18

 

II. Vehicule înregistrate

 

1

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

 

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

2-4

 

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4-6

 

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50-150 lei/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

(4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  

 

 

 

 

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I

două axe

 

 

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

 

 

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

 

 

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

 

 

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1257

 

 

5

Masa de cel puțin 18 tone

555

1257

 

II

3 axe

 

 

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

 

 

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

 

 

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

 

 

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1019

 

 

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1019

1583

 

 

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1019

1583

 

 

7

Masa de cel puțin 26 tone

1019

1583

 

III

4 axe

 

 

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

 

 

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1046

 

 

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1046

1661

 

 

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1661

2464

 

 

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1661

2464

 

 

6

Masa de cel puțin 32 tone

1661

2464(6) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  

 

 

 

 

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I

2+1 axe

 

 

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

 

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

 

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64

 

 

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

 

 

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

 

 

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

 

 

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

 

 

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1408

 

 

9

Masa de cel puțin 28 tone

803

1408

 

II

2+2 axe

 

 

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

138

321

 

 

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

321

528

 

 

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

775

 

 

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

775

936

 

 

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

1537

 

 

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1537

2133

 

 

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2133

3239

 

 

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2133

3239

 

 

9

Masa de cel puțin 38 tone

2133

3239

 

III

2+3 axe

 

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1698

2363

 

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2363

3211

 

 

3

Masa de cel puțin 40 tone

2363

3211

 

IV

3+2 axe

 

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1500

2083

 

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2083

2881

 

 

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2881

4262

 

 

4

Masa de cel puțin 44 tone

2881

4262

 

V

3+3 axe

 

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

853

1032

 

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1032

1542

 

 

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1542

2454

 

 

4

Masa de cel puțin 44 tone

1542

2454(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  

 

 

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

 

a) Până la 1 tonă, inclusiv

9

 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

 

d) Peste 5 tone

64(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  

 

 

 

Mijlocul de transport pe apă

Impozit
- lei/an -

 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

 

3. Bărci cu motor

210

 

4. Nave de sport și agrement

Între 0 și 1.119

 

5. Scutere de apă

210

 

6. Remorchere și împingătoare:

X

 

a) până la 500 CP, inclusiv

559

 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

909

 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1398

 

d) peste 4000 CP

2237

 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

182

 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

280

 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

(9) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

Art. 471. - Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

(4) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(5) În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

(7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Art. 472. - Plata impozitului (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *