Aplicare Majorare Impozit Pe Cladiri Prin Hotarare A Consiliului Local Conditii » Consultă Avocat
caut avocat bun
Aplicarea legii penale in timp, concurs, recidiva pluralitate intermediara
31 martie 2020
firma avocatura
Apel incident, Obiec, Dovada cheltuielilor de judecata
31 martie 2020

Aplicare majorare impozit pe cladiri prin hotarare a Consiliului local Conditii

caut avocat

caut avocat


Aplicare majorare impozit pe cladiri prin hotarare a Consiliului local Conditii

 • Legea nr. 227/2015: art. 489
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016 reglementeaza - pct. 168 al Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX („Impozite si taxe locale”);
 • Legea nr.422/2001: art. 36 alin. (1)
 • Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

In acord cu prevederile art. 489 alin. (5) si (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare prin care „(5) Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.

 1. Criteriile de incadrare in categoria cladirilor si terenurilor prevazute la alin. (5) se adopta prin hotarare a consiliului local”.

In cuprinsul pct. 168 lit. a) si e) al Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX („Impozite si taxe locale ”) se prevede ca „ 168. Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Codul fiscal, privind cladirile/terenurile neingrijite situate in intravilan, se au in vedere urmatoarele: a) in cazul cladirilor: stare avansata de degradare, stare de paragina, insalubre, fatade nereparate/necuratate/netencuite/nezugravite, geamuri sparte sau alte situatii de asemenea natura; (...) si e) „dupa identificarea si evaluarea cladirii/terenului neingrijite/neingrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea cladirii/terenului, dupa caz, sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare pana la sfarsitul anului respectiv si sa mentina in continuare cladirea/terenul in stare de intretinere/ingrijire ”.

In speta s-a procedat de catre parata la majorarea impozitului pe cladiri, nefiind insa, emisa nicio somatie sau notificare adresata asociatiei de proprietari care administreaza imobilul din Timisoara, ..., conform pct. 168 lit. e) al Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015), parata invocand numai sanctionarea contraventionala a asociatiei de proprietari, prin procesul verbal cu nr. .../12.08.2016 pentru incalcarea prevederilor art. 55, alin. (l), lit. b) din Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice.

In privinta efectului sanctionarii contraventionale, reamintim ca acesta are menirea constatarii unei stari neconforme cu legea si identificata la momentul intocmirii procesului- verbal de contraventie, fara a constitui in mod expres o somare la remedierea pentru viitor a situatiei care a determinat sanctionarea contraventionala.

Avand in vedere totala independenta intre sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor de intretinere a cladirii, nu poate retine ca aplicarea sanctiunii contraventionale ar echivala, in speta, cu o notificare adresata in vederea remedierii situatiei constatate si a avertizarii contravenientului asupra consecintei majorarii impozitului pe cladirii conform art. 489 din noul Cod fiscal. Incheierea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor poate determina, eventual, somarea contravenientului la conformarea pentru viitor sub avertizarea ca va fi pasibil, eventual, de a-i fi aplicata o noua sanctiune contraventionala in caz de neconformare.

(Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia civila nr. 2068 din 16 octombrie 2018, rezumata de judecator dr. Diana Duma-Patrascu)

Paratul Consiliul Local al Municipiului Timisoara a declarat recurs impotriva sentintei civile nr. 1082/28.06.2018, pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. [.. ,]/30/2018, solicitand admiterea recursului, casarea hotararii recurate si rejudecand pe fond solicita respingerea actiunii reclamantei, ca netemeinica si nelegala.

Recurentul considera ca, prima instanta a pronuntat o hotarare judecatoreasca nelegala si netemeinica, netinand cont de dispozitiile legale in materie si de starea de fapt reala dovedita cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, si ca atare, in temeiul art. 488 pct. 6 si 8 N.C.pr.civ. solicita admiterea recursului, casarea hotararii recurate, in sensul respingerii actiunii, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

De asemenea se arata faptul ca nu este de acord cu Deciziei civile nr. 1082/28.06.2018 si combate aceasta hotarare judecatoreasca intrucat reclamanta face parte din asociatia de proprietari ai apartamentelor care alcatuiesc condominiul in litigiu.

Asadar, Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.

In aceste conditii, considera ca, contrar celor retinute de instanta de fond, asociatia de proprietari a fost notificata astfel ca apreciaza ca fiecare proprietar a luat cunostinta de aceste notificari, fiind indeplinite, astfel, conditiile prevazute de art. 168, partea a II-a din HG nr. 1/2016.

Recurentul solicita a se observa ca, starea de neingrijire priveste proprietatea comuna a condominiului, iar fiecare proprietar are obligatii in acest sens, astfel ca fiind notificata asociatia de proprietari automat toti proprietarii au luat cunostinta de aceste notificari.

De asemenea, apreciaza ca nu se poate retine faptul ca reclamantei nu i s-a dat un ragaz pana la sfarsitul anului 2017, astfel cum in mod eronat apreciaza instanta de fond, intrucat reclamanta avea obligatia de a se interesa despre starea in care se afla imobilul, inca de la data la care aceasta a devenit proprietara si in consecinta sa efectueze demersurile ce se impun pentru inlaturarea starii de degradare si neingrijire a acestuia.

Mai mult decat atat, apreciaza ca dispozitiile art. 168, partea a II-a din HG. nr. 1/2016 contin prevederi care intra in contradictie cu legea in domeniu, respectiv Codul Fiscal, asadar normele de aplicare adauga la lege.

Mai mult decat atat, in conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5) - (8)din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare prin care se prevad urmatoarele:

 1. Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.
 2. Criteriile de incadrare in categoria cladirilor si terenurilor prevazute la alin. (5) se adopta prin hotarare a consiliului local.
 3. Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. (5) se stabilesc prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
 4. Hotararile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

Ca atare, instanta de judecata nu poate retine existenta unor imprejurari legate de starea de fapt si de drept care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ.

Invedereaza instantei ca in conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, „(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

 1. atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei,orasului sau municipiului;

(4) in exercitarea atributiilor prevazute la alin.(2), consiliul local:

 1. stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii.

Fata de textele legale invocate mai sus solicita a se aprecia ca este atributul exclusiv al institutiei de a stabilii si aproba impozitele si taxele locale, avand drept de apreciere si de decizie autonoma in acest domeniu.

In sustinerea celor mai sus relatate, invoca dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale, de a solutiona si de a gestiona, in numele si interesul comunitatilor locale, pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii, in conformitate cu art. 3 din Legea nr. 215/2001 actualizat, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. e), din acelasi act normativ, care reglementeaza exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliului Local de a adopta hotarari privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale.

Totodata se arata ca a fost necesara majorarea cu 400% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara str. ..., ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite si de degradare.

Analizand actele dosarului, criticile recurentei prin prisma dispozitiilor art. 499 Cod de procedura civila (aprobat prin Legea nr. 134/2010), Curtea de Apel constata urmatoarele:

Cu privire la obiectul litigiului, Curtea constata ca in prezenta cauza, reclamanta - doamna A..., proprietara a imobilului situat in mun. Timisoara, ..., judet Timis - a solicitat, chemand in judecata paratii Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Municipiul Timisoara prin Primar, Primarul Municipiului Timisoara:

 • anularea in totalitate a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. [,..]/20.12.2017, cu privire la majorarea cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018 pentru imobilul situat in Timisoara, ... si
 • suspendarea efectelor actului administrativ pana la solutionarea definitiva a actiunii.

Ulterior, la data de 05.04.2018, reclamanta si-a precizat actiunea in sensul ca renunta

la judecarea cererii de suspendare a executarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. ... /20.12.2017, datorita faptului ca hotararea si-a produs efectele, in sensul in care la data de 28.03.2018 a platit impozitul majorat cu 400 %.

Totodata, reclamanta a solicitat si obligarea paratilor, in conformitate cu art. 182 si art. 183 din Legea nr. 207/2015, la plata dobanzii de 0,02 %/zi pentru sumele platite in plus, incepand cu data de 29.03.2018 pana la data platii, si la plata eventualelor majorari de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu a 31-a zi de la comunicarea hotararii definitive a instantei.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca in expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara la baza Hotararea Consiliului Local nr. [.]/20.12.2017 stau art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015. punctul 168 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, Hotararea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 prin care au fost modificate Anexele 1 si 2 ale Hotararea Consiliului Local nr. ... /20.12.2016 acestea nu sunt respectate.

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. ... /20.12.2016 modificata prin H.C.L. nr. [.]/28.07.2017, fisa de evaluare (Anexa nr. lb) este intocmita in mod oneros in ceea ce priveste imobilul situat in Timisoara, ..., la punctul 4 din Fisa de evaluare intocmita si asumata in parte de membrii comisiei mixte (3 din 6) imobilului in cauza i se atribuie punctajul 2, cu toate ca la pagina 4 din aceiasi fisa la capitolul „Calculul punctajului in urma evaluarii" in cadrul caruia se gaseste „Punctajul de referinta" scrie „constructiile care nu sunt imprejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al imprejmuirii”.

Se mai arata ca imobilul a acumulat un punctaj de 51 puncte in loc de 49 puncte, fiind incadrat la categoria 2, supraimpozitare cu 400% in loc sa fie incadrat la categoria 1. supraimpozitare cu 300%.

Reclamanta a mai invederat ca, in baza unor fotografii imobilului i s-a atribuit si o imprejmuire, desi la o evaluare ar trebui sa existe si un minim de documente, un Extras de Carte Funciara.

Imprejmuirea imaginara a Comisiei mixte costa 2 puncte exact cat este diferenta intre supraimpozitarea de la 300% la 400%, evaluandu-se in mod oneros.

Fisa de evaluare care sta la baza notei de constatare, fiind semnata, asumata doar de 3 din cei 6 membri ai Comisiei mixte, neintrunind o majoritate simpla.

Se mai invedereaza ca in procedura cadru privind majorarea impozitului pe cladirile neingrijite/degradate situate in intravilan se face referire la secretarul comisiei, care pe hartie are un roi important, in fapt acesta pare-se ca lipseste, nefiind mentionat in niciunul din documentele care stau la baza hotararii.

Reclamanta a mai invocat si prevederile O.G. nr. 24/2011, ale punctului 168 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, lit. E).

Reclamanta a mai apreciat ca membrii comisiei de evaluare nu au calitatea profesionala de a evalua nici macar la vedere aspectul vreunei cladiri, deoarece in cazul imobilului din Timisoara, ..., ca si in alte cazuri (evaluari) similare aceasta comisie a gresit prin faptul ca nu evalueaza doar proprietatea pe care o detine, evalueaza si alte proprietati care nu-i apartin.

Se mai arata ca, somatia de la Anexa 1c si Nota de constatare finala nu a fost comunicata nici reclamantei si nici altor proprietari al imobilului in cauza.

Desi din procedura cadru rezulta foarte clar etapele care trebuie parcurse si actele care trebuie intocmite de Comisie in vederea finalizarii documentatiei care sta la baza propunerii de adoptare a HCL nr. [.] /2017, lipsesc documente iar dosarul este incomplet.

Prin hotararea recurata, Tribunalul Timis:

 • a luat act de renuntarea reclamantei la cererea de suspendare a executarii Hotararea C.L.M. Timisoara nr. ... /20.12.2017.
 • a admis in parte actiunea reclamantei A...;
 • a anulat in parte Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. ... din data de 20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. ..., ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite, cu privire la reclamanta A..., mentionata in anexa hotararii ca proprietara a apartamentelor nr. 6, 7 si 8;
 • a respins in rest cererea;
 • a obligat paratii la plata catre reclamanta a sumei de 70 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

In recurs, paratul Consiliul Local al Municipiului Timisoara a reiterat motivele invocate prin intampinare dedusa la judecata in prima instanta, invederand legalitatea emiterii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. ... /20.12.2017, apreciind ca instanta de fond nu a tinut cont de dispozitiile legale in materie si de starea de fapt reala dovedita cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, si ca atare, in temeiul art. 488 pct. 6 si 8 Cod de procedura civila, a solicitat admiterea recursului, casarea hotararii recurate, in sensul respingerii actiunii, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

In privinta dispozitiilor legale aplicabile in speta, Curtea constata ca art. 489 din noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015) reglementeaza „Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene”, avand urmatorul continut:

„(1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alin. (10) lit. b) si c).

 1. Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in prezentul titlu.
 2. Criteriile prevazute la alin. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale.
 3. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local.
 4. Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.
 5. Criteriile de incadrare in categoria cladirilor si terenurilor prevazute la alin. (5) se adopta prin hotarare a consiliului local.
 6. Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. (5) se stabilesc prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
 7. Hotararile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual”.

De asemenea, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016 reglementeaza - la pct. 168 al Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX („Impozite si taxe locale”) - urmatoarele:

„168. Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Codul fiscal, privind cladirile/terenurile neingrijite situate in intravilan, se au in vedere urmatoarele:

 1. in cazul cladirilor: stare avansata de degradare, stare de paragina, insalubre, fatade nereparate/necuratate/netencuite/nezugravite, geamuri sparte sau alte situatii de asemenea natura;
 2. in cazul terenurilor: stare de paragina, acoperit de buruieni, parasit/abandonat, insalubre, neefectuarea curateniei in curti, neintretinerea/nerepararea imprejmuirilor sau alte situatii de asemenea natura;
 3. fac exceptie de la majorarea impozitului pentru cladirile/terenurile neingrijite proprietarii care detin autorizatie de construire/desfiintare valabila, in vederea construirii/renovarii/demolarii/amenajarii terenului si au anuntat la Inspectoratul de Stat in Constructii si la autoritatea publica locala inceperea lucrarilor;
 4. in vederea identificarii cladirilor/terenurilor neingrijite de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, se imputernicesc angajatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atributii in acest sens, sa efectueze verificari pe raza unitatii administrativ- teritoriale si sa intocmeasca fisa de evaluare si nota de constatare;
 5. dupa identificarea si evaluarea cladirii/terenului neingrijite/neingrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea cladirii/terenului, dupa caz, sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare pana la sfarsitul anului respectiv si sa mentina in continuare cladirea/terenul in stare de intretinere/ingrijire;
 6. daca pe parcursul anului respectiv proprietarul cladirii/terenului s-a conformat somatiei, se incheie proces-verbal de conformitate. In cazul interventiilor pe monumente istorice, cladiri si terenuri din zonele de protectie a monumentelor istorice si din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrarilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;
 7. daca, dupa expirarea termenului acordat, se constata ca proprietarul nu a efectuat lucrarile de intretinere/ingrijire necesare, persoanele prevazute la lit. d) vor incheia o nota de constatare in care va fi consemnata mentinerea cladirii/terenului in categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neingrijite. In acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unitatii administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotarare de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. In municipiul Bucuresti, aceasta atributie revine consiliilor locale ale sectoarelor. Hotararea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona in cadrul localitatii, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum si datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii consiliului local;
 8. in cazul in care proprietarul unei cladiri sau al unui teren neingrijit instraineaza imobilul respectiv inaintea termenului la care trebuia sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare, se reia procedura de la lit. d), pe numele noului proprietar;
 9. majorarea impozitului pe cladiri/teren in cazul cladirii neingrijite si/sau al terenului neingrijit nu inlocuieste sanctiunile si nici nu exonereaza de raspundere in ceea ce priveste aplicarea prevederilor:
 1. Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2002;
 2. art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. oricaror altor reglementari in aceasta materie”.

Examinand hotararea recurata prin prisma motivelor de recurs, Curtea de Apel observa ca dispozitiile pct. 168 lit. e) al Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX („Impozite si taxe locale”) prevad ca „dupa identificarea si evaluarea cladirii/terenului neingrijite/neingrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea cladirii/terenului, dupa caz, sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare pana la sfarsitul anului respectiv si sa mentina in continuare cladirea/terenul in stare de intretinere/ingrijire”.

Or, instanta de fond a sesizat corect ca, in speta, nu a fost emisa o somatie adresata proprietarilor imobilului situat in Municipiul Timisoara, str. ..., iar autoritatea parata a invocat faptul ca Asociatia de proprietari de la imobilul din Timisoara, str. ... a fost sanctionata contraventional prin procesul verbal cu nr. ... /12.08.2016 pentru incalcarea prevederilor art. 55, alin. (l), lit. b) din Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice, text conform caruia „Constituie contraventii la regimul de protejare a monumentelor istorice urmatoarele fapte, daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:

b) incalcarea de catre proprietar sau de catre titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obligatiilor prevazute la art. 36”;

Curtea observa insa ca art. 36 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 prevede mai multe categorii de obligatii in sarcina proprietarilor de imobile monument istoric, prevazand ca „In scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:

a) sa intretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi si a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, conform art. 17;

 1. sa asigure paza, integritatea si protectia monumentelor istorice, sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, reparatii curente si de intretinere a acestora in conditiile legii;
 2. sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului ori al comunei respective despre orice modificari sau degradari in starea fizica a monumentelor istorice detinute si aflate in teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;
 3. sa instiinteze de urgenta, in scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului sau al comunei respective despre descoperirea intamplatoare a oricaror constructii, elemente de constructii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurand pastrarea descoperirilor in conditiile legii, pana la sosirea delegatului institutiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile;
 4. sa asigure, in conditiile legii, accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, in vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de cercetari, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice si pentru operatiunile de evidenta;
 5. in cazul in care solicita descarcarea imobilului de sarcina arheologica, sa finanteze sapatura, cercetarea arheologica, elaborarea documentatiei aferente, conservarea si protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuarii cercetarii arheologice;
 6. sa obtina avizele prevazute de lege pentru toate interventiile prevazute la art. 23;
 7. sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricaror alte lucrari, conform prevederilor legale, numai de catre persoane fizice sau juridice atestate in acest sens si sa prevada in contracte conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate;
 8. sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse in avizul de specialitate atunci cand executa ei insisi lucrari de intretinere curenta sau orice alte interventii, conform prevederilor prezentei legi;
 9. sa permita, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate in conditiile prezentei legi;
 10. sa permita montarea si sa intretina insemnul distinctiv care marcheaza calitatea de monument istoric a imobilului;
 11. sa obtina avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere si de publicitate in cazul in care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice in circuit public;
 12. sa comunice directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, dupa caz, asupra monumentelor istorice.”

Admitand ca Asociatia de proprietari de la imobilul din Timisoara, str. ... a fost sanctionata pentru neindeplinirea obligatiei prevazute de art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 422/2001 - respectiv a obligatiei conform careia trebuia „sa asigure paza, integritatea si protectia monumentelor istorice, sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, reparatii curente si de intretinere a acestora in conditiile legii;”, Curtea observa ca sanctionarea contraventionala a asociatiei de proprietari nu echivaleaza cu somarea proprietarilor imobilului la efectuarea lucrarilor de renovare imputate reclamantei si care au determinat majorarea impozitului contestata in speta.

In acest sens, remarcand ca nu reclamanta a fost sanctionata contraventional, ci asociatia de proprietari care administreaza condominiul in care este situat imobilul proprietatea reclamantei, Curtea subliniaza ca Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007 - care a fost abrogata prin Legea nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018, dar care a fost in vigoare la momentul sanctionarii contraventionale a asociatiei de proprietari din speta - prevedea la art. 2 ca „In conditiile art. 1, datorita starii de indiviziune fortata, proprietarii au obligatia sa ia masuri cu privire la drepturile si obligatiile comune ce le revin tuturor asupra proprietatii comune. In acest scop, proprietarii se pot asocia in asociatii de proprietari cu personalitate juridica”.

De asemenea, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, „Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii”.

De asemenea, art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatilor de proprietari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.588 din 19 decembrie 2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008 (denumite in continuare Normele metodologice) are urmatorul continut:

„(1) In scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta se pot constitui in asociatii de proprietari.

(2) Asociatia de proprietari este forma de asociere autonoma, de organizare si de reprezentare a intereselor comune a majoritatii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, infiintata in conditiile prevazute de lege”.

Din dispozitiile art. 2 din Legea nr. 230/2007 rezulta obligatia proprietarilor de apartamente din condominii (cladirile de locuinte aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice) de a lua masuri cu privire la drepturile si obligatiile comune ce le revin tuturor asupra proprietatii comune, sens in care se pot organiza in asociatii de proprietari.

Asociatia de proprietari - care are drept scop, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, „administrarea si gestionarea proprietatii comune” - reprezinta, conform art. 2 alin. (2) din Normele metodologice citate, „forma de asociere autonoma, de organizare si de reprezentare a intereselor comune a majoritatii proprietarilor unui condominiu”, fiind infiintata „in scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu”.

Din dispozitiile legale citate rezulta clar faptul ca asociatia de proprietari administreaza imobilul in numele proprietarilor - membri ai asociatiei - iar nu in nume propriu, intrucat asociatia nu este detinatoarea dreptului de proprietate asupra imobilului administrat. De asemenea, rezulta cu evidenta ca, intrucat asociatia de proprietari este infiintata „in scopul reprezentarii ... intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna indiviza”, aceasta reprezinta forma de asociere a proprietarilor apartamentelor si nu poate fi disociata de acestia in indeplinirea obligatiilor legale privind administrarea imobilului respectiv.

De aceea, nu se poate retine ca notificarea asociatiei de proprietari nu ar echivala cu o notificare a insisi proprietarilor membri ai acelei asociatii si ale caror interese comune sunt reprezentate de asociatia de proprietari respectiva.

In acest sens, Curtea admite ca o notificare a asociatiei de proprietari efectuata conform art. 489 din noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015) echivaleaza cu o notificare adresata tuturor proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari notificate, in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor legate de administrarea imobilului si proprietatii comune ce incumba respective asociatii.

Cu toate acestea, Curtea observa ca in speta nu a fost emisa nicio somatie sau notificare adresata asociatiei de proprietari care administreaza imobilul din Timisoara, str. Take Ionescu nr. 71, conform pct. 168 lit. e) al Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015), parata invocand numai sanctionarea contraventionala a asociatiei de proprietari, prin procesul verbal cu nr. ... /12.08.2016 pentru incalcarea prevederilor art. 55, alin. (l), lit. b) din Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice.

In privinta efectului sanctionarii contraventionale, Curtea observa ca acesta are menirea constatarii unei stari neconforme cu legea si identificata la momentul intocmirii procesului-verbal de contraventie, fara a constitui in mod expres o somare la remedierea pentru viitor a situatiei care a determinat sanctionarea contraventionala. Chiar daca s-ar admite ca aplicarea sanctiunii contraventionale ar echivala cu o somare indirecta a contravenientului la a se conforma pentru viitor si la a remedia deficienta constatata prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, Curtea observa ca din acest proces-verbal nu rezulta care ar fi sanctiunile pasibile a fi aplicate in cazul neconformarii contravenientului in viitor. Prin urmare, nu se poate retine ca o astfel de somare - prin aplicarea sanctiunii contraventionale - ar echivala cu avertizarea contravenientului asupra consecintelor fiscale (de majorare a impozitului cladirii nerenovate), consecinte pe care le implica aplicarea art. 489 din noul Cod fiscal si asupra carora contravenientul ar trebui sa fie avertizat in mod explicit.

Curtea subliniaza totala independenta intre sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor de intretinere a cladirii (sanctiuni contraventionale, majorarea impozitului etc.), astfel cum prevede pct. 168 lit. i) al Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX din noul Cod Fiscal: „majorarea impozitului pe cladiri/teren in cazul cladirii neingrijite si/sau al terenului neingrijit nu inlocuieste sanctiunile si nici nu exonereaza de raspundere in ceea ce priveste aplicarea prevederilor:

 1. Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2002;
 2. art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. oricaror altor reglementari in aceasta materie”.

Avand in vedere totala independenta intre sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor de intretinere a cladirii, Curtea nu poate retine ca aplicarea sanctiunii contraventionale ar echivala, in speta, cu o notificare adresata in vederea remedierii situatiei constatate si a avertizarii contravenientului asupra consecintei majorarii impozitului pe cladirii conform art. 489 din noul Cod fiscal. incheierea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor poate determina, eventual, somarea contravenientului la conformarea pentru viitor sub avertizarea ca va fi pasibil, eventual, de a-i fi aplicata o noua sanctiune contraventionala in caz de neconformare.

Prin urmare, Curtea retine ca in speta nu s-a dovedit indeplinirea obligatiei prealabile de notificare a reclamantei - in calitate de proprietara a unor apartamente situate in condominiul din Timisoara, str. Take Ionescu nr. 71 - in sensul dispozitiilor pct. 168 lit. e) al Normelor metodologice de aplicare a Titlului IX („Impozite si taxe locale”), aprobate prin HG. nr. 1/2016.

Nefiind respectata aceasta procedura prealabila de notificare, rezulta caracterul nelegal al intregii proceduri de stabilire a impozitului majorat in sarcina reclamantei - constatare fata de care solutia instantei de fond este in conformitate cu dispozitiile legale citate.

in consecinta, Curtea a respins recursul formulat ca neintemeiat.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.