ACT CONSTITUTIV SRL » Consultă Avocat
Plangere Penala
ACT DE MECENAT
19 aprilie 2019
Avocat Online
CONTRACT DE LOCAŢIUNE
19 aprilie 2019

ACT CONSTITUTIV SRL

cabinet avocat

cabinet avocat

ACT CONSTITUTIV SRL

ACT CONSTITUTIV SRL al Societăţii Comerciale - Societate cu răspundere limitată

ACT CONSTITUTIV1) al Societăţii Comerciale.............................. Societate cu răspundere limitată

Subsemnatul

a) (numele şi prenumele) ........................................................... cetăţean ...................................., născut la data de .................................... în (localitatea şi judeţul/sectorul) ........................................., domiciliat în (localitatea) ..........................., str. .................................................................. nr. ........., bloc ............., scara ............, etaj ........., ap. ........., judeţul/sectorul ................................., de sex ............................. (căsătorit/necăsătorit), posesorul buletinului/paşaportului/cărţii de identitate seria ........ nr. ..............., eliberat de ......................., la data de ......................, cod numeric personal .........................................

sau

b) (denumirea societăţii) .................................... cu sediul social în (localitatea şi judeţul/sectorul sau ţara) ...................................... str. ..................................... nr. ......, înmatriculată în registrul comerţului din ........................................ sub nr. ............................/............................. cod fiscal nr. ................................./................................., în calitate de asociat(ă) unic(ă) fondator (fondatoare),

am hotărât să constitui, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (modificată şi republicată), o societate comercială cu capital integral .............................. (românesc/străin/naţionalitatea), după cum urmează:

 

Capitolul I

FORMA, DENUMIREA, SEDIUL ŞI EMBLEMA SOCIETĂŢII

 

Art. 1. - Societatea se va constitui în forma juridică de societate cu răspundere limitată.

Art. 2. - Denumirea societăţii va fi S.C. ..................................... S.R.L., persoană juridică română, de-semnată în cuprinsul prezentului act constitutiv şi cu termenul de „societatea".

Art. 3. -(1) Sediul social principal al societăţii va fi în (localitatea) ................................................ str. .............................................. nr. .............., bloc ............, scara .............., etaj ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul ........................................., codul poştal ..................................... .

(2) Prin hotărâre a asociatului unic:

a) sediul social principal al societăţii va putea fi schimbat în orice altă localitate din România, în condiţiile şi cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege;

b) societatea îşi poate deschide sedii secundare şi poate să-şi înfiinţeze filiale, sucursale, agenţii sau reprezentanţe în localitatea în care îşi are sediul principal ori în alte localităţi din ţară ori din străinătate, potrivit legii române sau străine aplicabilă în speţă, în următoarele condiţii2): .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .

Art. 4. - (1) Emblema societăţii3) reprezintă: (descrierea elementelor componente ale desenului) ..................................................................... .............................................................. şi este redată în anexă la prezentul act constitutiv.

(2) În orice act, scrisoare sau publicaţie care emană de la societate se vor menţiona: denumirea acesteia urmată de forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, codul fiscal şi capitalul social4) .

 

Capitolul II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII5)

 

Art. 5. - Societatea va avea în obiectul său următoarele activităţi: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .

Art. 6. - Domeniul şi activitatea principală a societăţii este: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. .

 

Capitolul III

CAPITALUL SOCIAL

 

Art. 7. - (1) Societatea se constituie cu un capital social subscris în valoare de ...................... lei.

(2) Capitalul social este constituit

a) integral din numerar

sau

b) ........................... lei în numerar şi ........................... lei în natură6), evaluat astfel: ...................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(3) Aportul în numerar la capitalul social a fost vărsat integral la data constituirii societăţii.

sau

(3) Aportul în numerar la capitalul social a fost vărsat integral la data constituirii societăţii, iar drepturile corespunzătoare asupra bunurilor care constituie aportul în natură se transferă în patrimoniul acesteia în stare de utilizare începând cu aceeaşi dată.

(4) Aportul asociatului unic la capitalul social al societăţii nu este purtător de dobânzi.

Art. 8. - Capitalul social se divide în ..................... părţi sociale, în valoare de ............................ lei fiecare şi aparţin asociatului unic în totalitatea lor.

Art. 9. - (1) Majorarea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic şi se face din:

a) aporturile de capital ale eventualilor asociaţi noi;

b) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;

c) rezervele legale;

d) beneficii;

e) alte surse prevăzute de lege.

(2) Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociaţi (persoane fizice sau persoane juridice) se suportă, integral de aceştia.

Art. 10. - Reducerea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.

Art. 11. - (1) Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic răspunzând numai până la concurenţa capitalului social subscris.

(2) Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de creanţe sau de alte obligaţii personale ale asociaţilor.

 

Capitolul IV

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

 

Art. 12. - (1) Administratorul societăţii, având calitatea de preşedinte - director general:

a) este asociatul unic, (se trec datele de identificare) ................................... căruia îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate

sau

b) va fi numit, prin hotărâre, de asociatul unic pe termen de .......................... şi va fi remunerat.

(2) Administratorul societăţii:

a) va avea puteri depline şi le va exercita în mod exclusiv

sau

b) îşi exercită puterile în următoarele limite: ............................................................................... .

Art. 13. - Administratorul întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii şi îl supune aprobării asociatului unic/aprobă (după caz) .

Art. 14. - Societatea îşi va deschide conturi în lei şi în devize convertibile la sucursala (filiala) unei bănci autorizate din localitatea în care îşi are sediul7) şi are drept de dispoziţie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acestea urmând a depune specimene de semnături la banca (băncile) cu care lucrează societatea şi a semna documentele bancare.

Art. 15. - Evidenţa contabilă, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se ţine şi, respectiv, se întocmesc conform normelor legale.

Art. 16. - Gestiunea societăţii va fi controlată de asociatul unic sau de cenzori (experţi contabili) desemnaţi de acesta.

 

Capitolul V

REPARTIZAREA BENEFICIILOR ŞI PIERDERILOR

 

Art. 17. - Asociatului unic îi revin toate beneficiile societăţii şi suportă pierderile acesteia.

Art. 18. - Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispoziţiile legale, iar repartizarea şi plata dividendelor se va face în cursul anului sau la încheierea exerciţiului economico-financiar, potrivit hotărârii asociatului unic.

 

Capitolul VI

DURATA, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

 

Art. 19. - Durata societăţii este nelimitată/de ................... ani de la data înmatriculării în registrul comerţului, după care se dizolvă de drept. 8)

Art. 20. - Durata societăţii poate fi prelungită9) prin act adiţional la actul constitutiv al acesteia, semnat de asociatul unic sau de moştenitorii săi, după caz, autentificat de notarul public, publicat în Monitorul Oficial al României şi înscris în registrul comerţului.

Art. 21. - Dizolvarea şi lichidarea societăţii se face în situaţiile şi în condiţiile stabilite de lege, precum şi cu procedura prevăzută de aceasta.

 

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 22. - Prevederile prezentului act constitutiv se întregesc, de drept, cu dispoziţiile legale privitoare la societăţile comerciale.

Art. 23. - Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societăţii vor fi înregistrate în evidenţa contabilă şi se vor reflecta în bilanţul contabil aferent primului an de activitate.

Art. 24. - Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin acte adiţionale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Subsemnatul, asociat-unic fondator am adoptat şi semnat prezentul act constitutiv, redactat şi dactilografiat de ............................., astăzi, data autentificării, într-un număr de ................ exemplare din care (destinaţia fiecărui exemplar) .......................................................................................................................

 

ASOCIAT UNIC FONDATOR

 

NOTE:

  1. Sistematizat în ordinea indicată la art. 7 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (modificată şi republicată).
  2. În cazul când se deschid/înfiinţează o dată cu societatea, se indică localitatea şi sediul din ţară sau din străinătate sau condiţiile avute în vedere pentru înfiinţarea ulterioară a lor, dacă se are în vedere o atare eventualitate.
  3. Dacă este cazul. Dispoziţia de la art. 7 lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (modificată şi republicată) este facultativă.
  4. Legea nr. 31/1990, art. 74 alin. (1) şi (2) .
  5. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997), este obligatorie utilizarea clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN) în toate documentele oficiale în care se menţionează activitatea desfăşurată. Ca urmare, în actul constitutiv, obiectul de activitate va fi menţionat în ordinea prevăzută de structura secţiunilor, subsecţiunilor, diviziunilor, grupelor şi claselor, folosindu-se denumirile prevăzute în CAEN.
  6. Se stabileşte pe baza unei expertize de specialitate (Legea nr. 31/1990 art. 13 alin. (3) .
  7. Dacă societatea are filiale, sucursale, agenţii sau reprezentanţe (sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică), prevederea respectivă din actul constitutiv se adaptează în mod corespunzător.
  8. Numai dacă durata societăţii va fi limitată în timp.
  9. În cazul adoptării celei de-a doua alternative de la art. 19.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.