Admisibilitatea Recursului In Cauzele Avand Ca Obiect Anularea Ordinului Prefectului » Consultă Avocat
onorariu avocat
Afirmatii defaimatoare ulterioare desfasurarii unui meci de fotbal, Cerere in despagubiri morale
31 martie 2020
avocat
Admisibilitatea cumulului dobanzilor legale cu actualizarea sumei restante, obligatia angajatorului de plata a unor drepturi salariale
31 martie 2020

Admisibilitatea recursului in cauzele avand ca obiect anularea ordinului prefectului

avocat pret

avocat pret


Admisibilitatea recursului in cauzele avand ca obiect anularea ordinului prefectului

- Legea nr. 393/2004: art. 12 alin. (3), art. 9 alin. (4)

Este admisibil recursul in cauzele avand ca obiect anularea ordinului prefectului de constatare a incetarii inainte de termen a calitatii de consilier local [art.12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004].

In sustinerea acestei solutii se poate observa ca, spre deosebire de art. 9 alin. (2) lit. h

1

) corelat cu alin. (4) din Legea nr.393/2004, care reglementeaza expres ca, in situatia pierderii calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carui lista a fost ales, hotararea consiliului local de constatare a incetarii de drept a mandatului poate fi atacata de consilier la instanta de contencios administrativ in 10 zile de la comunicare si ca hotararea primei instante care se va pronunta in atare pricina este „definitiva si irevocabila” (dupa NCPC, numai definitiva), art.12 alin. (3) din aceeasi lege, astfel cum a fost interpretat prin Decizia nr. 45/2017 a inaltei Curti de Casatie si Justitie, se priveste ca norma speciala ce dispune cu privire la competenta exclusiva a prefectului de a constata prin ordin incetarea mandatului alesului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia, pentru ipoteza reglementata de art. 9 alin. (2) lit. h

1

) din Legea nr.393/2004, derogand de la norma generala continuta de art. 9 alin. (3) si (4) din lege.

Asa fiind, cat timp legiuitorul nu a prevazut expres ca, in situatia atacarii ordinului prefectului emis in temeiul normei speciale continute de art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004, la instanta de contencios administrativ, hotararea pronuntata in prima instanta este definitiva, astfel cum a facut-o explicit in art. 9 alin. (4) din aceeasi norma legala, nu se poate concluziona, pe cale de analogie, ca aceasta nu este susceptibila de calea de atac a recursului, cale de atac de drept comun in materia contenciosului administrativ.

in materia procedurala, orice suprimare a unei cai de atac, de vreme ce se constituie intr-o exceptie de la regula, trebuie sa fie expresa, ea neputand fi subinteleasa, reputat fiind ca hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, potrivit art. 457 alin. (1) NCPC (principiul legalitatii cailor de atac); or, in contenciosul administrativ guvernat de dispozitiile Legea nr. 554/2004 - ca norma generala, art. 20 alin. (1) instituie o singura cale de atac de reformare in materie, aceea a recursului.

(Sectia Contencios Administrativ si Fiscal,

Decizia civila nr. 8917 din 13 decembrie 2017


[18]


, rezumata de judecator dr. Diana Duma-Patrascu)

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Arad la data de 20.02.2017, reclamantul A... a cerut in contradictoriu cu paratii Institutia Prefectului Judetului B... si Organizatia Judeteana a Partidului Social Democrat B..., anularea Ordinului Prefectului Judetului Arad nr. 84/13.02.2017 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local C..., anularea hotararii nr. 12/11.02.2017 emisa de Biroul Permanent Judetean al PSD B... prin care s-a luat masura sanctiunii retragerii sprijinului politic pentru functia de consilier local al comuna C... si sanctiunea excluderii din PSD si radierea din evidentele membrilor PSD, anularea tuturor actelor ce au stat la baza emiterii acestor acte atacate, inclusiv referatul intocmit de vicepresedintele PSD Arad care nu au fost comunicate si obligarea repunerii in toate drepturile conferite de statutul de Consilier Local al Comunei C., sanctionat nestatutar, in 15 zile de la ramanerea definitiva a hotararii, fara cheltuieli de judecata.

Prin Sentinta civila nr. 2062 din 16 mai 2017 pronuntata in Dosar nr. . ../108/2017, Tribunalul Arad a respins exceptia de nelegalitate a hotararii 12 din 11.02.2017 emisa de paratul Partidul Social Democrat B. .

A respins cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul A., contra paratei Institutia Prefectului Judetului B..., pentru anularea ordinului nr. 84 din 11.02.2017 emisa de parata Institutia Prefectului Judetului B... precum si a actelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Impotriva sentintei de mai sus, a declarat apel apelantul reclamant A., solicitand, in temeiul art. 480 alin. (3) Cod procedura civila, admiterea apelului, modificarea in tot a sentintei atacate si, pe fond, admiterea cererii formulate.

Prin incheierea din data de 24.10.2017, Curtea de Apel Timisoara a respins exceptia inadmisibilitatii caii de atac.

A calificat calea de atac a apelului formulata de reclamantul apelant A. impotriva Sentintei civile nr. 2062/16.05.2017, pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. .../108/2017, in contradictoriu cu paratii intimati Institutia Prefectului Judetul B..., Prefectul Judetului B. si Organizatia Judeteana a Partidului Social Democrat B. - Biroul Permanent in recurs.

Examinand recursul declarat in cauza, prin raportare la prevederile art. 488 si urmatoarele din Codul de procedura civila, precum si la motivele invocate, Curtea a respins exceptia inadmisibilitatii caii de atac, motivat de urmatoarele:

Cauzele avand ca obiect anularea ordinului prefectului de constatare a incetarii inainte de termen a calitatii de consilier local [art. 12 alin. (3) din Legea nr.393/2004], sunt susceptibile de calea de atac, asa cum s-a hotarat la nivelul Sectiei de contencios administrativ si fiscal, in cadrul sedintei de unificare a practicii judiciare .

Articolul 12 alin. (3) din lege, astfel cum a fost interpretat prin Decizia nr. 45/2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se priveste ca norma speciala ce dispune cu privire la competenta exclusiva a prefectului de a constata prin ordin incetarea mandatului alesului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia, in baza art. 9 alin. (2) lit. h

1

) din Legea nr. 393/2004, derogand de la norma generala continuta de art. 9 alin. (3) si (4) din lege.

Legiuitorul nu a prevazut expres ca, in situatia atacarii ordinului prefectului emis in temeiul normei speciale continute de art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004, la instanta de contencios administrativ, hotararea pronuntata in prima instanta este definitiva, astfel cum a facut-o explicit in art. 9 alin. (4) din aceeasi norma legala. In materia procedurala, orice suprimare a unei cai de atac, de vreme ce se constituie intr-o exceptie de la regula, trebuie sa fie expresa, ea neputand fi subinteleasa, reputat fiind ca hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, potrivit art. 457 alin. (1) Cod procedura civila (principiul legalitatii cailor de atac); or, in contenciosul administrativ guvernat de dispozitiile Legea nr. 554/2004 - ca norma generala, art. 20 alin. (1) instituie o singura cale de atac de reformare in materie, aceea a recursului.

Asa fiind, in baza art. 248 Cod procedura civila, Curtea a respins exceptia inadmisibilitatii caii de atac, ca neintemeiata.

Pe recurs, se retine ca prin Ordinul nr. 84/2017 emis de Prefectul Judetului B..., recurentului i-a incetat de drept calitatea de consilier local al Comunei C..., ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre P.S.D., recurentul fiind exclus din randul acestei formatiuni politice.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. h

1

), din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali: „Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: (...) h

l

) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales.”

Totodata, potrivit art. 12 alin. (3) din acelasi act normativ „in cazul prevazut la art. 9 alin. (2) lit. h

l

), in termen de 30 de zile de la data sesizarii partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local sau consilierul judetean a fost ales, prefectul constata, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local sau judetean inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declara vacant locul consilierului local sau judetean”.

Astfel, potrivit reglementarilor legale enuntate, incetarea mandatului de consilier local intervine, in baza sesizarii partidului politic pe a carei lista a fost ales acesta.

Recurentul reclamant prin modificarea cererii la primul termen de judecata in prima instanta, a invocat exceptia de nelegalitate a Hotararii nr. 12/2017 emisa de catre Biroul permanent judetean al P.S.D. prin care i-a fost retras sprijinul politic de catre P.S.D., acesta fiind exclus din randul formatiunii politice, hotarare ce a stat la baza ordinului prefectului, si critica solutia primei instante prin care a fost respinsa exceptia de nelegalitate considerand ca acest act indeplineste conditiile actului administrativ.

Potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este definit ca fiind „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ;” deci, un act pentru a avea caracterul de act administrativ, trebuie ca prin el insusi sa dea nastere, sa modifice sau sa stinga raporturi juridice, or in speta prin Hotararea nr. 12/2017 emisa de catre Biroul permanent judetean al P.S.D., nu s-au produs asemenea efecte, motiv pentru care, asa cum s-a retinut prin hotararea primei instante, exceptia de nelegalitate este inadmisibila deoarece nu priveste un act administrativ. Curtea mai are in vedere si faptul ca prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 530/2013, nr. 1.167 /2007, nr. 915 din 2007, Decizia nr. 1.461/2011, Decizia nr. 273/2009, nu s-a apreciat ca un asemenea act ar avea caracterul actului administrativ.

Actul ce indeplineste conditiile actului administrativ, este ordinul prefectului, prin care a incetat calitatea de consilier local a recurentului reclamant.

Apoi, Curtea are in vedere la solutionarea cauzei,prevederile art. 15 din Legea nr. 14/2003 potrivit carora „(1) Pentru solutionarea diferendelor dintre membrii unui partid politic sau dintre acestia si conducerile organizatiilor partidului se constituie comisii de arbitraj la nivelul partidului si al organizatiilor sale teritoriale.

  1. Membrii comisiei de arbitraj sunt alesi pe o durata de cel mult 4 ani.
  2. Comisia de arbitraj este organizata si functioneaza conform unui regulament aprobat de organul statutar, care trebuie sa asigure partilor dreptul la opinie si dreptul de a se apara, precum si proceduri echitabile de decizie.”

Or, Curtea constata ca recurentul nu s-a adresat Comisiei de arbitraj organizata la nivelul partidului, pentru solutionarea conflictului ivit intre acesta si Biroul permanent judetean al P.S.D., cu atat mai mult cu cat acesta contesta o serie de incalcari ale dispozitiilor statutare ale partidului.

Prefectul avea indatorirea sa procedeze la aplicarea dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004, in sensul emiterii ordinului prin care constata incetarea mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia.

Instanta verifica legalitatea acestui ordin tinand seama de preambulul acestuia, preambul in care sunt consemnate actele ce au stat la baza emiterii, respectiv adresa PSD - Organizatia judeteana B... nr. 945/2017, Hotararea nr. 12/2017 a Biroului permanent judetean al P.S.D., referatul nr. 799/26.01.2017 si prevederile legale aplicabile, respectiv art. 9 alin. (1) lit. h

1

) si alin. (4), art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 si art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004.

Or, din continutul acestuia, rezulta ca ordinul prefectului este legal, fiind emis in termen de 30 de zile de la data sesizarii partidului politic pe a carei lista consilierul local a fost ales, sesizarea fiind insotita de actul prin care recurentul reclamant a fost exclus din PSD.

Asa fiind, in baza art. 496 alin. (1) Cod procedura civila, Curtea a respins recursul formulat de recurentul reclamant A., impotriva Sentintei civile nr. 2062 din 16 mai 2017 pronuntata de Tribunalul Arad in Dosar nr. .../108/2017, in contradictoriu cu intimatii-parati Institutia Prefectului B... prin Prefect, ..., Prefectul Judetului B... si Organizatia Judeteana a PSD B. - Biroul Permanent.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.