Cereri Privind încuviinţarea Acordării De Ajutor Public Judiciar Sub Forma Scutirii/reducerii/eşalonării Sau Amânări De La Plata Taxelor Judiciare Prevăzute De Lege, Inclusiv A Celor Datorate în Faza De Executare Silită.
cabinet avocatura
Reprezentarea judiciară convențională a persoanelor fizice în procesul civil
15 februarie 2017
avocat online bun
Cheltuielile de judecată
22 februarie 2017

Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Avocat Online

Avocat Online

Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Sediul materiei:

 • Art. 6 alin.(1) lit. d)-16 O.U.G. nr. 51/2008
 • Art. 148-151 C. proc. civ

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Completul….

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[2]....., în dosarul nr...../...../....., având ca obiect…., în care părţi[3] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CEREREDE ACORDARE A AJUTORULUI PUBLIC JUDICIAR

sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânării de la plata taxelor judiciare[4].

În fapt, arătăm că,prin rezoluţia/încheierea de la data de…., instanţa/executorul judecătoresc a stabilit în sarcina mea obligaţia de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantum de….

Precizăm că[5]….

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 6 alin.(1) lit. d)-16 din O.U.G. n. 51/2008.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[6] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un singur exemplarexemplar.

Depunem şi declaraţia pe propria răspundere, obligatorie potrivit art. 14 alin. (1), teza a II-a din O.U.G. nr. 51/2008.[7]

Depunem prezenta într-un singur exemplar[8].

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[9]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[10]/extras din registrul public[11]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[12].

Data, Semnătura[13],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel…../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei. ↑
 2. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal; în cursul executării silite, calitatea procesuală este de creditor, debitor sau terţ poprit. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 4. Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008 ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6; prin urmare, formele de ajutor susceptibile de a fi acordate cumulat (de exemplu, reducerea şi eşalonarea, reducerea şi amânarea) pot fi solicitata în această modalitate. ↑
 5. Motivarea se va axa pe informaţiile care permit calcularea venitului mediu net lunar pe membru de familie (a se vedea art. 5 din O.U.G. 51/2008 pentru definiţia legală a familiei); în măsura în care valoarea acestuia depăşeşte 600 lei, se vor preciza împrejurările relevante pentru a putea reţine ipoteza legală potrivit căreia costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze solicitantului accesul efectiv la justiţie.Prezentarea stării materiale a solicitantului şi a familiei sale se realizează prin indicarea veniturilor sale şi ale membrilor familiei, precum şi a obligaţiilor de întreţinere sau de plată. ↑
 6. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 7. Potrivit acestei dispoziţii legale, cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor. ↑
 8. Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. ↑
 9. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 10. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. ↑
 11. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 12. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 13. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.