Acordare Plati In Cadrul Schemelor De Plata Unica Pe Suprafata » Consultă Avocat
cabinet avocatura
Acordare compensatii banesti in temeiul Legii nr. 9/1998
31 martie 2020
avocatura bucuresti
Actiune in anulare a hotararii AGA in ceea ce priveste distribuirea profitului
31 martie 2020

Acordare plati in cadrul schemelor de plata unica pe suprafata

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online


Acordare plati in cadrul schemelor de plata unica pe suprafata


Decizia
civila nr. 988/CA/08.10.2015

Art. 6 alin. 1 din Ordinul 246/2008 prevede ca documentele prevazute la art. 4 si 5 se prezinta *dupa caz* la depunerea cererii de plata sau la solicitare si este necesara depunerea lor odata cu cererea de plata numai daca este necesara prezentarea lor la depunerea cererii de plata de catre producatorul agricol (art. 6 alin. 3).

Nu in toate cazurile este necesara prezentarea documentelor de la art. 4 si 5, caz in care acestea pot fi depuse chiar si ulterior cererii de plata, sau doar prezentate la solicitarea APIA; doar atunci cand este necesara prezentarea, acestea se depun odata cu cererea de plata.

Recurenta intimata nu a indicat care au fost motivele pentru care documentele depuse la data de 26.05.2010 trebuiau sa fie prezentate si depuse odata cu cererea de plata, cu atat mai mult cu cat, in urma verificarii cererii, a apreciat ca aceasta intruneste cerintele legii.

In ceea ce priveste lipsa contractelor care sa dovedeasca efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor, se constata ca reclamanta a depus facturi fiscale pentru cumpararea de ingrasaminte, azotat de amoniu, pentru efectuarea de lucrari, combaterea chimica a daunatorilor, defrisarea arbustilor si fertilizarea suprafetelor. Cu prilejul verificarii cererii de plata, aceste dovezi au fost considerate ca facand dovada exploatarii terenului.

Art. 6 alin. 1 si art. 7 alin. (1) din OUG125/2006 Art. 5 si 6 din Ordinul nr. 246/2008 Art. 2 si 3 din Ordinul nr. 41/19.02.2010

Prin actiunea inregistrata la data de 17.12.2014 sub nr. 2309/88/2014 pe rolul Tribunalului Tulcea,
UAT Comuna [...] - Consiliul local [...]
a solicitat instantei Anularea Deciziei nr.49/PI/20.11.2014 emisa de
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Tulcea
, anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plata nr.TL-8601/14.05.2010 depusa de Comuna [...] ( Consiliul local [...] ), cod unic de inregistrare la APIA [...] emis de aceeasi parata ca nelegale si netemeinice.

Arata ca in urma Notei de Control nr. 305208/2014 a MADR si a incheierii de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Tulcea a Notei de Constatare nr. 103/2014, s-a procedat la respingerea cererii de plata formulate de Consiliul local [...] pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2010 si a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plata nr. TL-8601/14.05.2010 depusa de Comuna [...] ( Consiliul local [...]), cod unic de inregistrare la APIA [.].

Impotriva Procesului-verbal sus-mentionat a formulat contestatie in conformitate cu art.46 din OUG nr.66/2011, contestatia fiind inregistrata la APIA - Centrul Judetean Tulcea sub nr. 50/P1/l 1.11.2013. Ulterior, a completat aceasta contestatie, completarea fiind inregistrata la parata sub nr.50/Pl/13.11.2014.

Astfel, mentioneaza ca motivatia respingerii Cererii de plata nr. [...]/14.05.2010 depusa de Comuna [...] (Consiliul local [...]) este reprezentata in principal de „depunerea la dosar a Hotararii Consiliului local dupa data primirii cererii (14.05.2010), aceasta fiind adoptata dupa depunerea cererii unice de plata pe suprafata, desi depunerea cererii unice de plata era conditionata de existenta hotararii consiliului local.

Un alt motiv de respingere este lipsa de la dosar a unui contract de prestari servicii incheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor.

In consecinta, prin procesul-verbal sus-mentionat, s-a constatat calitatea de debitor a Comunei [...] (Consiliul local [...]) pentru suma de 829.272,06 lei care urmeaza a fi recuperata de la acesta.

Contestatia formulata a fost respinsa prin Decizia nr. 49/PI/20.11.2014 in urma analizarii acesteia de catre Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul APIA - Centrul Judetean Tulcea.

Cu privire la decizia sus-mentionata, se arata ca actul administrativ nu este motivat in niciun fel.

Nu se precizeaza niciun punct de vedere, se reiau doar cateva dintre aspectele din procesul- verbal contestat, nu se face nicio trimitere sau apreciere asupra contestatiei. De altfel, raspunsurile la cele 2 contestatii impotriva a 2 procese-verbale motivate diferit si avand obiecte diferite, sunt identice.

Motivele pentru care a apreciat ca nelegal procesul - verbal si a solicitat anularea acestuia prin contestatie tin de urmatoarele argumente:

 1.  Cu privire la primul motiv al respingerii cererii de plata - adoptarea HCL nr. 35/2010 - ulterior cererii de plata depuse la data de 14.05.2010 :

Potrivit procesului-verbal in cauza, actul administrativ nu a fost depus „odata cu cererea unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafetele de pajisti permanente, respectiv pasuni comunale „incalcandu-se astfel prevederile Ordinului nr.41/2010 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010”.

Prin urmare, ca temei de drept, desi sunt mentionate mai multe acte normative, ca si incalcare propriu-zisa se face trimitere expresa strict la Ordinul MADR nr.41/2010, fara insa a se indica prevederea /articolul efectiv nerespectat.

Din verificarea ordinului mai sus invocat nu rezulta dispozitia incalcata, nefacandu-se
vorbire de un act administrativ, o hotarare care sa fie depusa odata cu cererea unica de plata.

 1. Cat priveste celalalt motiv, nedepunerea unui contract de prestari-servicii incheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor, din nou, nu se indica textul de lege incalcat, anume obligativitatea depunerii unui astfel de contract, cum nu se indica nici termenul de depunere a unui astfel de contract, ci pur si simplu se afirma motivul fara nicio trimitere la actul normativ/articolul incalcat.

Oricum, alaturi de cererea de plata au fost depuse facturi care fac dovada intretinerii pasunilor, iar in completarea contestatiei a depus contractele de prestari servicii care fac dovada indeplinirii acestei conditii.

Decizia de plata nr. 2759475/20.04.2011 a fost emisa la aproximativ un an mai tarziu fata de momentul depunerii cererii si, in mod cert, dupa verificarea legalitatii documentatiei prin mai multe filtre, cu asumarea deciziei date.

A respinge o cerere la plata dupa 3 ani si cu o motivatie nesustinuta expres de niciun act normativ si oricum pe o chestiune de forma (in conditiile in care aspectele de fond sunt respectate) si care rezulta dintr-o anume interpretare, este nelegala si neintemeiata.

In opinia reclamantei este posibila depunerea unei cereri care, ulterior, poate fi completata cu alte acte, competenta institutiei fiind si aceea de a solicita actele lipsa (Ordin MADR nr.246/2008), daca este cazul, iar anterior, de a informa fermierii cu privire la intreaga documentatie care trebuie depusa si de a difuza formularul-tip de cerere.

In ceea ce priveste organizarea sedintelor unui consiliu local, trebuie avute in vedere dispozitiile Legii nr.215/2001, astfel incat sedinta ordinara aferenta lunii mai fusese organizata in data de 28.05.2010, iar un proiect de hotarare privind stabilirea suprafetei pentru care se solicita acordarea de plati nu se incadreaza in conditiile speciale care permit organizarea unor sedinte de indata sau extraordinare.

Mai mult decat atat, in adresa APIA Tulcea inregistrata sub nr. 2806/09.06.2010 in care i se aminteste de adresa nr. 2064/2010 a APIA Bucuresti, care nu i-a fost comunicata in luna mai 2014, ci in luna iunie, odata cu adresa nr.6163/2010, i se solicita depunerea unei copii a hotararii de consiliu la dosarul cererii de plata pana cel mai tarziu la 30.06.2010.

De asemenea, se mentioneaza ca data de mai sus este data limita si neprezentarea ei duce la neacceptarea la plata a cererii pe Campania 2010.

Prin urmare, inclusiv parata a apreciat ca nu se impune sanctionarea Comunei [...] pentru nedepunerea odata cu cererea a hotararii de consiliu local.

Arata ca, in masura in care s-ar fi apreciat ca sanctionabila nedepunerea hotararii de consiliu local sau a unui contract de prestari-servicii odata cu cererea de plata raportat la atributiile paratei de verificare a cererilor de plata si inregistrare a acestora, acest aspect poate fi considerat ca o eroare a autoritatii competente fiind aplicabil art.80 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 (actul normativ retinand o definitie generala a termenului “eroare”).

In drept se invoca dispozitiile Legii nr. 554/2004, art. 46 si urm. din OUG nr. 66/2011, H.G nr. 875/2011, Ordinul MADR nr. 41/20l0, Ordin MADR nr. 246/2008, OUG nr. 125/2006.

Parata Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Centrul Judetean Tulcea a formulat intampinare
prin care a solicitat respingerea cererii reclamantului ca fiind netemeinica, pentru urmatoarele considerente:

Se arata ca
actul administrativ fiscal atacat a fost intocmit conform art. 46 din OG nr.92/2003, respectandu-se intocmai conditiile si elementele obligatorii.

Acesta nu arata si nici nu precizeaza care sunt elementele legale incalcate de catre emitent (A.P.I.A.), la elaborarea actului administrativ fiscal, astfel incat sa opereze sanctiunea anularii procesului verbal.

In fapt, in conformitate cu prevederile OUG nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si OMADR nr.246//2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate,
reclamantul Consiliul Local [...] cu sediul in loc. [...], jud. Tulcea, a depus cererea de sprijin nr. [...]/14.05.2010, pentru accesarea platii directe in cadrul Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS) si/sau a platilor nationale directe complementare (PNDC) din sectorul vegetal, pentru suprafata de 2735,9 ha pasune.

Cererea de acordare a platii unice pe suprafata, formulata de catre Consiliul Local [...] a fost analizata conform procedurilor A.P.I.A.

Astfel, in urma controlului efectuat de catre comisia aprobata de catre M.A.D.R, s-a emis procesul - verbal nr. 14544/3.10.2014, de stabilire si individualizare a obligatiei de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli (titlu de creanta), privind cererea de plata nr. [...]/14.05.2010. emis de catre A.P.I.A. - Centrul Judetean Tulcea, prin care s-a stabilit ca Consiliul Local [...] a beneficiat de sprijin financiar necuvenit pentru campania din anul 2010.

In
urma reinstrumentarii dosarului de sprijin s-au constatat urmatoarele:

 • La dosarul fermierului pe Campania 2010 se regaseste Hotararea Consiliului Local al Comunei [...] cu nr. 35/25.06.2010, precum si Anexa 1 la formularul tip de cerere unica pe suprafata, respectiv „Declaratia de eligibilitate pentru suprafetele de pajiste permanenta utilizate de catre consiliile locale” depunea la data de 26.05.2010 si nu „odata cu cererea unica de plata, asa cum este prevazut in Ordinul 41/19.02.2010, privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010, cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2010 fiind depusa in data de 14.05.2010.
 • Inexistenta unui contract de prestari servicii incheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor.

In ceea ce priveste netemeinicia Procesului verbal nr. 14544/3.10.2014 de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare privind cererea de plata nr. .../13.05.2010, emis de catre A.P.l.A. - Centrul Judetean Tulcea, in sensul ca procesul verbal privind recuperarea sumelor necuvenite in cuantum de 829.272,06 lei a fost incheiat peste termenul de prescriptie de 12 luni asa cum este prevazut de art. 80 din Regulamentul (CE) n 1122/2009, invedereaza ca acesta se refera la faptul ca obligatia de rambursare nu se aplica in cazul in care plata a fost efectuata ca urmare a unei erori a autoritatii competente; arata instantei ca plata nu a fost facuta din eroare, ci in temeiul cererii depuse de catre reclamanta prin reprezentantul sau care a declarat pe propria raspundere ca datele inscrise in formularul de cerere de plata directa pe suprafata si in documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor, sunt reale, complete si perfect valabile; eroarea nu ar fi putut fi depistata de catre agricultor, ci de catre reclamanta, atat prin secretarul primariei sau consilierul juridic, cat si prin biroul agricol din cadrul primariei, intrucat este vorba despre acte din cadrul primariei.

In acelasi timp arata ca eroarea la care se refera art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 trebuie inteleasa in sensul art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 cat si in intelesul explicat de Manualul de proceduri privind administrarea cererilor unice de plata pe suprafata pentru anul 2010, versiunea 8.0., cap. F - Gestionarea Erorilor.

Mai sustine
ca Agentia are
obligatia de a respecta prevederile comunitare,
intrucat schemele S.A.P.S.. se platesc din fonduri comunitare, iar nerespectarea prevederilor legale atrage
sanctionarea statului membru, in masura in care platile sunt realizate fara ca acestea sa fi fost in conformitate cu dispozitiile legale

Prin urmare, reclamantul nu era indreptatit sa primeasca suma de 829.272,06 lei, (sprijin direct pe suprafata - SAPS acordat din FEGA), stabilita prin Decizia nr. 2759475/20.04.2011, motiv pentru care A.P.I.A. - Centrul Judetean Tulcea a emis Procesul Verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 14544/3.10.2014, act administrativ fiscal (titlu de creanta, respectiv titlu executoriu,

in caz de neplata in termen).

Reclamantul a formulat raspuns la intampinare prin care a aratat ca, privitor la sustinerea APIA - Centrul Judetean Tulcea privind intocmirea actului administrativ in conformitate cu dispozitiile art.46 din OG nr.92/2003, reitereaza mentiunile formulate in actiune si precizeaza ca nu a contestat forma actului, ci fondul acestuia.

Prin Sentinta civila nr. 448/17.03.2015 Tribunalul Tulcea a admis actiunea formulata de reclamantul UAT COMUNA [...] - CONSILIUL LOCAL [...], in contradictoriu cu parata APIA - CENTRUL JUDETEAN TULCEA, avand ca obiect anulare act administrativ si a dispus anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plata nr. .../14.05.2010 depusa de Comuna [...] si a deciziei nr. 49/PI/20.11.2014 de solutionare a contestatiei.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:

In urma Notei de Control nr.305208/2014 a MADR si a incheierii de catre APIA - Centrul Judetean Tulcea -, a Notei de Constatare nr. 103/2014, s-a procedat la respingerea cererii de plata formulate de Consiliul local [...] pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2010 si a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plata nr.TL- 8601/14.05.2010 depusa de Comuna [...].

Prin decizia nr. 49/P1/20.11.2014 de solutionare a contestatiei formulate de catre Consiliul Local, A.P.I.A., Centrul Judetean Tulcea respinge solicitarea reclamantului ca fiind neintemeiata, mentinandu-se ca debit suma de 829.272,06 lei (din bugetul Uniunii Europene, respectiv Fondul European de Garantare Agricola - FEGA), la care se adauga majorari de intarziere conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru a emite Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plata nr. .../14.05.2010 depusa de Comuna [...], s-au avut in vedere urmatoarele imprejurari:

Reclamantul Consiliul Local [...] cu sediul in loc. [...], jud. Tulcea, a depus cererea de sprijin nr. [...]/14.05.2010, pentru accesarea platii directe in cadrul Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS) si/sau a platilor nationale directe complementare (PNDC) din sectorul vegetal, pentru suprafata de 2735,9 ha pasune.

Cererea de acordare a platii unice pe suprafata formulata de catre Consiliul Local [...], a fost analizata conform procedurilor A.P.I.A.; astfel, Centrul Judetean Tulcea a emis decizia nr. 2759475/20.04.2011, prin care reclamantului i-a fost stabilita suma totala de plata de 829272,06 lei.

In urma reinstrumentarii dosarului de sprijin s-a constatat ca la dosarul fermierului pe Campania 2010 se regaseste Hotararea Consiliului Local al Comunei [...] cu nr.35/25.06.2010 precum si Anexa 1 la formularul tip de cerere unica pe suprafata, respectiv „Declaratia de eligibilitate pentru suprafetele de pajiste permanenta utilizate de catre consiliile locale”, depusa la data de 26.05.2010 si nu „odata cu cererea unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafetele de pajisti permanente, respectiv pasuni comunale” asa cum este prevazut in Ordinul 41/19.02.2010 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010, cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2010 fiind depusa in data de 14.05.2010.

De asemenea, s-a constatat inexistenta unui contract de prestari servicii incheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor.

Astfel, nedepunerea Hotararii de Consiliu Local odata cu cererea de plata, a Anexei 1 la formularul tip de cerere unica pe suprafata, respectiv „Declaratia de eligibilitate pentru suprafetele de pajiste permanenta utilizate de catre consiliile locale” depusa la data de 26.05.2010, precum si nedepunerea unui contract de prestari servicii incheiat cu un prestator, reprezinta motivarea in fapt a respingerii la plata a cererii, cu consecinta recuperarii sumei achitate.

In ceea ce priveste primul motiv
, nedepunerea Hotararii de Consiliu Local si a anexei nr. 1 impreuna cu cererea de plata (14.05.2010), ci ulterior la data de 26.05.2010, se retine ca dispozitiile legale prevad termenul limita numai pentru depunerea cererilor de plata.

Astfel, art. 7 alin. 2 din OOUG nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura prevede ca „cererile de plata se depun pana la data de 15 mai a fiecarui an calendaristic la centrele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si se inregistreaza in Sistemul integrat de administrare si control”.

Potrivit manualului de procedura privind administrarea cererilor unice de plata pe suprafata pentru anul 2010 versiunea 8.0 Cod IACS-CP ,cererea de plata nu mai este admisa la plata pentru anul in curs in cazul depunerii dupa data de 11.06.2010.

In acest din urma caz, al nedepunerii cererilor de plata in termen, ar putea fi aplicabila sanctiunea respingerii la plata ca urmare a nerespectarii termenului imperativ.

In cadrul aceluiasi manual se arata ca solicitantii care utilizeaza suprafete de pajisti permanente, vor prezenta odata cu depunerea cererii de plata, urmatoarele documente, dupa caz:

 • declaratie de eligibilitate (pentru Consiliile locale) referitoare la suprafetele pentru care se solicita sprijin si pentru care nu au fost incheiate contracte de arenda, concesiune, inchiriere, etc., pentru care nu incaseaza taxa de pasunat si pe care Consiliul local desfasoara activitate agricola - Anexa nr.
  1
  a Formularului de cerere de plata pentru 2010;
 • conform Anexei Nr.1 la formularul de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010 DECLARATIE de ELIGIBILITATE, pentru suprafetele de pajiste permanenta utilizate de catre consiliile locale, solicitarile de arendare, concesiune, inchiriere, folosinta gratuita, depuse de catre fermieri la Consiliile Locale, trebuie sa fie conforme cu legislatia in vigoare si sa indeplineasca conditiile precizate de Consiliul Local. In acest sens, Anexa 1 va fi insotita de o Hotarare a Consiliului Local; Prin aceasta Hotarare, Consiliile Locale stabilesc suprafetele pentru care vor depune cereri de sprijin pe suprafata in campania 2010 la A.P.I.A., precizandu-se daca pentru aceste suprafete nu au existat / au existat dar nu au fost conforme, solicitari de arendare, concesionare, inchiriere, folosinta gratuita.

O copie a Hotararii de Consiliu susmentionate, pe care functionarul APIA responsabil inscrie „Conform cu originalul’, semneaza si dateaza, ramane la dosarul cererii unice de plata pe suprafata.

Instanta constata ca normele juridice aplicabile nu prevad expres care este sanctiunea depunerii ulterioare a unor documente accesorii unei cererii de plata depusa in termenul legal.

In ceea ce priveste al doilea motiv al respingerii cererii, respectiv faptul ca fermierul nu a depus nici un contract de prestari servicii incheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor, actele normative invocate de parata nu impun obligativitatea depunerii unor contracte pentru a se face dovada efectuarii acestor lucrari.

Manualul de procedura privind administrarea cererilor unice de plata pe suprafata pentru anul 2010, versiunea 8.0 Cod IACS-CP, prevede ca se vor depune in copie documentele care atesta efectuarea lucrarilor pe pasune.

Din analiza Notei de Control nr.305208/2014 a MADR se retine ca, printre documentele care insotesc cererea de plata, se regasesc facturi fiscale din perioada 23.03.2010-27.09.2010 pentru cumpararea de ingrasaminte, azotat de amoniu, efectuarea unor lucrari, combaterea chimica a daunatorilor, defrisarea arbustilor si fertilizarea suprafetelor, reclamanta facand astfel dovada lucrarilor de intretinere a pasunilor.

Se observa din aceeasi nota de control ca, in anul 2009, Consiliul local [...] a depus facturi fiscale pentru cumpararea de ingrasaminte chimice, uree, azotat de amoniu, fara ca de aceasta data echipa de control sa constate ca aceste facturi nu fac dovada lucrarilor de intretinere.

Se constata ca prin decizia nr. 2759475/ 20.04.2011 intimata a admis cererea de plata a reclamantei, constatandu-se indeplinite toate cerintele legale.

Astfel, fata de imprejurarea ca cererea de plata formulata de Consiliul local [...] la data de 14.05.2010 (la care au fost atasate Hotararea de Consiliu Local si Anexa 1 la formularul tip de cerere unica pe suprafata din 26.05.2010) a fost solutionata la mai mult de 10 luni de la depunerea celor doua documente invocate de catre parata, instanta constata ca in mod legal a fost emisa decizia nr. 2759475/ 20.04.2011 prin care reclamantului i-a fost stabilita suma totala de plata de 829.272,06 lei.

Constatandu-se ulterior, la mai mult de trei ani de la data aprobarii cererii, ca unele documente nu au fost depuse impreuna cu cererea, ci ulterior, dar cu mult inainte ca APIA - Centrul Judetean Tulcea sa analizeze cererea de plata si sa o aprobe si ca facturile fiscale nu ar indeplini cerinta unor documente justificative, iar in baza acestei constatari, prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plata nr. .../14.05.2010 depusa de Comuna [...], sa se procedeze la respingerea cererii de plata, instanta a apreciat ca parata a respins in mod nelegal cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2010.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata
APIA - CENTRUL JUDETEAN TULCEA
, criticand-o ca fiind nelegala din perspectiva art. 488 punctul 8 NCPC, sub urmatoarele aspecte:

Din coroborarea OUG nr. 125/2006 cu manualul de procedura a APIA, rezulta ca documentele aferente cererii de plata, pentru a putea fi eligibila, trebuie depuse odata cu cererea de plata si nu dupa depunerea cererii de plata.

In opinia recurentei, actul administrativ atacat a fost intocmit conform art. 46 din OG 92/2003, respectandu-se conditiile si termenele obligatorii.

Reclamanta nu precizeaza care sunt elementele legale incalcate de catre emitent (A.P.I.A.), la elaborarea actului administrativ fiscal, astfel incat sa opereze sanctiunea anularii procesului verbal.

Astfel, in conformitate cu prevederile OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si MADR nr. 246//2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agro-mediu si zone defavorizate, reclamantul Consiliul Local [...] cu sediul in loc. [...], jud. Tulcea, a depus cererea de sprijin nr. TL-8601/14.05.2010, pentru accesarea platii directe in cadrul Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS) si/sau a platilor nationale directe complementare (PNDC) din sectorul vegetal, pentru suprafata de 735,9 ha pasune.

Cererea de acordare a platii unice pe suprafata, formulata de catre Consiliul Local [...] a fost analizata conform procedurilor A.P.I.A.; astfel, Centrul Judetean Tulcea a emis decizia
nr. 2759475/20.04.2011
, prin care reclamantului i-a fost stabilita suma totala de plata de 829272,06 lei.

In urma tematicii de control nr. 303.900/06.06.2014 privind obiectivele ce urmeaza a fi verificate la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura aprobata de conducerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, o comisie mixta formata din reprezentanti din cadrul Directiei Generale Control, Antifrauda si Inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentanti ai Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura

 • Directia Antifrauda Control Intern si Supracontrol si reprezentanti ai Agentiei de Nationale de Ameliorare, Reproductie in Zootehnie, a efectuat o actiune de control privind legalitatea cererilor depuse de Consiliul Local [...], in anul 2010, la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Tulcea, in cadrul schemei de sprijin pe suprafata SAPS si PNDC.

Verificarile au fost efectuate in baza atributiilor conferite de prevederile H.G. nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea M.A.D.R. precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile ulterioare, a Regulamentului de Organizare si Functionare a M.A.D.R., procedurii de control aprobata de conducerea ministerului.

In urma controlului efectuat de catre comisia aprobata de catre M.A.D.R., s-a emis procesul

 • verbal nr. 14544/3.10.2014, de stabilire si individualizare a obligatiei de plata privind creantele bugetare rezultate din nereguli (titlu de creanta), privind cererea de plata nr.
  [...]/14.05.2010
  . emis de catre AP.I.A.- CentruI Judetean Tulcea, prin care s-a stabilit ca Consiliul Local [...] a beneficiat de sprijin financiar necuvenit pentru
  campania din anul 2010.

S-a constatat ca la dosarul fermierului pe Campania 2010 se regaseste Hotararea Consiliului Local al Comunei [...] cu nr. 35/25.06.2010 precum si Anexa 1 la formularul tip de cerere unica pe suprafata, respectiv „Declaratia de eligibilitate pentru suprafetele de pajiste permanenta utilizate de catre consiliile locale" depuse la data de 26.05.2010 si nu „odata cu cererea unica de plata” asa cum este prevazut in Ordinul 41/19.02.2010 privind aprobarea formularului - tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010, cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2010 fiind depusa in data de 14 mai 2010.

Totodata, s-a constatat inexistenta unui contract de prestari servicii incheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor.

In ceea ce priveste netemeinicia Procesului verbal nr. 14544/3.10.2014 de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare privind cererea de plata nr. TL - 8298/13.05.2010, emis de catre A.P.I.A. Centrul Judetean Tulcea, in sensul ca procesul verbal privind recuperarea sumelor necuvenite in cuantum de 29.272,06 lei a fost incheiat peste termenul de prescriptie de 12 luni, asa cum este prevazut de art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, invedereaza ca acesta se refera la obligatia de rambursare si nu se aplica in cazul in care plata a fost efectuata ca urmare a unei erori a autoritatii competente.

Arata ca plata nu a fost facuta din eroare ci in temeiul cererii depuse de catre reclamanta prin reprezentantul sau care a declarat pe propria raspundere ca datele inscrise in formularul de cerere de plata directa pe suprafata si in documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor, sunt reale, complete si perfect valabile si eroarea nu ar fi putut fi depistata de catre agricultor, in opinia sa aceasta eroare putand fi depistata de catre reclamanta atat prin secretarul primariei sau consilierul juridic cat si prin biroul agricol din cadrul primariei, intrucat se discuta despre acte administrative din cadrul primariei.

In acelasi timp, invedereaza ca eroarea la care se refera art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 4122/2009 trebuie inteleasa in sensul art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 cat si in intelesul explicat de Manualul de proceduri privind administrarea cererilor unice de plata pe suprafata pentru anul 2010, versiunea 8.0 , cap. F (pag. 117) Gestionarea Erorilor.

Mai arata faptul ca Agentia are
obligatia de a respecta
prevederile
comunitare,
intrucat schemele S.A.P.S.. se platesc din fonduri comunitare, iar nerespectarea prevederilor legale atrage sanctionarea statului membru, in masura in care platile sunt realizate fara ca acestea sa fi fost in conformitate cu dispozitiile legale.

Prin urmare,
reclamantul nu era indreptatit sa primeasca suma de 829.272,06 lei,
(sprijin direct pe suprafata - SAPS acordat din FEGA), stabilita prin Decizia nr. 2759475/20.04.2011, motiv pentru care A.P.I.A- Centrul Judetean Tulcea a emis Procesul Verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr.
14544/3.10.2014,
act administrativ fiscal (
titlu
de creanta, respectiv titlu
executoriu, in caz de neplata in termen).

Impotriva Procesului - verbal de constatare nr. 14544/3.10.2014, reclamantul a formulat plangere prealabila inregistrata la A.P.I.A. Centrul Judetean Tulcea inregistrata sub nr.49/PI/l 1.H.2014, prin care solicita autoritatii emitente sa constate nelegalitatea si netemeinicia actului administrativ fiscal -, motivata pe considerente de fapt, fara a preciza si indica totodata normele legale comunitare si nationale aplicabile in materie care au fost incalcate de catre emitent, prin intocmirea respectivului act de constatate a neregulilor.

Prin decizia nr. 49/P1/20.11.2014 de solutionare a contestatiei formulate de catre Consiliul Local ..., A.P.I.A., Centrul Judetean Tulcea respinge solicitarea reclamantului ca fiind neintemeiata, mentinandu-se ca debit suma de 829.272,06 lei (din bugetul Uniunii Europene, respectiv Fondul European de Garantare Agricola - FEGA), la care se adauga majorari de intarziere conform prevederilor legale in vigoare.

In lumina celor expuse, solicita admiterea recursului cu consecinta mentinerii ca fiind legale si temeinice atat procesul verbal de constatare nr. 14544/3.10.2014 cat si Decizia nr. 49/PI/20.11.2014 prin care se mentine in sarcina reclamantului debitul de 829.272,06 lei, la care se adauga majorari de intarziere, conform prevederilor legale in vigoare.

In drept, isi intemeiaza recursul pe dispozitiile art. 486, 487, alin.(l), art.488, alin.(l), pct.8, art.490, alin. (1), art. 492, din C. proc. civ., O.G. nr. 66/2011, O.G. nr. 92/2003, O.M.A.D.R. nr.246/2008. OUG nr. 125/2006, Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, O.M.A.D.R. nr. 41/2010, Manual de Procedura PRIVIND ADMINISTRAREA CERERILOR UNICE DE PLATA PE SUPRAFATA PENTRU ANUL 2010 VERSIUNEA 8.0 Cod IACS-CP 2010.

Prin intampinare intimatul reclamant
a solicitat respingerea recursului ca nefundat pentru considerente sustinute si in fata instantei de fond, mentinerea ca temeinica si legala a hotararii primei instante.

Recurenta depune raspuns la intampinare.


Examinand recursul prin prisma criticilor de nelegalitate prevazute de art. 488 punctul 8 NCPC aduse hotararii, constata ca este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Prin procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 03.10.2014 s-au retinut urmatoarele nereguli cu privire la solutionarea cererii unice de plata pe suprafata nr. TL 8601/14.05.2010 depusa de Consiliul Local [...]:

 • depunerea HCL al Comunei [...] nr. 35/25.06.2010 si a anexei I la formularul tip de cerere unica pe suprafata la data de 26.06.2010 si nu odata cu cererea de plata la 14.05.2010;
 • inexistenta unui contract de prestari servicii incheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor.

Contestatia formulata de catre reclamantul intimat a fost respinsa prin decizia nr. 49/PI/20.11.2014, debitul constatat fiind in suma de 829.272,06 lei la care se adauga penalitati.

Prima instanta a retinut nelegalitatea acestor masuri pentru urmatoarele considerente:

 • textele invocate prevad un termen pentru depunerea cererii de plata nu si pentru actele aferente; de asemenea, nu se prevede o sanctiune pentru depunerea ulterioara a acestor documente;
 • reclamantul a dovedit efectuarea de lucrari de intretinere a pasunilor cu facturi fiscale din perioada 23.03.2010-27.09.2010 pentru cumpararea de ingrasaminte, azotat de amoniu, efectuarea unor lucrari, combaterea chimica a daunatorilor, defrisarea arbustilor si fertilizarea suprafetelor;
 • cererea de plata a fost admisa la mai mult de 10 luni de la depunere (inclusiv a documentelor apreciate ca nedepuse odata cu cererea de plata) iar constatarea neregulilor s-a facut la mai mult de 3 ani de la data aprobarii cererii.

Texte legale aplicabile:

 • Art. 6 alin. 1 din OUG 125/2006:
 1. Beneficiarii
  platilor directe in cadrul Schemei de plata unica pe suprafata
  pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care
  exploateaza

  terenul agricol pentru care solicita plata
  , in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori in cadrul asociatiilor in participatiune, locatari sau altele asemenea.
 • art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 125/2006:

„Pentru a beneficia de acordarea de plati in cadrul schemelor de plata unica pe suprafata, solicitantii trebuie sa fie inscrisi in Registrul fermierilor, administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura,
sa depuna cerere de solicitare a platilor la termen
si sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

 1. sa exploateze un teren agricol
  cu o suprafata de cel putin 1 ha, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;
 2. sa declare toate parcelele agricole;
 3. sa inscrie, sub sanctiunea legii penale, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere de plata directa pe suprafata si in documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor;
 4. sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse in baza de date IACS, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, reglementate prin legislatia nationala, pe toata suprafata agricola a exploatatiei;
 6. sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si
  sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea;
 7. sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in termenele stabilite;
 8. sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate in acest sens;
 9. sa marcheze limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelelor invecinate;
 10. sa comunice in termen de 10 zile, in scris, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate in cererea de plata survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii si data acordarii platii. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere.”
 • art. 5 din Ordinul nr. 246/2008
  privind stabilirea modului de implementare a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate:

“(1)
Documentele care fac dovada utilizarii legale a pajistilor permanente comunale, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt actele doveditoare ale dreptului de proprietate, contractele de concesiune sau de inchiriere incheiate intre consiliile locale si crescatorii de animale, din care sa reiasa suprafata utilizata, si adeverinta eliberata de primarie conform inscrisurilor din registrul agricol. Orice contract incheiat inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, avand ca obiect utilizarea pajistilor comunale, continua sa isi produca efectele pana la data incetarii de drept.(...)

 1. Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plata numai pentru pajistile permanente detinute de acestea pentru care nu au fost incheiate contracte de concesiune sau de inchiriere ori pe care nu pasuneaza animalele fermierilor, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare.
 2. Suprafetele pentru care consiliile locale depun cerere de plata si care nu sunt utilizate in scopuri productive trebuie sa fie cuprinse intr-un plan tehnic de intretinere si imbunatatire in scopul respectarii bunelor conditii agricole si de mediu.
 3. Consiliile locale, prin reprezentantul legal, depun la A.P.I.A., in copie, urmatoarele documentele justificative:
 1. planul tehnic de intretinere si imbunatatire a pajistilor;
 2. procese-verbale de receptie a lucrarilor prevazute in planul tehnic.
 1. Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe langa documentele mentionate, si o situatie, in conformitate cu datele inscrise in registrul agricol, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
 1. suprafata totala de pajisti permanente detinuta de consiliul local, din care: suprafetele de pajisti atribuite spre folosinta in conditiile prevazute la alin. (3) si suprafetele care nu sunt utilizate in scopuri productive;
 2. efectivul de animale, pe specii, al persoanelor care utilizeaza pajisti permanente comunale in conditiile prevazute la alin. (3);
 3. efectivul de animale, pe specii, aflat in proprietatea consiliului local, dupa caz.
 1. Consiliile locale, potrivit prevederilor alin. (10), stabilesc in baza solicitarilor crescatorilor de animale, suprafetele ramase disponibile, pentru care depun cererea de plata.
 2. Consiliile locale sunt responsabile de realitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (8)-(11), in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 3. Orice modificare intervenita asupra situatiei existente la data depunerii documentelor se comunica la A.P.I.A. in termen de 10 zile lucratoare de la producerea acesteia, insotita de documente justificative.”

Potrivit art. 6 din Ordinul 246/2008, “(1) Documentele prevazute la art. 4 si 5 se prezinta, dupa caz, la depunerea cererii de plata de catre producatorul agricol sau la solicitarea reprezentantilor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare

 1. P.I.A., in vederea efectuarii procedurilor de administrare si control.
 1. Documentele prevazute la art. 4 si 5 se incheie pana la data depunerii cererii de plata si/sau a modificarii acesteia, in conformitate cu prevederile art. 124 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt valabile pana la data de 1 decembrie a anului de cerere, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din acelasi regulament.
 2. In situatia in care este necesara prezentarea documentelor prevazute la art. 4 si 5 la depunerea cererii de plata de catre producatorul agricol, data-limita de depunere a acestora este aceeasi cu data- limita de depunere a cererilor de plata.(...)”.

Prin Ordinul nr. 41/19.02.2010 a fost aprobat formularul-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2010.

Potrivit acestui ordin, art. 2:

1) Formularele-tip de cerere de plata, completate de fermieri, se depun la centrele locale/judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
in intervalul 1 martie - 17 mai 2010.

 1. In perioada 18 mai - 11 iunie 2010, formularele de cerere de plata se pot depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere
  , conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr.

1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol.

Art. 3 din Ordinul 41/2010 prevede ca „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, verifica, proceseaza cererile de plata si efectueaza platile catre fermier in contul bancar al acestuia, conform legislatiei”.

Astfel, in speta, reclamanta -intimata a depus cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2010 la 14.05.2010, in intervalul prevazut de Ordinul 41/2010 iar Hotararea Consiliului Local [...] nr. 35/2020 si anexa 1 la formularul tip la data de 26.05.2010.

Atata timp cat Ordinul 41/2010 permitea depasirea termenului limita fixat pentru 17 mai 2010, pana la 11 iunie 2010, in ceea ce priveste cererea de pata, cu plata unei penalitati, cu atat mai mult este permisa depunerea documentelor aferente cererii cu depasirea acestui termen, sanctiunea platii de penalitati putand fi aplicata prin coroborarea art. 2 alin. 2 din Ordinul 41/2010 cu art. 5 alin. 3 din Ordinul 246/2008 . Se retine ca in speta documentele reprezentate de Hotararea Consiliului Local [...] nr. 35/2020 si anexa 1 la formularul tip au fost depuse la data de 26.05.2010, deci anterior datei limita prevazuta in Ordinul 41/2010 pana la care se putea depune cererea de plata sub sanctiunea platii unei penalitati.

Instanta constata si ca art. 6 alin. 1 din Ordinul 246/2008 prevede ca documentele prevazute la art. 4 si 5
se prezinta *dupa caz*
la depunerea cererii de plata sau la solicitare si
este necesara depunerea lor odata cu cererea de plata numai daca este necesara prezentarea lor la depunerea cererii de plata de catre producatorul agricol (art. 6 alin. 3).
Concluzia este ca nu in toate cazurile este necesara prezentarea documentelor de la art. 4 si 5, caz in care acestea pot fi depuse chiar si ulterior cererii de plata, sau doar prezentate la solicitarea APIA; doar atunci cand este necesara prezentarea, acestea se depun odata cu cererea de plata. Recurenta intimata nu a indicat care au fost motivele pentru care documentele depuse la data de 26.05.2010 trebuiau sa fie prezentate si depuse odata cu cererea de plata, cu atat mai mult cu cat, in urma verificarii cererii, a apreciat ca aceasta intruneste cerintele legii.

In ceea ce priveste lipsa contractelor care sa dovedeasca efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunilor, se constata ca reclamanta a depus facturi fiscale pentru cumpararea de ingrasaminte, azotat de amoniu, pentru efectuarea de lucrari, combaterea chimica a daunatorilor, defrisarea arbustilor si fertilizarea suprafetelor. Cu prilejul verificarii cererii de plata aceste dovezi au fost considerate ca facand dovada exploatarii terenului.

Instanta constata ca in speta reclamanta detine si contracte de prestari servicii in baza carora au fost emise facturile amintite, insa aceste contracte nu au fost solicitate cu prilejul verificarii cererii desi puteau fi solicitate potrivit art. 6 alin. 1 din Ordinul 246/2008. Recurenta parata nu a explicat nici de ce, fiind depuse facturi care atestata executarea lucrarilor de intretinere a pasunilor, a apreciat ca este necesara depunerea contractului de prestari servicii, explicatie necesara in sensul art. 6 alin. 3 din Ordinul 246/2008.

Aspectele privind depunerea si prezentarea actelor raman valabile

Critica referitoare la aplicarea gresita de catre prima instanta a dispozitiilor art. 80 din Regulamentul Consiliului CE nr. 1122/2009 a fost inlaturata, Curtea constatand ca prima instanta nu a retinut un astfel de motiv de nelegalitate.

Judecator redactor Ecaterina Grigore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.