Cerinta Supralegalizarii Conventiei De Arbitraj, Inscrisurile Sub Semnatura Privata Nu Se Supun Cerintei Supralegalizarii » Consultă Avocat
avocat consultanta juridica
Cerere anulare decizie pentru recuperarea sumelor incasate cu titlu de indemnizatie crestere copil
31 martie 2020
Plangere Penala
Competenta autoritatii publice pentru incheierea unor contracte de concesiune/inchiriere pentru pajistile disponibile
31 martie 2020

Cerinta supralegalizarii conventiei de arbitraj, Inscrisurile sub semnatura privata nu se supun cerintei supralegalizarii

avocat bun

avocat bun


Cerinta supralegalizarii conventiei de arbitraj, Inscrisurile sub semnatura privata nu se supun cerintei supralegalizarii

Decizia civila nr. 110/MF/04.03.2015

Potrivit normei procedurale din dreptul intern (art. 1127 NCPC), „(1) cererea trebuie insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj, in original sau in copie, care sunt supuse supralegalizarii in conditiile prevazute la art. 1092.

(2) daca documentele prevazute la alin. (1) nu sunt redactate in limba romana, solicitantul trebuie sa prezinte si traducerea acestora in limba ramana, certificata de conformitate. "

Hotararea arbitrala depusa la dosar este apostilata, conform Conventiei de la Haga din 1961, ratificata de Romania prin OG nr. 66/1999, dovada apostilei fiind depusa la dosarul de fond, iar pentru acest document oficial cerinta supralegalizarii a fost inlocuita cu formalitatea apostilei, potrivit prevederilor art. 3 din OG nr. 66/1999.

In privinta contractului de vanzare cumparare incheiat intre parti, acesta reprezinta un inscris sub semnatura privata ce nu poate fi supus cerintei supralegalizarii, cerintele art. 1092 NCPC fiind referitoare doar la actele publice, contractul partilor neavand un astfel de caracter.

Art. 3 din OG nr. 66/1999 Art. 4 din Decretul nr. 186/1961

Prin cererea inregistrata sub nr.6518/118/2014 pe rolul Tribunalului Constanta - astfel cum a fost precizata - reclamanta [...] S.A, persoana juridica elvetiana, a solicitat recunoasterea si incuviintarea executarii sentintei de arbitraj nr. 144-640 din 20.03.2013 pronuntata de Curtea de Arbitraj a Asociatiei Comerciale de Cereale si Furaje (GAFTA), in contradictoriu cu parata [...] SRL.

In motivare s-a aratat ca, prin sentinta de arbitraj mentionata, parata a fost obligata la plata catre reclamanta a sumei de 142672,78 USD, la care se adauga dobanzi de 3% pe an, calculate la diferente trimestriale incepand cu data de 06.04.2012 si pana la data platii efective. Sentinta s-a pronuntat ca rezultat al diferendului aparut intre societati ca urmare a neexecutarii corespunzatoare de catre parata a obligatiilor asumate prin Contractul nr. [...]/08.12.2011; sentinta de arbitraj are caracter definitiv si executoriu, nefiind declarata calea de atac a apelului, aspect confirmat de directorul general al GAFTA. S-a mai sustinut ca diferendul dintre societati are o natura comerciala, fiind generat de neexecutarea corespunzatoare de catre societatea cumparatoare a obligatiilor din contract, acesta ar fi putut face obiectul unui arbitraj si in Romania, astfel incat in baza art. 1123 si 1124 Cod procedura civila sentinta arbitrala pronuntata poate fi recunoscuta si ulterior executata in Romania, in masura in care societatea parata nu si-a executat obligatiile stabilite in respectiva sentinta arbitrala.

In drept, a invocat dispozitiile art. 1123 si urm. Cod de procedura civila si Conventia de la New York din 1958 privind recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale straine.

In dovedirea cererii au fost atasate, in copii certificate pentru conformitate cu originalul: sentinta arbitrala purtand apostila si in traducere legalizata din limba engleza, traducerea legalizata a Regulilor de Arbitraj GAFTA 125, contractul nr. [...]/08.12.2011 in limba engleza si in traducere autorizata in limba romana, traducerea legalizata a contractului.

Prin intampinare, parata
a solicitat respingerea ca inadmisibila a cererii de recunoastere a sentintei de arbitraj, intrucat nu indeplineste conditiile art. 1127 Cod de procedura civila, iar sentinta de arbitraj contine sume cu titlu de creante care nu corespund cu datele financiar contabile inscrise in evidentele contabile ale societatii [...] SRL la data promovarii actiunii. A mai sustinut ca reclamanta nu a depus conventia arbitrala in forma supralegalizata (apostilata), conditie imperativa si cumulativa, asa cum se arata in cuprinsul art. 1127 coroborat cu art. 1092 Cod de procedura civila; pentru existenta unei conventii arbitrale exista conditia incheierii acesteia in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Cu privire la sumele cuprinse in sentinta arbitrala, parata a aratat ca in data de 25.03.2013 [...] SA a emis factura nr. [...] in suma totala de 151746,83 USD, compusa din 142672,78 USD diferenta plata contrastalii, 3195 Lire cheltuieli de arbitraj si 4217,65 USD dobanda. In baza acestei facturi, [...] SRL a efectuat o plata partiala in suma de 25000 USD conform OP nr. 07/24.07.2013 si confirmare plata in valuta externa din 24.07.2013, astfel ca la data promovarii actiunii parata datoreaza suma de 126746,83 USD, rezultata din Balanta Furnizori vizata de auditor si nu suma de 142672,78 USD, la care se adauga 3195 Lire (4856,40 USD) si penalitati.

Reclamanta a formulat raspuns la intampinare, sustinand ca a depus toate actele necesare conform Conventiei de la New York, iar prevederile art. 1127 Cod procedura civila cu trimitere la art. 1092 Cod procedura civila nu sunt incidente in cazul de fata, intrucat art. 1092 face referire la acte publice, or conventia arbitrala, inclusa sub forma unei clauze compromisorii in contractul partilor, are caracter privat. De altfel, cerinta supralegalizarii nu poate fi ceruta, intrucat Romania este parte la Conventia privind suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga in 1961. Cu privire la achitarea unei sume de bani din datorie, discutarea acestor aspecte este inadmisibila in aceasta faza procesuala; cu ocazia executarii silite se va tine seama de sumele deja achitate.

Prin Sentinta civila nr.3106/10.11.2014, Tribunalul Constanta a admis cererea precizata formulata de reclamanta [...] S.A. si a dispus recunoasterea si incuviintarea executarii silite pe teritoriul Romaniei a Sentintei de arbitraj nr. 14-640 din 20.03.2013 pronuntata de Curtea de Arbitraj a Asociatiei Comerciale de Cereale si Furaje (GAFTA), obligand, totodata, parata la plata catre reclamanta a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut ca obiectul cauzei deduse judecatii il reprezinta cererea reclamantei de recunoastere si executare pe teritoriul Romaniei a Sentintei de arbitraj nr. 144-640 din 20.03.2013 pronuntata de Curtea de Arbitraj a Asociatiei Comerciale de Cereale si Furaje (GAFTA), prin care a fost transat in mod definitiv litigiul dintre parti, dedus arbitrajului la GAFTA conform clauzei compromisorii inserate in contractul partilor incheiat cu numarul [...] in data de 08.12.2011. Curtea de arbitraj a hotarat ca parata [...] SRL sa plateasca reclamantei [...] SA soldul contrastaliilor scadente, in valoare totala de 142672,78 USD, alaturi de dobanzi compuse la o rata de 3% pe an, calculate la diferentele trimestriale incepand cu 06.04.2012 si pana la data platii; de asemenea, parata a fost obligata la plata sumei de 3195 lire taxe si cheltuieli de arbitraj. Impotriva sentintei nu a fost formulat niciun apel, dupa cum se atesta prin certificat de catre directorul Asociatiei.

Cadrul juridic al efectelor hotararii arbitrale straine este dat de Conventia Organizatiei Natiunilor Unite pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine, New York, 10 iunie 1958, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 186/1961, publicat in Buletinul Oficial nr.19 din 24 iulie 1961, iar in plan intern de art. 1123-1132 Cod procedura civila.

Prima instanta a avut in vedere dispozitiile art. III din Conventia de la New York si ale art. 1127 Cod procedura civila care prevede ca cererea trebuie insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj, in original sau in copie, care sunt supuse supralegalizarii in conditiile prevazute la art. 1092, iar daca documentele prevazute la alin.1 nu sunt redactate in limba romana, solicitantul trebuie sa prezinte si traducerea acestora in limba romana, certificata de conformitate.

Reclamanta a atasat cererii copia certificata pentru conformitate cu originalul a sentintei arbitrale apostilate conform Conventiei de la Haga din 1961 care a suprimat cerinta supralegalizarii actelor oficiale straine, precum si traducerea legalizata a acesteia; de asemenea, au fost depuse copia certificata pentru conformitate cu originalul si traducerea legalizata a contractului nr. [...]/08.12.2011 incheiat intre parti, in care este inclusa clauza compromisorie care a deferit litigiile arbitrajului la Londra, in conformitate cu Regulile de Arbitraj nr. 125 ale GAFTA.

Conventia scrisa a partilor reprezinta un act privat care nu poate face obiectul unei supralegalizari conform art. 1092 Cod procedura civila ori al unei apostilari conform Conventiei de la Haga, acestea reglementand strict situatia actelor publice, oficiale, straine. Conform art. 1 din Conventia de la Haga, care prevede intre altele ca sunt considerate acte oficiale, in sensul conventiei
„declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata.'’"

Prin urmare, sustinerile de inadmisibilitate, respectiv netemeinicie ale paratei, privind lipsa supralegalizarii contractului partilor, sunt nefondate.

Instanta de fond a constatat ca sunt indeplinite conditiile formale prevazute de lege pentru formularea cererii de recunoastere si executare si ca nu au fost invocate ori dovedite de parata motive de refuz dintre cele reglementate de art. 1128 Cod procedura civila, neavand relevanta in aceasta procedura efectuarea unei plati partiale in urma facturarii de catre reclamanta a sumelor acordate prin hotararea arbitrala, aceste aspecte urmand a fi avute in vedere la punerea efectiva in executare a sentintei.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel parata S.C. [...] S.R.L.,
care a criticat solutia instantei de fond ca fiind nelegala si netemeinica.

In motivarea caii de atac, apelanta a aratat ca reclamanta [...] S.A. nu a depus la dosarul cauzei exemplarul supralegalizat (apostilat) al conventiei de arbitraj respectiv, contractul de vanzare cumparare nr. [...]/08.12.2011, iar nedepunerea conventiei de arbitraj odata cu cererea conduce la nerespectarea conditiilor imperative si cumulative impuse de an. 1127 Cod de procedura civila care stipuleaza ca cererea trebuie insotita de hotararea arbitrata si conventia de arbitraj, in original sau in copie, care sunt supuse supralegalizarii, in conditiile prevazute la art. 1092.

Mai arata apelanta parata ca in Conventia de la New York din 1958 privind recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale straine se face referire la regulile de procedura din statul unde sentinta arbitrala este invocata.

Astfel, nu se poate deroga de la indeplinirea tuturor cerintelor, asa cum sunt aratate in art. 1127 Cod de procedura civila, reclamanta intimata era astfel era obligata sa depuna anexat la cerere, nu numai hotararea arbitrala apostilata, ci si conventia arbitrala apostilata. Ori sanctiunea pentru aceasta lipsa este inadmisibilitatea cererii.

Invedereaza ca si instanta de fond, cand a prezentat cadrul juridic al efectelor hotararii arbitrale straine, a facut referire la art. 1123-1132 din Codul de procedura civila.

Considera apelanta ca, atunci cand a editat art. 1127 Cod de procedura civila, legiuitorul roman a avut in vedere ca o conventie de arbitraj poate interveni si intre doua entitati private. In consecinta, cerinta supralegalizarii se aplica si pentru conventia de arbitraj.

Solicita admiterea apelului, anularea sentintei civile atacate, prin care s-a dispus recunoasterea si punerea in executare a Sentintei de Arbitraj nr. 14-640 din 20.03.2013 pronuntata de Curtea de Arbitraj a Asociatiei Comerciale de Cereale si Furaje (GAFTA) si respingerea cererii reclamantei.

In drept, a invocat art. 466 si art. 1127 din Codul de procedura civila.

La primirea cererii de apel, completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, procedand la verificarea cererii, conform dispozitiilor art.471 alin (5) din (N) Cod de procedura civila, a dispus comunicarea unei copii a acestei cereri catre intimata reclamanta
,
care a depus intampinare

Prin intampinare,
intimata reclamanta a solicitat respingerea apelului ca nefondat si mentinerea hotararii primai instante de judecata ca fiind legala si temeinica.

Apelanta parata, in raspunsul la intampinare,
a reiterat prevederile IV lit.b) din Conventia de la New York din 1958 pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrare straine, in referire la conditiile cerute pentru autenticitatea conventiei.

Verificand sentinta civila apelata, in raport de motivele de apel invocate si in ansamblu, in fapt si in drept, Curtea considera apelul ca fiind nefondat.

Ca unic motiv de apel, titularul caii de atac, [...] SRL, a invocat lipsa cerintei supralegalizarii conventiei de arbitraj, materializata in contractul de vanzare cumparare nr. [...]/08.08.2011, ceea ce conduce, in opinia sa, la nerespectarea conditiilor imperative si cumulativ prevazute la art. 1127 din noul cod de procedura civila.

Potrivit normei procedurale din dreptul intern (art. 1127 NCPC), „ (1)cererea trebuie insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj, in original sau in copie, care sunt supuse supralegalizarii in conditiile prevazute la art. 1092.

(2) daca documentele prevazute la alin. (1) nu sunt redactate in limba romana, solicitantul trebuie sa prezinte si traducerea acestora in limba ramana, certificata de conformitate.”

Hotararea arbitrala depusa la dosar este apostilata, conform Conventiei de la Haga din 1961, ratificata de Romania prin OG nr. 66/1999, dovada apostilei fiind depusa la dosarul de fond, iar pentru acest document oficial cerinta supralegalizarii a fost inlocuita cu formalitatea apostilei, potrivit prevederilor art. 3 din OG nr. 66/1999.

In privinta contractului de vanzare cumparare incheiat intre parti sub nr. [...]/08.12.2011, Curtea observa ca acesta reprezinta un inscris sub semnatura privata ce nu poate fi supus cerintei supralegalizarii, cerintele art. 1092 NCPC fiind referitoare doar la actele publice, contractul partilor neavand un astfel de caracter.

Prin urmare, pentru contractul ce include conventia de arbitraj Curtea constata ca in mod corect judecatorul primei instante a retinut ca nu era necesara cerinta supralegalizarii, astfel cum a considerat apelanta [...] SRL in sustinerea caii de atac pe care a declarat-o.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 4 din Decretul nr. 186/1961, ce a ratificat Conventia de la New York privind recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale straine, „pentru a obtine recunoasterea si executarea aratata in articolul precedent, partea care cere recunoasterea si executarea trebuie sa produca odata cu cererea:

  1. originalul sentintei autentificat in mod cuvenit, sau o copie a acestui original intrunind conditiile cerute pentru autenticitatea sa;
  2. originalul conventiei aratate in articolul II sau o copie intrunind conditiile cerute pentru autenticitatea sa;
  1. Daca mentionata sentinta sau mentionata conventie nu este redactata intr-o limba oficiala a tarii in care sentinta este invocata, partea care cere recunoasterea si executarea sentintei va trebui sa produca o traducere a acestor piese in aceasta limba. Traducerea va trebui sa fie certificata de un traducator oficial, sau de un traducator cu juramant, ori de un agent diplomatic sau consular.”

Fiind indeplinite aceste formalitati, Curtea observa ca sunt intrunite cumulativ cerintele prevazute de art. 1127 NCPC si nu exista niciun motiv invocat in cauza care sa conduca la un refuz al recunoasterii sau executarii, astfel ca sentinta civila nr. 3106/10.11.2014 a Tribunalului Constanta va fi mentinuta ca legala si temeinica, prin respingerea apelului, conform dispozitiilor art. 480, alin.(1) NCPC, ca nefondat.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.